ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Zariadenie na uskladňovanie elektriny

Uzatvorili ste Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy? Zostavili sme pre vás 5 krokov, vďaka ktorým môžete uviesť zariadenie na uskladňovanie elektriny do prevádzky.

 Čo je zariadenie na uskladňovanie elektriny (ZUE)

 

Vybudujte zariadenie na uskladňovanie elektriny v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení a v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.

Žiadosť o vyjadrenie k akémukoľvek stupňu projektovej dokumentácie spolu s projektovou dokumentáciou (v tlačenej a tiež v elektronickej forme na CD alebo USB) pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle Štandardov projektovej dokumentácie a Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN/VN sietí zverejnených na tejto stránke.

Najneskôr 20 dní pred plánovaným termínom skúšok riadiaceho a informačného systému nám doručte nasledovné doklady:

 1. Schválené miestne prevádzkové predpisy (len pre zariadenie na uskladovanie elektriny pripojené do napäťovej úrovne VN a VVN);
 2. Písomné potvrdenie, že zariadenie na uskladovanie elektriny bude k dátumu funkčnej skúšky kompletné, zrealizované podľa platných technických noriem, technických podmienok pripojenia na základe schválenej, odsúhlasenej projektovej dokumentácie a schopná prevádzky, podpísané Žiadateľom a certifikovanou spoločnosťou;
 3. Oprávnenie na obsluhu vyhradeného technického zariadenia (ďalej len „VTZ“) pre zaistenie bezpečnej prevádzky v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. §15 – Odborná spôsobilosť;
 4. Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby vydané Technickou inšpekciou na:
  • Vyvedenie výkonu – transformačná stanica (ďalej len „TS“),
  • VN prípojka;
 5. Osvedčenie o úradnej skúške VTZ od pracoviska Technickej inšpekcie na:
  • Vyvedenie výkonu – TS,
  • VN prípojka;
 6. Správu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia na:
  • Vyvedenie výkonu – TS,
  • VN prípojka,
  • NN rozvody,
  • generátor,
  • bleskozvod;
 7. Certifikáty o overení prístrojových transformátorov prúdu a napätia pre fakturačné meranie platné na Slovensku;
 8. Fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (generátor, kogeneračná jednotka, striedač, fotovoltické panely, kompenzačné zariadenia a pod.); 
  • Pri fotovoltaickej elektrárni je potrebné predložiť aj skúšobné protokoly k očakávaným prúdom harmonických a medziharmonických striedačov,
 9. Kenotrónová skúška VN kábla (predkladá sa v prípade, že výrobňa obsahuje káblové VN pripojenie);
 10. Kusovú skúšku transformátora;
 11. Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v členení:
  • Vyvedenie výkonu – TS,
  • VN prípojka,
  • NN rozvody;
 12. Porealizačné zameranie v digitálnej forme (súborový formát .dgn);
 13. Potvrdenie o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku, deklarujúce uzatvorenie Zmluvy na dodávku/odber elektriny s dodávateľom elektriny;
 14. Protokol overení nastavenia parametrov súboru ochrán.

Doklady nám pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Plnenie technických podmienok pripojenia:

Upozornenie

Platnosť Zmluvy o pripojení je 36 mesiacov od dátumu doručenia podpísanej zmluvy našej spoločnosti. Ak v uvedenej lehote nevybudujete zdroj v súlade s technickými podmienkami pripojenia uvedenými v Zmluve o pripojení, naša spoločnosť má právo od zmluvy odstúpiť.

Upozornenie

Ak sa zdroj nachádza na mieste, ktoré nebolo nikdy pripojené do distribučnej sústavy, o montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto je nevyhnutné súčasne s doručením uvedených dokladov kontaktovať aj vybraného dodávateľa elektriny a uzatvoriť s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. 

Po prijatí Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy kontaktujte vami vybraného dodávateľa elektriny a požiadajte ho uzatvorenie Zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Informáciu o uzatvorení zmluvy nám pošle vami vybraný dodávateľ.

Bez uzatvorenej Zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku nie je možné pokračovať v uvedení zdroja do prevádzky.

Výmenu/odpočet elektromera zabezpečíme najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúcich po dni doručenia podpísanej Zmluvy o prístupe na adresu prevádzkovateľa.

Upozornenie

Elektromer môže byť nainštalovaný iba na odberné/odovzdávacie miesto, ktoré spĺňa technické podmienky pripojenia stanovené v Zmluve o pripojení.

Tento krok platí len pre ZUE nad 100 kW (vrátane).

Skúšky riadiaceho a informačného systému, v zmysle Technických podmienok pripojenia a  schválených prevádzkových inštrukcií č. PI-755-2/X a PI-755-3/X, kde číslo na pozícii X označuje aktuálne verziu danej prevádzkovej inštrukcie, budú prebiehať v gescii niektorej z certifikovaných spoločností, ktoré Západoslovenská distribučná, a.s., certifikovala pre zabezpečenie činností súvisiacich s funkčnými skúškami výrobného zariadenia.

Certifikované spoločnosti pre funkčné skúšky

Zo strany žiadateľa o pripojenie zdroja je potrebné uzatvoriť zmluvu s niektorou z certifikovaných spoločností, ktorá bude vykonávať niektoré nižšie uvedené činnosti.

Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom začatia skúšky riadiaceho a informačného systému je nutné predložiť príslušnému špecialistovi správy energetických zariadení, v oblasti kde je zdroj situovaný, podklady pre „Vecný časový program“ (ďalej len „VČP“). VČP odporúčame spracovávať v úzkej spolupráci s certifikovanou spoločnosťou, termínové plnenie navrhované vo VČP musí byť minimálne v nasledujúcom rozsahu:

 • deň D - uvedenie výrobne pod napätie (zopnutie VN prívodu, montáž elektromera) pre možnosť odskúšania a nastavenia riadiaceho systému výrobcom,
 • D + x dní - začatie skúšky riadiaceho a informačného systému. V tento deň sa začne vykonávať súbor skúšok riadiaceho systému a ochrán certifikovanou spoločnosťou za prítomnosti našich pracovníkov. Koordináciu podmienok vykonania skúšok a s tým spojených činností, prítomnosti kompetentných odborných pracovníkov s príslušnou kvalifikáciou na skúškach a prizvanie našich pracovníkov je povinný zabezpečiť výrobca na základe jeho zmluvného vzťahu s certifikovanou spoločnosťou. 

Po vykonaní všetkých potrebných skúšok riadiaceho a informačného systému certifikovanou spoločnosťou v zmysle Testovacej dokumentácie a po odovzdaní nevyhnutných podkladov našim pracovníkom (vrátane Hodnotiaceho hárku) prebehne 72-hodinový komplexný chod pre overenie deklarovanej funkčnosti riadiaceho a informačného systému.

Po splnení všetkých relevantných krokov náš pracovník skontroluje splnenie technických podmienok pripojenia v teréne a v koordinácii s vami vykoná funkčnú skúšku zariadenie na uskladňovanie elektriny, ktorej výsledkom bude vydanie Protokolu o vykonaní funkčnej skúšky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z.z.

Oznámenie o prevádzke

Po vydaní protokolu o vykonaní funkčnej skúšky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z.z. vyplňte formulár Oznámenie o prevádzke a zašlite nám ho na adresu: Západoslovenská distribučná, a.s. P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1