ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Inteligentné meracie systémy

Čo sú inteligentné meracie systémy (IMS) a odpovede na časté otázky k inštalácii a fungovaniu IMS elektromerov.

Inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“) je elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny pomocou IMS elektromeru (nazývaný tiež inteligentný elektromer alebo smart meter). Ten umožňuje zber, spracovanie, diaľkový prenos a elektronické poskytovanie nameraných údajov koncovým odberateľom elektriny ako aj ďalším účastníkom trhu. Dáta sú prenášané v zašifrovanej podobe, aby bolo zabránené ich zneužitiu.

Výhody IMS

  • nie je potrebný fyzický odpočet elektromera, dáta sú sťahované automaticky na diaľku;
  • zákazníkom môže byť fakturovaná skutočná spotreba elektriny a nie spotreba elektriny vypočítaná na základe prognóz;
  • rýchlejšie odhalenie porúch v sieti a tým pádom aj rýchlejšie obnovenie pripojenia v postihnutej oblasti;
  • vďaka prístupu k nameraným dátam môžu odberatelia ľahšie meniť a regulovať svoje spotrebiteľské návyky a tak dosiahnuť úsporu na spotrebe elektriny.

Prístup k nameraným dátam

Koncoví odberatelia elektriny z distribučného územia našej spoločnosti môžu získavať informácie o svojich dátach nameraných cez IMS elektromer buď priamo z elektromeru alebo na Distribučnom portáli.

 


IMS


Čo je to inteligentný merací systém (IMS)?

IMS je elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny pomocou IMS elektromeru (nazývaný tiež inteligentný elektromer alebo smart meter). Ten umožňuje zber, spracovanie, diaľkový prenos a elektronické poskytovanie nameraných údajov koncovým odberateľom elektriny ako aj ďalším účastníkom trhu. Dáta sú prenášané na diaľku (bez potreby fyzického odpočtu elektromera) v zašifrovanej podobe, aby bolo zabránené ich zneužitiu.


Čo je to IMS elektromer (nazývaný aj inteligentný elektromer alebo smart meter)?

IMS elektromer je prístroj primárne určený na meranie odberu elektriny z distribučnej sústavy alebo dodávky elektriny zo zdroja. Oproti klasickým elektromerom (kotúčikovým) zaznamenáva aj ďalšie informácie, pričom všetky namerané dáta diaľkovo zasiela do dátového centra distribučnej spoločnosti elektriny (pre územie západného Slovenska ide o našu spoločnosť). Komunikácia je obojsmerná, teda aj distribučná spoločnosť dokáže inteligentný elektromer diaľkovo ovládať a odčítavať.


Môžem si inštaláciu IMS elektromera objednať?

Áno. Služba „Montáž IMS elektromera na žiadosť zákazníka“ je spoplatnená podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny a objednať si ju môžete cez náš e-Shop.


Potrebuje IMS elektromer na svoj chod spotrebovávať elektrinu?

Áno, ale vlastná spotreba IMS elektromera nie je zahrnutá v nameranej spotrebe.


Kto inštaluje IMS elektromer?

Elektromer je majetkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy (naša spoločnosť) a preto zabezpečujeme aj jeho odbornú inštaláciu.


Ako dlho trvá inštalácia IMS elektromera a kto ju bude realizovať?

Inštalácia IMS elektromera trvá približne 30 minút a počas nej bude na nevyhnutný čas prerušená dodávka elektriny na vašom odbernom mieste. Výmenu elektromeru vykonáva pracovník našej spoločnosti (ZSD).


Môžem si nainštalovať vlastný IMS elektromer?

Nie pre fakturačné účely. Naša spoločnosť inštaluje, vlastní a prevádzkuje IMS elektromer, na základe ktorého vám je účtovaný odber elektriny a zodpovedá za správnosť nameraných údajov. Ak máte záujem o prístup k nameraným dátam, môžete ich získať na Distribučnom portáli.


Aké sú možnosti pre poskytovanie dát z IMS elektromerov?

