ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Nepriame meranie

Pred prípravou odberného miesta s nepriamym meraním sa oboznámte so zásadami jeho vybudovanie.

Tento druh merania je možné inštalovať u odberateľov s maximálnou rezervovanou kapacitou vyššou ako 690 kW. Napätie aj prúd sú merané nepriamo cez prístrojové transformátory prúdu a napätia. Prístrojové transformátory napätia musia mať sekundárne napätie 100/√3V a prístrojové transformátory prúdu sú prevodom x/5A, kde primárna hodnota prúdu „x“ môže nadobúdať hodnoty podľa tabuľky možných zaťažení MTP vn. Pre napätie vvn budú určené individuálne.

Odberné miesta s viacerými prívodmi 

U odberateľov s viacerými prívodmi, kde sú inštalované viaceré meracie súpravy, je vyhodnotenie celkovej spotreby a súčasného výkonu vykonávané až po odpočte v informačnom systéme prevádzkovateľa.

Univerzálna skriňa merania 

Meracie zariadenia sa zásadne inštalujú do univerzálnych skríň merania pri dodržaní bezpečnostných podmienok a v prevedení, ktoré vyhovuje prostrediu, v ktorom sú umiestnené. Dvere rozvádzača budú priehľadné s možnosťou plombovania pre umiestnenie v interiéri trafostanice. Vyhotovenie univerzálnych skríň merania sa odporúča v plastovom vyhotovení.

Prístroje určené pre montáž do univerzálnych skríň 

Do USM budú inštalované iba elektromery, skúšobné svorkovnice typu ZS1B v horizontálnej polohe. Ďalej ochranné (nulové) svorkovnice a príslušenstvo slúžiace výhradne pre účely merania. Komunikačný modul (prístroj na diaľkový odpočet elektromerov), oddeľovací člen.

V prípade odberateľov s viacerými prívodmi je nutné priviesť záložné napájanie 100 – 230 V AC, ktoré bude ukončené na 6 A ističi. Toto napájanie bude slúžiť pre elektromery a komunikačné zariadenia.

Rozmerové požiadavky na USM

Pre montáž elektromerov, skúšobnej svokovnice a komunikačného modulu musí byť zabezpečené miesto minimálne podľa rozmerov (v mm) uvedených v tabuľke a pre montáž elektromera a komunikačného modulu musia byť pripravené pohyblivé upevňovacie lišty. V každom prípade je nutné rozmery rozvádzača navrhnúť tak, aby bolo možné k elektromeru umiestniť komunikačný modul.

Prístroj Šírka [mm] Výška [mm] Hĺbka [mm]
elektromer 200 400 160
skúšobná svorkovnica 260 140 160
komunikačný modul 170 230 160

Elektromer 

Pre nepriame meranie budú použité 4-kvadratné elektromery s minimálnou triedou presnosti pre činnú energiu 0,5 alebo 0,2, podľa štandardov merania.

Meracie obvody 

Napäťový obvod primárny

Pri pripojení na prípojnice vn musia byť prístrojové transformátory napätia istené výkonovými poistkami.

Napäťový obvod sekundárny

Vodiče od meracieho transformátora napätia budú vedené neprerušovane na trojfázový plombovateľný istič. Za ističom bude pripojená skúšobná svorkovnica ukončená vodičmi na pripojenie elektromera. Vodiče meracích obvodov budú medené (Cu). Prierezy vodičov budú nasledovné:

Prierezy vodičov / Merací okruh Do 20
Napäťový 2,5 mm2

Vodič pre pracovné uzemnenie musí mať minimálny prierez 6 mm2  Cu. Prierezy vodičov pre napäťový obvod na úrovni VVN budú určené individuálne.

