Nahlasovanie údajov v zmysle pravidiel trhu s elektrinou

V zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, ste ako výrobca povinný odovzdať našej spoločnosti:

súhrnné údaje zariadenia na výrobu elektriny, za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca, osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny, prostredníctvom príslušného tlačiva formuláraTechnická špecifikácia pre výmenu dát: