ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Postup, ako sa pripojiť

Ako prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy máte v zmysle právnych predpisov množstvo povinností. Ponúkame vám pomoc pri realizácii niektorých z nich.

Miestna distribučná sústava (MDS) je distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných miest. Prevádzkovateľ MDS je subjekt podnikajúci v energetike, ktorý vykonáva činnosť MDS na základe povolenia na podnikanie v energetike.

Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny alebo zmena technických parametrov existujúceho odberného elektrického zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny sa uskutočňuje na základe Zmluvy o pripojení do sústavy, uzatvorenej s vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia po splnení technických podmienok a obchodných podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej bude pripojené.


Žiadosť o pripojenie je možné podať nasledovnými spôsobmi:

Vyplňte žiadosť pohodlne online:

 Podanie žiadosti 

Žiadosť o pripojenie môžete tiež podať prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. 

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.


V zmysle Prevádzkového poriadku (bod 2.4.4.) je maximálna rezervovaná kapacita pri výrobe uvedená v zmluve o pripojení, ktorú Prevádzkovateľ rezervuje výrobcovi elektriny alebo MDS, vo výške, ktorá zodpovedá súčtu celkovému inštalovanému elektrickému výkonu zariadení na výrobu elektriny a ktorú Prevádzkovateľ rezervuje výrobcovi elektriny alebo MDS bez ohľadu na to, či zariadenie na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa dodáva celý inštalovaný elektrický výkon, jeho časť, alebo do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa nedodáva žiaden elektrický výkon. 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom č. 24/2013 Z. z. stanovuje prevádzkovateľovi MDS povinnosť oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, že podniká v elektroenergetike, do 7 dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na distribúciu elektriny a každú zmenu technických predpokladov podľa osobitného predpisu, ak žiada o zmenu povolenia na distribúciu elektriny. (§ 19, ods. (4)).