ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Vytyčovanie sietí

Plánujete výstavbu, opravu alebo prekládku inžinierskych sietí alebo terénne úpravy a potrebujete vytýčiť našim pracovníkom priamo v teréne, kde sa nachádzajú podzemné elektrické káble?

Upozornenie

Žiadosť o jednorazové vytýčenie sietí je možné podať výlučne elektronicky. Poštou podaná žiadosť nebude akceptovaná.

 Podanie žiadosti

K žiadosti pripojte aj povinnú prílohu - zákres sietí predmetnej lokality (ktorý môžete stiahnuť na Geoportáli) vrátane parcelných čísel, prípadne potvrdenie o existencii sietí vydané našou spoločnosťou (nie staršie ako 3 mesiace).

Žiadosť považujeme za záväznú objednávku služby. Na jej základe vykonáme činnosti súvisiace s požadovanou službou a vystavíme faktúru podľa cenníka služieb distribúcie elektriny (položka č. 200 a, b).

Upozornenie

Celoročnú objednávku na vykonanie služby (viacnásobné vytýčenie sietí počas kalendárneho roka) je možné podať výlučne prostredníctvom PDF formulára, ktorý nám pošlete e-mailom alebo poštou.

Postup pre podanie žiadosti o celoročnú objednávku vytýčenia sietí:

  • vyplňte formulár objednávka na služby v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny, v predmete Objednávky označte možnosť Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN (celoročná objednávka),
  • k objednávke priložte mapu k vytyčovaniu káblov z aplikácie Geoportál,
  • podpísanú Objednávku s prílohou pošlite v dostatočnom časovom predstihu (30 dní pred požadovaným termínom realizácie služby) na odberatel@zsdis.sk, alebo na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava1.

Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.