ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Postúpenie práv a povinností

Pre uskutočnenie úspešnej zmeny vlastníckych práv zariadenia na výrobu elektriny je nevyhnutné podpísanie Zmluvy o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny Postupcom (subjekt, ktorý disponuje platnou Zmluvou o pripojení zariadenia na výrobu elektriny), Postupníkom (subjekt, na ktorého bude prepísaná pôvodná Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny) a našou spoločnosťou, ako aj informovanie vášho dodávateľa o plánovanej zmene.

Popri zmene vlastníka zariadenia na výrobu elektriny je potrebné zmeniť aj vlastníka odberného elektrického zariadenia. Obe zariadenia musia byť prevádzkované tou istou osobou. Túto zmenu vybavíte u vášho dodávateľa elektriny.

  • Pri zariadení na výrobu elektriny, ktoré už bolo našou spoločnosťou uvedené do prevádzky (bol vydaný protokol o vykonaní funkčnej skúšky resp. pri malých zdrojoch bolo vydané oznámenie o pripojení malého zdroja do distribučnej sústavy).
  • Pri zariadení na výrobu elektriny, ktoré ešte nebolo našou spoločnosťou uvedené do prevádzky (nebol vydaný protokol o vykonaní funkčnej skúšky resp. pri malých zdrojoch nebolo vydané oznámenie o pripojení malého zdroja do distribučnej sústavy).

Po  vykonaní odpočtu stavu elektromera zašleme Postupníkovi aj Postupcovi jedno vyhotovenie podpísanej Zmluvy o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny.

Prípadná ďalšia komunikácia  o predmetnom zdroji bude  prebiehať po podpise Zmluvy o postúpení práv a povinností s Postupníkom.