Postúpenie práv a povinností

Pre uskutočnenie úspešnej zmeny vlastníckych práv zariadenia na výrobu elektriny je nevyhnutné podpísanie Zmluvy o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny Postupcom (subjekt, ktorý disponuje platnou Zmluvou o pripojení zariadenia na výrobu elektriny), Postupníkom (subjekt, na ktorého bude prepísaná pôvodná Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny) a našou spoločnosťou, ako aj podpísanie novej Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy na Postupníka. 

  • Pri zariadení na výrobu elektriny, ktoré už bolo našou spoločnosťou uvedené do prevádzky
    (bol vydaný protokol o vykonaní funkčnej skúšky resp. pri malých zdrojoch bolo vydané oznámenie o pripojení malého zdroja do distribučnej sústavy).
  • Pri zariadení na výrobu elektriny, ktoré ešte nebolo našou spoločnosťou uvedené do prevádzky
    (nebol vydaný protokol o vykonaní funkčnej skúšky resp. pri malých zdrojoch nebolo vydané oznámenie o pripojení malého zdroja do distribučnej sústavy).

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o obchodných a technických podmienkach súvisiacich postúpením práv a povinností z Postupcu na Postupníka, ktoré sú pre vás a aj pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy, záväzné.

Podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie:

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť.

Po doručení obojstranne podpísanej Zmluvy o pripojení zašleme Postupníkovi aj Postupcovi jedno vyhotovenie podpísanej Zmluvy o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny.

Prípadná ďalšia komunikácia  o predmetnom zdroji bude  prebiehať po podpise Zmluvy o postúpení práv a povinností s Postupníkom.