ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Štandardy budovania distribučnej sústavy

Rozvoj/budovanie distribučnej sústavy podlieha prísnym pravidlám a musí prebiehať v súlade so stanovenými zásadami. Na tomto mieste nájdete všetky informácie potrebné k projektovaniu a budovaniu distribučnej sústavy/sietí, umiestňovaniu sietí a prevádzkovaniu vedení.

Pri príprave projektovej dokumentácie budúceho odberného miesta postupujte podľa pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie. 

Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie

Pri príprave projektovej dokumentácie distribučných rozvodov a elektroenergetických zariadení používajte iba komponenty a materiály uvedené v katalógu schválených materiálov.

Katalóg schválených materiálov

Pre porealizačné geodetické zameranie vybudovaných sietí, objektov a elektroenergetických zariadení sú stanovené pravidlá, ktoré nájdete v technologickom postupe.

Porealizačné geodetické zameranie – technologický postup

Potrebujete informácie o skratových pomeroch v distribučnej sústave (110 kV) alebo parametre sústavy pre výpočet uzemnenia (22 kV)?

Kontaktujte nás e-mailom na odberatel@zsdis.sk, pričom v e-maili uveďte:

  • vaše identifikačné a kontaktné údaje (e-mailovú adresu a telefónne číslo);
  • lokalitu - číslo VN vedenia/číslo najbližšej transformačnej stanice, číslo najbližšieho úsekového odpínača;
  • dôvod vašej požiadavky - za akým účelom požadujete údaje elektroenergetických zariadení (napr. revízie zariadenia, dimenzovanie skratovej odolnosti, dimenzovanie uzemňovacej sústavy zariadenia, výpočet minimálneho skratového príspevku, ...).

Priložte povinnú prílohu:

  • situáciu stavby z projektovej dokumentácie alebo zákres v katastrálnej mape,
  • stanovisko našej spoločnosti (ak ním disponujete).

K vašej požiadavke sa vyjadríme najneskôr do 10 dní.