V prípade IMS elektromerov existuje niekoľko možností lokálneho pripojenia pre zákazníka v závislosti od ich typu a modelu. Jednotlivé možnosti sa líšia v závislosti od technológie a funkcií elektromerov. Koncoví odberatelia elektriny z distribučného územia našej spoločnosti môžu získavať informácie o svojich dátach nameraných cez IMS elektromer buď priamo z inteligentného elektromeru alebo na Distribučnom portáli.


Musím byť pri inštalácii IMS elektromera osobne prítomný?

Ak je miesto elektromeru voľne prístupné, jeho výmena, resp. inštalácia sa môže uskutočniť aj bez vašej prítomnosti. Ak nie je miesto elektromeru voľne prístupné (napr. za bránou, vo vnútorných priestoroch a pod.), potom je nutná vaša osobná prítomnosť pre sprístupnenie miesta elektromeru. Preferujeme vašu osobnú prítomnosť počas inštalácie.


Vyžaduje výmena klasického elektromera za IMS úpravu zmluvy?

Inštalácia IMS elektromera nevyžaduje žiadnu zmenu zmluvy s našou spoločnosťou.


Aké konkrétne výhody získam inštaláciou IMS elektromera?

  • Nebude viac potrebný fyzický odpočet vášho elektromera, dáta budú sťahované automaticky na diaľku.
  • Bude fakturovaná vaša skutočná spotreba elektriny a nie spotreba elektriny vypočítaná na základe prognóz.
  • Získate prístup k nameraným dátam (cez Distribučný portál) a vďaka tomu môžete meniť a regulovať svoje spotrebiteľské návyky a tak dosiahnuť úsporu na spotrebe elektriny.
  • Vďaka IMS elektromeru dokážeme rýchlejšie odhaliť poruchu v sieti a tým pádom aj rýchlejšie obnoviť pripojenie.

Sú dáta prenášané z IMS elektromera do centrály zabezpečené proti zneužitiu?

Dáta sú prenášané v zašifrovanej podobe, aby bolo zabránené ich zneužitiu. Prenos dát je sprístupnený výhradne legislatívou určeným stranám, teda vám, vášmu dodávateľovi elektriny a Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).


Ak ZSD nainštaluje na mojom odbernom mieste IMS elektromer a odpočty sa budú vykonávať len diaľkovo, bude ZSD ešte potrebovať prístup k môjmu elektromeru?

Áno, bude. Odberateľ musí naďalej umožniť prístup k elektromeru pre prípad jeho kontroly či výmeny.


Ako sa vyberajú odberné miesta, na ktorých ZSD inštaluje, respektíve bude inštalovať IMS elektromery?


Dajú sa IMS elektromery využiť na úsporu elektriny? Dokáže si spotrebiteľ optimalizovať pomocou IMS elektromera svoju spotrebu?

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z IMS elektromera o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka IMS elektromeru je oveľa ľahšie sledovať nielen to, koľko elektrickej energie míňame, ale aj čas spotreby a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky domácnosti.


Zlepší sa inštaláciou IMS elektromera kvalita elektriny?

Inštaláciou IMS elektromera na odbernom mieste nie je ovplyvnená kvalita elektriny, inteligentné meracie systémy však disponujú funkcionalitou na sledovanie kvality distribučnej sústavy, vďaka ktorej naša spoločnosť dokáže zistiť zmeny kvalitatívnych parametrov, poruchy a ich rozsah.


Kedy po montáži IMS elektromera môže zákazník začať sledovať namerané dáta na Distribučnom portáli?

Zákazník uvidí svoje dáta na Distribučnom portáli až keď bude preradený do mesačného cyklu fakturácie, k čomu dôjde po splnení všetkých predpokladov spoľahlivej komunikácie s odpočtovou centrálou. V prípade ak IMS elektromer nekomunikuje s odpočtovou centrálou z dôvodu nekvality či nedostupného signálu, nemusí byť zákazník preradený do mesačného cyklu.