Prúdový obvod sekundárny

Vodiče od meracích transformátorov prúdu musia byť vedené neprerušovane až do skrine merania, na skúšobnú svorkovnicu a ukončené vodičmi na pripojenie elektromera. Vodiče meracích obvodov budú medené (Cu). Prierezy vodičov budú nasledovné:

Prierezy vodičov / Merací okruh Do 5 m Nad 5 m do 20 m
Prúdový 2,5 mm2 4 mm2

Prierezy vodičov pre prúdový obvod na úrovni VVN budú určené individuálne. Všetky konce vodičov budú označené návlečkami. Pozri typovú schému zapojenia. Pre zapojenie meracích obvodov sa zásadne používajú plné vodiče predpísaných prierezov. Použitie lankových vodičov je dovolené len výnimočne na prepojenie pohyblivých častí rozvádzača. Konce vodičov musia byť vhodne upravené.

Prístrojové transformátory 

Prístrojové transformátory vysokého a veľmi vysokého napätia zabezpečí odberateľ (investor) súčasne s výstavbou trafostanice. Všetky prístrojové transformátory musia spĺňať predpísanú triedu presnosti a príslušné Platné normy a musia byť ešte pred montážou overené a opatrené overovacou značkou (plombou). Platnosť overenia nesmie byť pri montáži meracích transformátorov staršia ako rok. Kópie protokolov o overení určeného meradla podľa vyhlášky 210/2000 Z. z. musia byť odovzdané zodpovednému pracovníkovi našej spoločnosti ešte pred montážou prístrojov – ten je povinný ich archivovať. Prístrojové transformátory, pokiaľ to okolnosti umožňujú, musia byť umiestnené tak, aby štítky s výrobným číslom a prevodom boli čitateľné bez vypnutia. Prístrojové transformátory zostávajú majetkom odberateľa, pričom musia byť zabezpečené voči neoprávnenej manipulácii plombami ZSD, a. s. Presnosť meracích transformátorov je stanovená podľa napäťovej úrovne merania.

Napätie Trieda presnosti PTP N Trieda presnosti PT
vn 0,5 s 0,5
vvn 0,2 s 0,2

Prístrojové transformátory prúdu 

Menovitý primárny prúd PTP je nutné stanoviť podľa tabuľky možných zaťažení MTP vn. Pri zmene hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity musí byť prevod PTP odsúhlasený príslušným pracovníkom. V prípade zmeny maximálnej rezervovanej kapacity mimo uvedenej tolerancie je nutná výmena PTP na náklady odberateľa. Je zakázané pripájať akékoľvek zariadenia odberateľa do sekundárnych obvodov PTP určených pre obchodné meranie. Pre riešenie takejto požiadavky sa odporúča použiť ďalšie PTP.

Prístrojové transformátory prúdu budú mať sekundárny prúd 5 A.

Vzdialenosť medzi PTP a elektromerom Menovitá záťaž
do 5 m 5 VA
nad 5 m 10 VA

Prístrojové transformátory napätia 

Meracie transformátory napätia budú jednopólové, napätie sekundárneho vinutia bude 100/√3V. Prístrojové transformátory napätia musia mať menovitý výkon sekundárneho vinutia 10 VA. Je zakázané pripájať akékoľvek zariadenie do sekundárnych obvodov PTN určených pre obchodné meranie. Pre riešenie takejto požiadavky odberateľa sa odporúča použiť ďalšie PTN. Odberné miesta s viacerými prívodmi sa vybavia PTN na každom prívode. V prípade umiestnenia meracích transformátorov v kobke s odpojovačom musí byť rukoväť odpojovača pred poistkami vn upravená na zaplombovanie v zapnutom stave.

Impulzné výstupy 

V prípade poskytovania impulzných výstupov z elektromera pre potreby odberateľa je nutné tieto oddeliť cez oddeľovací modul – schválený správou merania ZSD, a. s.. Pripojenie impulzných výstupov si objednáva zákazník u ZSD, a. s. Je zakázané napájanie oddeľovacieho modulu z meracích obvodov.

Meranie jalovej zložky

Jalová zložka elektrickej energie je meraná 4-kvadratným elektromerom. Montáž takéhoto elektromera podmieňuje distribučná tarifa.