Etický kódex

V Etickom kódexe ZSD sú zakotvené princípy zodpovedného podnikania, ku ktorým sa spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., hlási.

Zároveň predstavuje záväznú príručku konania pre zamestnancov, dodávateľov a všetkých, ktorí s našou spoločnosťou spolupracujú.

Etický kódex ZSD