ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Priame meranie

Pred prípravou odberného miesta s priamym meraním sa oboznámte so zásadami jeho vybudovanie.

Tento druh merania je inštalovaný u odberateľov s:

 • 1-fázovým pripojením, s napätím 230 V a inštalovaným hlavným ističom do 25 A vrátane, čo zodpovedá 5 kW,
 • 3-fázovým pripojením, s napätím 3 x 230/400 V a inštalovaným hlavný ističom do 80 A vrátane, čo zodpovedá 50 kW.

Vyhotovenie elektromerových rozvádzačov 

 • Odporúčame použiť elektromerové rozvádzače v plastovom vyhotovení.
 • Zapojenie rozvádzačov - v sústave TN-C alebo TN-C-S, viď. schémy zapojenia HDO.
 • Vnútorné zariadenie elektromerových rozvádzačov musí byť usporiadané tak, aby živé časti meraného rozvodu, prípadne blokovania, boli oddelené od priestoru pre elektromer, sadzbový spínač, prijímač HDO.
 • Meracie zariadenie umiestnené na paneli alebo rošte musí byť po otvorení dverí voľne prístupné, nesmie byť použitý krycí plech meracích a ovládacích prístrojov istiacich prvkov. Zámky dverí elektromerových rozvádzačov musia byť s uzáverom na tŕňový kľúč 6 x 6 mm, resp. iný typ vyhovujúci z hľadiska jednotnosti a podľa prostredia, v ktorom sa rozvádzač nachádza. Elektromerový rozvádzač nie je povolené zabezpečiť dodatočným zámkom.
 • Oceľové pripojovacie skrutky a matice musia mať vhodnú protikoróznu ochranu.
 • Istiace a ovládacie prvky musia byť jednoznačne označené štítkami „Hlavný istič“, „HDO“. Miesto pre elektromer musí byť jednoznačne označené číslom bytu alebo parcely.

Prístroje určené pre montáž do elektromerových rozvádzačov

Do elektromerových rozvádzačov je možné inštalovať iba elektromery, sadzbové spínače (prijímače HDO), hlavné ističe, ističe obvodov sadzbových spínačov, ochranné (nulové) svorkovnice a príslušenstvo slúžiace výhradne pre účely merania, zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch.

Prístroje pre rozvod je nutné umiestniť v samostatných, resp. oddelených rozvádzačoch.

Schémy zapojenia HDO 

Rozmerové požiadavky na elektromerové rozvádzače

 • Pre montáž elektromerov, sadzbových spínačov a prijímačov HDO musí byť zabezpečené miesto minimálne podľa rozmerov uvedených v tabuľke (v mm), s pripravenými pohyblivými upevňovacími lištami.
 • Rozmery rozvádzača je potrebné navrhnúť tak, aby bolo možné k elektromeru umiestniť HDO, resp. sadzbový spínač a hlavný istič.
 • Ak bude na odbernom mieste inštalovaná výroba elektrickej energie, v rozvádzači bude umiestnený komunikačný modul.

 

Prístroj Šírka [mm] Výška [mm] Hĺbka [mm]
elektromer jednofázový 180 300 160
elektromer trojfázový 200 400 160
komunikačný modul 170 230 160

Elektromer

Pre priame meranie budú použité elektromery s minimálnou triedou presnosti 2 alebo A, podľa štandardov merania. Tarifikácia elektromera (1T/2T) je špecifikovaná v Zmluve o pripojení.

Hlavný istič

Ako hlavný istič pred elektromerom môže byť použitý len istič zodpovedajúci technickej norme STN EN 60898-1, STN EN 60947-2, s vypínacou charakteristikou „B“.

V prípade odberných miest spoločenstiev vlastníkov bytov alebo správcov bytov, slúžiacich na pripojenie výťahov v bytových domoch, je povolená vypínacia charakteristika ističa „C“.

Kryt hlavného ističa musí byť plombovateľný (viď. umiestnenie plomb v elektromerovom rozvádzači), každý hlavný istič musí byť samostatne a nezávisle plombovateľný (platí aj pri skupinových rozvádzačoch).

Meracie obvody

 • Vodiče od hlavného ističa po elektromer nemôžu byť prerušované.
 • Použitý môže byť len vodič Cu, s minimálnym prierezom 4 mm2 a s maximálnym prierezom 25 mm2.
 • Vodiče pre ovládanie taríf, stýkačov a spínacieho prvku - 1,5 mm2 Cu.
 • Pracovný vodič medzi elektromerom a svorkovnicou PEN alebo N musí byť minimálne 4 mm2.
 • Použitie lankových vodičov je zakázané.