ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Proces zmeny dodávateľa

Proces zmeny dodávateľa

Každý odberateľ elektriny má možnosť zmeniť svojho dodávateľa elektriny v súlade so:

  • Zákonom o energetike č. 251/2012 Z.z.,
  • Vyhláškou 207/2023 Z.z. ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu,
  • Prevádzkovým poriadkom našej spoločnosti ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy (Západoslovenská distribučná, a.s.).

Termín zmeny

Zmenu dodávateľa zrealizujeme do troch týždňov podľa doručenej požiadavky na zmenu dodávateľa.

Vypovedanie starej dodávateľskej zmluvy

Vypovedanie starej (predchádzajúcej) dodávateľskej zmluvy u doterajšieho dodávateľa musí odberateľ elektriny vykonať v dostatočnom časovom predstihu v súlade s platnou Zmluvou na dodávku elektriny, prípadne Zmluvou o združenej dodávke elektriny.

Proces zmeny

Nový dodávateľ nám ako prevádzkovateľovi distribučnej sústavy predloží na základe splnomocnenia požiadavku na zmenu dodávateľa 26 až 21 kalendárnych dní pred požadovaným dňom zmeny e-mailom na data.distribucia@zsdis.sk podľa definovaných podmienok Technickej špecifikácie pre výmenu dát s prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

Požiadavku na zmenu dodávateľa elektriny môže predložiť aj odberateľ elektriny 26 až 21 kalendárnych dní pred dňom zmeny e-mailom na zmena.dodavatela@zsdis.sk alebo písomne na Západoslovenská distribučná, a.s., P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1. Zmenu dodávateľa v tomto prípade rozbehne naša spoločnosť ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy a bude pokračovať rovnako, ako keby sme požiadavku obdržali od dodávateľa elektriny.

Podklady k procesu zmeny dodávateľa

Nový dodávateľ elektriny nám nemusí automaticky predkladať žiadne podklady. Na naše požiadanie však je povinný predložiť:

  • žiadosť o registráciu odberných miest,
  • splnomocnenie dodávateľa odberateľom pre úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa.

Ak odberateľ elektriny iniciuje zmenu dodávateľa, musí nám predložiť nasledovné doklady:

  • žiadosť o registráciu odberných miest,
  • zmenový zoznam,
  • Zmluva o dodávke elektriny s novým dodávateľom.

Potvrdenie zmeny

Požadovanú zmenu dodávateľa potvrdíme novému dodávateľovi alebo odberateľovi elektriny, ak sú splnené všetky podmienky na vykonanie zmeny dodávateľa podľa definovaných podmienok.

Ďalšie informácie

Úplné informácie o procese zmeny dodávateľa elektriny nájdete v Prevádzkovom poriadku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Tlačivá, potrebné pre zmenu dodávateľa, sú k dispozícii na stiahnutie na tejto stránke. Prípadné otázky nám môžete poslať na e-mailovú adresu odberatel@zsdis.sk alebo dodavatel@zsdis.sk.