ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Posúdenie možnosti pripojenia

Plánujete si kúpiť pozemok a neviete, či a ako ho bude možné pripojiť na distribučnú sústavu elektrickej energie?

Existenciu distribučnej sústavy vo vybranej lokalite západného Slovenska si môžete preveriť v aplikácii Geoportál.

Upozornenie

Tento postup platí iba v prípade, že preverujete možnosť pripojenia v lokalite, v ktorej momentálne nie je vybudovaná distribučná sústava elektrickej energie. V prípade, ak chcete požiadať o pripojenie v lokalite s už vybudovanou distribučnou sústavou elektrickej energie, podajte žiadosť o pripojenie.

Pre detailné posúdenie aktuálnej možnosti pripojenia nás požiadajte o vyjadrenie k možnosti pripojenia nasledovným spôsobom:

 1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia
  • Vyplňte formulár žiadosti o vyjadrenie k možnosti pripojenia;
   • Ak požadujete pripojenie s hodnotou maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) nad 3 x 100 A, resp. uvediete hodnotu v kilowattoch (kW), povinnou prílohu žiadosti o vyjadrenie k možnosti pripojenia je okrem snímky z katastrálnej mapy aj dotazník charakter odberu;
  • Priložte prílohu – aktuálnu snímku z katastrálnej mapy predmetného pozemku s vyznačením záujmového územia, ktorú si môžete vytvoriť v aplikácii Geoportál alebo na Katasterportáli;
   • v prípade požiadavky o pripojenie viac ako jedného odberného miesta (objektu), vyznačte pre identifikáciu v katastrálnej mape popis a orientačné rozmiestnenie budúcich odberných miest (objektov);
  • Žiadosť s prílohou pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
 2. Do 30 dní od doručenia vašej žiadosti vám pošleme vyjadrenie k možnosti pripojenia, ktoré bude obsahovať technické podmienky pripojenia:
  • bod napojenia do distribučnej sústavy;
  • veľkosť hlavného istiaceho prvku pre odberné miesto;
  • doporučené umiestnenie elektromerového rozvádzača;
  • v prípade neexistujúcej distribučnej sústavy alebo nedostatočnej kapacity distribučnej sústavy - ak je to možné, návrh konkrétneho riešenia.
 3. Toto vyjadrenie má informatívny charakter o aktuálnom stave - možnosti pripojenia do distribučnej sústavy v danej lokalite.

  Záväzné technické podmienky pripojenia budú stanovené až v zmluve o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy potom ako nás požiadate o pripojenie.