Pred podpisom zmluvy o pripojení

Kedy môžem odmietnuť návrh zmluvy o pripojení?

Návrh zmluvy o pripojení môžete odmietnuť, ak ste ešte nepodpísali a zároveň nám neodoslali návrh zmluvy o pripojení, ktorý sme Vám odoslali (napríklad: nesúhlasíte s návrhom zmluvy o pripojení, chcete podať novú žiadosť o pripojenie s inými technickými parametrami, uhradili ste cenu za pripojenie a nemáte záujem realizovať pripojenie/zmenu technických parametrov vášho odberného miesta, ...).

Dokedy môžem odmietnuť návrh zmluvy o pripojení?

Návrh zmluvy o pripojení môžete odmietnuť v lehote 75 kalendárnych dní odo dňa jej podpísania spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. Po uplynutí tejto lehoty návrh zmluvy o pripojení automaticky zaniká a preto ho už nie je potrebné odmietať. 

Ako mám postupovať, ak chcem odmietnuť návrh zmluvy o pripojení?

Ak nemáte záujem podpísať a odoslať nám nami zaslaný Návrh zmluvy o pripojení, vyplňte tlačivo Odmietnutie návrhu zmluvy o pripojení.

Odmietnutie návrhu zmluvy o pripojení

Kam mám poslať vyplnené tlačivo odmietnutia návrhu zmluvy o pripojení?

Vyplnené a podpísané Odmietnutie návrhu zmluvy o pripojení, nám pošlite elektronicky na e-mailovú adresu odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.