ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Úmrtie výrobcu

Pre uskutočnenie zmeny obchodného partnera z dôvodu úmrtia je nevyhnuté podpísať nové Zmluvy o pripojení a prístupe zariadenia na výrobu elektriny s našou spoločnosťou, aj informovať vášho dodávateľa o plánovanej zmene

Popri zmene vlastníka zariadenia na výrobu elektriny je potrebné zmeniť aj vlastníka odberného elektrického zariadenia. Obe zariadenia musia byť prevádzkované tou istou osobou. Túto zmenu vybavíte u vášho dodávateľa elektriny.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o obchodných a technických podmienkach (podmienky budú totožné s tými, ktoré boli definované v predchádzajúcej Zmluve o pripojení na pôvodného výrobcu elektriny), ktoré sú pre vás a aj pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy, záväzné.

Podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Po doručení podpísanej Zmluvy o pripojení vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o prístupe je:

  • náš záväzok zabezpečiť prístup vášho zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy do výšky maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej v Zmluve o prístupe;
  • váš záväzok neprekročiť maximálnu rezervovanú kapacitu;
  • váš záväzok riadne a včas uhrádzať platby za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity, odvod do Národného jadrového fondu a cenu za prístup do sústavy v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami.

Podpísanú Zmluvu o prístupe pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Po  doručení podpísanej Zmluvy o prístupe bude prípadná ďalšia komunikácia o predmetnom zdroji prebiehať novým výrobcom elektriny.

Upozornenie

Bez podpisu Zmluvy o prístupe nie je možné pokračovať v nasledovných krokoch.