Kedy bude odberné miesto, na ktorom bol nainštalovaný IMS elektromer, zaradené do mesačného odpočtu?

Odberné miesto s nainštalovaným IMS elektromerom bude zaradené do mesačného cyklu odpočtu po splnení všetkých predpokladov spoľahlivej komunikácie s odpočtovou centrálou (dostatočná kvalita signálu).


Aký je rozdiel medzi intervalovými (profilovými) a registrovými dátami?

Intervalové (profilové) dáta sú 15-minútové priemerné hodnoty všetkých zložiek výkonov: činný výkon P+ (kW), činná dodávka P- (kW), jalová spotreba pri odbere Q1 (kVAr), jalová dodávka pri odbere Q4 (kVAr))

Registrové dáta sú dáta odpočtov, stavov hodnôt na displeji elektromera v kWh.


Ako sa počítajú intervalové dáta pre spotrebu a výrobu?

Princíp merania je podrobne popísaný na stránke Meranie vyrobenej elektriny zo zdrojov.


Čo znamená, ak je hodnota profilu uvádzaná ako „náhradná“ a aký má dopad na fakturáciu?

Namerané hodnoty profilu sú uvádzané ako „náhradné“ v čase, kedy IMS elektromer nekomunikoval s odpočtovou centrálou a nedokázal jej poslať reálne dáta. Keď IMS elektromer začne opätovne komunikovať s centrálou, uvedené „náhradné“ hodnoty budú aktualizované za reálne. V čase fakturácie vychádzame vždy z reálnych hodnôt.

Môžu nastáť prípady, kedy hodnoty budú prepočítané do finálnej hodnoty registra (ktorý je odčítaný reálne). Týka sa to väčšinou odberných miest, kde sa na fakturáciu používa hodnota registra.


Čo znamená, ak je hodnota profilu opravená?

V prípade, ak v rámci komunikácie a zberu profilových dát nastal technický problém, ktorý zapríčinil že hodnoty profilov by nesedeli s hodnotami registrov alebo došlo k reklamácii od zákazníka, mohli byť dáta dodatočne opravené.


Prečo sa nezobrazujú intervalové dáta - aká je najčastejšia príčina výpadku?

V niektorých ojedinelých prípadoch pri vznikajúcich nových spotrebných alebo výrobných odberných miestach, ktoré zároveň nekomunikujú, systém nedokáže korektne vypočítať náhradné hodnoty a daný stav čaká na manuálny zásah od pracovníka, ktorý tieto dáta neskôr doplní.


Čo znamenajú jednotlivé typy profilov?

Činný výkon - intervalové (profilové) 15-minútové priemerné hodnoty výkonov, za definovaný čas tvoria množstvo činnej energie, ktorá je spotrebovaná na vašom odbernom mieste.

Činná dodávka - intervalové (profilové) 15-minútové priemerné hodnoty výkonov, za definovaný čas tvoria množstvo činnej energie vyrobenej na vašom odbernom mieste. Týka sa odberných miest s oficiálne pripojeným zdrojom do distribučnej sústavy.

Kapacitný jalový výkon (jalová dodávka pri činnom výkone) - intervalové (profilové) 15-minútové priemerné hodnoty výkonov, za definovaný čas tvoria množstvo jalovej energie, vyrobenej na vašom odbernom mieste súčasne počas spotrebovanej činnej energii. Týka sa iba podnikateľov, ktorí platia pokuty za jalovú dodávku do siete podľa aktuálneho Cenníka za distribúciu elektriny.

Induktívny jalový výkon (jalová spotreba pri činnom výkone) - intervalové (profilové) 15-minútové priemerné hodnoty výkonov, za definovaný čas tvoria množstvo jalovej energie, spotrebovanej na vašom odbernom mieste súčasne počas spotrebovanej činnej energie. Týka sa iba podnikateľov, ktorý platia pokuty za nedodržanie účinníka podľa aktuálneho Cenníka za distribúciu elektriny.

Návrat na začiatok