Zápis v registri partnerov verejného sektora

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vymedzuje osobitné požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného sektora, do právnych vzťahov.

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (ďalej len „spoločnosť ZSD“) , ako aj spoločnosť ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, ktorá je spoločnosťou ZSD poverená výkupom elektriny na straty, sú subjektmi verejného sektora. Každý subjekt, ktorý vstupuje s niektorou z týchto spoločností do právnych vzťahov, pričom prijíma finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 € alebo ak ide o opakované plnenie prevyšujúce 250 000 € v kalendárnom roku, je partnerom verejného sektora a je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa bez ohľadu na vyššie uvedené finančné limity vzťahuje aj na držiteľov povolenia na podnikanie v energetike, t.j. aj tie osoby, ktoré vyrábajú a dodávajú elektrinu zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 1 MW. V súvislosti s touto povinnosťou zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví osobitné upozornenie na svojom webovom sídle

Partner verejného sektora bol povinný zabezpečiť si zápis v registri partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017. Ak bol partner verejného sektora zapísaný v registri konečných užívateľov výhod pred 1. februárom 2017, považuje sa za partnera verejného sektora a je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora na účely zosúladenia zápisu s novou právnou úpravou do 31. júla 2017. V tejto súvislosti považujeme za dôležité zdôrazniť, že za partnera verejného sektora s povinnosťou zabezpečiť zápis v registri partnerov verejného sektora sa v závislosti od hodnoty prijímaných finančných prostriedkov môžu považovať aj dodávatelia alebo subdodávatelia partnera verejného sektora.

Bližšie informácie o registri partnerov verejného sektora nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže mať negatívne dôsledky v podobe ukončenia existujúcich zmluvných vzťahov a tiež nemožnosti uzatvoriť zmluvu, na základe ktorej sa prijímajú finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 €, alebo ak by išlo o opakované plnenie prevyšujúce 250  000 € v kalendárnom roku. Podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za zmluvu považuje aj právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky.

Upozorňujeme, že plnenie povinnosti byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora je z našej strany pravidelne overované vo verejnom registri partnerov verejného sektora.

V prípade, že máte k vyššie uvedeným informáciám doplňujúce otázky, prosím, kontaktujte nás e-mailom na vyrobca@zsdis.sk.