Pripojenie dátového rozhrania

Pripojenie zákazníkov na dátové rozhranie je realizované zásadne cez oddeľovací modul schválený spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej ZSD).

Ako postupovať  pre pripojenie

 • kontaktujte nás (ZSD) e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1, s požiadavkou na pripojenie dátového rozhrania;
 • na základe vašej požiadavky preveríme možnosti pripojenia na dátové rozhranie a budeme vás kontaktovať na váš e-mail, resp. adresu s informáciou, či pripojenie je, alebo nie je možné;
 • ak je pripojenie možné, pripravte technicky miesto pripojenia (na vlastné náklady):
  • nainštalujte  oddeľovací modul na galvanické oddelenie dátového rozhrania aj s vodičmi na pripojenie k elektromeru,
  • označte vodiče na strane pripojenia k elektromeru „A“, „B“, „GND“ alebo ich ukončite konektorom: viď. výstupy elektromerov
  • je možné použiť iba schválené typy oddeľovacích modulov
  • napájanie oddeľovacieho modulu nesmie byť z meracích obvodov, ale musí byť zrealizované tak, ako je uvedené v Schéme zapojenia dátového rozhrania elektromera
 • vyplňte formulár Objednávka na služby v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny,
 • v predmete Objednávky označte možnosť iné v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny a vo voľnom riadku predmetu uveďte „Pripojenie dátového rozhrania",
 • do časti Doplňujúce údaje Objednávateľa, poznámky uveďte EIC kód odberného miesta;
 • objednávku nám pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1;
 • po prijatí objednávky vás bude kontaktovať príslušný technik elektromerového servisu, s ktorým sa dohodnete na termíne pripojenia;
 • technik v dohodnutý termín vykoná kontrolu, zrealizuje pripojenie vodičov do elektromera a zaplombuje elektromer a oddeľovací modul.

Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (číslo položky 290 – Servis merania spotreby elektriny).