ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Zmena distribučnej sadzby v domácnostiach pre nebytové priestory

Ak časť bytového domu slúži na podnikanie, prideľuje sa pre nebytové priestory distribučná sadzba za distribúciu elektriny určená pre podnikateľské subjekty.

Priznanie distribučnej sadzby pre nebytové priestory pre časť bytového domu určenú na bývanie prebieha v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „Cenová vyhláška“), ktorá nadobudla účinnosť od 01.07.2023.

Podľa § 36  Cenovej vyhlášky platí:

Ods. 1) „Ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo prostredníctvom dodávateľa elektriny vyhlási, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení len domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa považuje za distribúciu elektriny pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti; rovnako sa postupuje aj v bytovom dome, v ktorom sa nachádzajú telekomunikačné zariadenia poskytovateľov elektronických komunikačných služieb poskytujúcich služby výlučne pre užívateľov bytového domu alebo technologické zariadenia na výrobu tepla.“;

Ods. 2) „Ak je časť nebytového priestoru alebo časť spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu využívaná na podnikanie, pre ostatné časti spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa priznáva sadzba pre domácnosti, ak časť nebytového priestoru alebo časť spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu využívaná na podnikanie tvorí odberné miesto priamo pripojené do distribučnej sústavy, ktoré je vybavené určeným meradlom a s uzavretou samostatnou zmluvou o dodávke elektriny alebo združenej dodávke elektriny.“

Distribúcia elektriny a dodávka elektriny do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu tvoriacich odberné miesto bytového domu, ktoré je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení iba domácnosťami, sa považuje za distribúciu elektriny a dodávku elektriny pre domácnosť.

Ak je niektorý nebytový priestor alebo časť spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu určená na podnikanie, možno pre ostatné časti spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu priznať sadzbu pre odberateľov elektriny v domácnosti len v prípade, ak nebytový priestor alebo časť spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu určené na podnikanie tvoria samostatné odberné miesto pripojené priamo do distribučnej sústavy, ktoré je vybavené určeným meradlom a s uzavretou samostatnou Zmluvou o dodávke elektriny alebo združenej dodávke elektriny.

Podrobnosti žiadosti o schválenie sadzby za distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti pre odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (ďalej len „žiadosť o schválenie sadzby za distribúciu elektriny v domácnostiach pre nebytové priestory“).

Žiadosť o schválenie sadzby za distribúciu elektriny v domácnostiach pre nebytové priestory obsahuje:

  1. identifikačné údaje žiadateľa, ktorým je právnická osoba – správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov;
  2. adresu pre doručovanie písomností;
  3. údaje oprávnenej/kontaktnej osoby;
  4. identifikáciu odberného miesta, na ktorom sa požaduje zmena distribučnej sadzby vrátane počtu odberných miest, na ktorých sa požaduje zmena; v prípade, ak sa požaduje zmena na viacerých odberných miestach zoznam odberných miest s príslušnými údajmi;
  5. vyhlásenie žiadateľa v súlade s platnou Cenovou vyhláškou.

 

Časté otázky

Zmena distribučnej sadby v domácnostiach pre nebytové priestory

Zmena a opatrenia pri zmene podmienok schvaľovania sadzby za distribúciu elektriny v domácnostiach pre nebytové priestory


Zmena distribučnej sadby v domácnostiach pre nebytové priestory


Kto môže požiadať o schválenie sadzby za distribúciu elektriny v domácnostiach pre nebytové priestory?

Žiadateľom distribučnej sadzby určenej pre odberateľov elektriny v domácnosti pre nebytové priestory môže byť výlučne právnická osoba, a to správca, resp. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov za predpokladu, že s týmto žiadateľom je uzatvorená Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy na danom odbernom mieste.


Ako môže požiadať žiadateľ o schválenie sadzby za distribúciu elektriny v domácnostiach pre nebytové priestory?

Podaním úplne a pravdivo vyplnenej žiadosti o schválenie sadzby za distribúciu elektriny v domácnostiach pre nebytové priestory. Žiadosť o schválenie sadzby za distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti pre odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu žiadateľ doručí spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., elektronicky na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na kontaktnú adresu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., uvedenú v pätičke žiadosti.


Ako postupuje spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., pri spracovávaní doručenej žiadosti o schválenie sadzby za distribúciu elektriny v domácnostiach pre nebytové priestory?

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len ZSD) bezodkladne overí:

  • či je žiadateľ oprávnený konať v danej veci a
  • či sú údaje uvedené v doručenej žiadosti úplné a pravdivé.

Na základe overených informácií ZSD obratom zašle informáciu žiadateľovi mailom (na mailovú adresu uvedenú v žiadosti – v časti 3 Oprávnená/ kontaktná osoba):

  • súhlasné stanovisko, t. j. informáciu o schválení sadzby za distribúciu elektriny v domácnostiach pre nebytové priestory v súlade so žiadosťou, ktorého súčasťou bude informácia o ďalšom postupe; alebo
  • zamietavé stanovisko k žiadosti s uvedením dôvodu.

 


Ako postupuje dodávateľ elektriny?

Žiadateľ na základe súhlasného stanoviska požiada svojho dodávateľa elektriny o zmenu distribučnej sadzby.

Dodávateľ elektriny zašle požiadavku na zmenu zmluvy v zmysle platnej TŠVD, ktorou požiada/zašle ZSD konkrétnu sadzbu za distribúciu elektriny v domácnostiach.

Sadzbu prislúchajúcu užívateľom sústavy v domácnostiach nie je možné priznať spätne.

Návrat na začiatok


Zmena a opatrenia pri zmene podmienok schvaľovania sadzby za distribúciu elektriny v domácnostiach pre nebytové priestory


Ako postupovať pri zmene podmienok?

Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v žiadosti a v jej prílohách žiadateľ bezodkladne oznámi ZSD alebo svojmu dodávateľovi elektriny, ktorý následne bezodkladne informuje o tejto skutočnosti ZSD. Ak pominú dôvody pridelenia sadzby za distribúciu elektriny v domácnostiach (t. j. spoločné zariadenia bytového domu nie sú spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami) ZSD pridelí sadzbu, na ktorú má užívateľ sústavy právo podľa podmienok platného cenového rozhodnutia.


Má právo ZSD zmeniť nebytovým priestorom už pridelenú sadzbu za distribúciu elektriny v domácnostiach?

ZSD má právo kedykoľvek, aj po priradení distribučnej sadzby pre domácnosti, vykonať kontrolu odberných miest a odberných zariadení spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu za účelom preukázania skutočností uvedených žiadateľom v žiadosti a jej prílohách, ktoré predložil ZSD. Ak ZSD zistí a preukáže, že podmienky pre pridelenie sadzby za distribúciu elektriny v domácnostiach neboli splnené už v čase priradenia takejto sadzby, priradí príslušnému odbernému miestu pôvodnú sadzbu a žiadateľ uhradí vzniknutý rozdiel v platbách za distribúciu elektriny.

Návrat na začiatok