ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Proces zmeny dodávateľa

Proces zmeny dodávateľa a zmeny bilančnej skupiny

Každý odberateľ elektriny má možnosť zmeniť svojho dodávateľa v súlade so zákonom o energetike č. 251/2012 Z.z., s Vyhláškou 24/2013 Z.z. ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, a Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Termín zmeny

Zmenu dodávateľa Západoslovenská distribučná, a.s., zrealizuje do troch týždňov v súlade s doručenou požiadavkou na zmenu dodávateľa.

Vypovedanie starej dodávateľskej zmluvy

Vypovedanie starej (predchádzajúcej) dodávateľskej zmluvy u doterajšieho dodávateľa musí odberateľ elektriny vykonať v dostatočnom časovom predstihu a najmä v súlade s platnou zmluvou na dodávku elektriny, príp. zmluvou o združenej dodávke elektriny.

Proces zmeny

Nový dodávateľ (na základe splnomocnenia) nám ako prevádzkovateľovi distribučnej sústavy predloží požiadavku na zmenu dodávateľa 26-21 kalendárnych dní pred dňom zmeny e-mailom na adresu data.distribucia@zsdis.sk podľa definovaných podmienok Technickej špecifikácie pre výmenu dát s prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

Požiadavku na zmenu dodávateľa elektriny môže predložiť aj odberateľ elektriny mimo domácností bez režimu vlastnej zodpovednosti za odchýlku 26-21 kalendárnych dní pred dňom zmeny písomne na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O. BOX 292, SK-810 00 Bratislava 1 alebo elektronicky e-mailovou správou na adresu zmena.dodavatela@zsdis.sk. Zmena dodávateľa v tomto prípade bude rozbehnutá zo strany PDS a bude pokračovať tak, ako po obdržaní správy 101.

Podklady k procesu zmeny dodávateľa

Nový dodávateľ nám nebude pri zmene dodávateľa predkladať žiadne podklady. Bude však povinný ich predložiť na naše požiadanie. Ide o nasledovné doklady:

  • žiadosť o registráciu odberných miest a vykonanie zmeny priradenia odberných miest do bilančnej skupiny dodávateľa elektriny,
  • splnomocnenie dodávateľa odberateľom pre úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa,
  • čestné prehlásenie odberateľa o ukončení zmluvy s doterajším dodávateľom,
  • zmluva o zúčtovaní odchýlok,
  • zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

Odberateľ elektriny mimo domácností bez režimu vlastnej zodpovednosti za odchýlku, ak iniciuje zmenu dodávateľa, tak nám predkladá nasledovné doklady:

  • žiadosť o registráciu odberných miest a vykonanie zmeny priradenia odberných miest do bilančnej skupiny dodávateľa elektriny,
  • zmenový zoznam,
  • čestné prehlásenie odberateľa o ukončení zmluvy s doterajším dodávateľom,
  • zmluva o dodávke elektriny s novým dodávateľom.

Potvrdenie zmeny

Požadovanú zmenu dodávateľa potvrdíme novému dodávateľovi alebo odberateľovi elektriny, ak sú splnené všetky podmienky na vykonanie zmeny dodávateľa podľa definovaných podmienok.

Ďalšie informácie

Kompletné informácie nájdete v Prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Tento dokument, tlačivá k zmene dodávateľa, ako aj grafické zobrazenie procesu zmeny sú k dispozícii v priložených súboroch na stiahnutie. Prípadné ďalšie otázky môžete zaslať na e-mailovú adresu odberatel@zsdis.sk alebo dodavatel@zsdis.sk.