Nahlasovanie údajov v zmysle pravidiel trhu s elektrinou

Nahlasovanie sa uskutočňuje v súlade s Vyhláškou č. 24/2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14. januára 2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a podľa požiadaviek prevádzkovateľa prenosovej sústavy zverejnených v jeho prevádzkovom poriadku a novelou  zákona 423/2013.


Nahlasovanie údajov výrobcov elektrickej energie je vykonávané v MWh nasledovne:

§ 12 ods. 3: 
Výrobca elektriny podľa odseku § 12 ods. 1 odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca v členení podľa odseku 1 a v členení podľa primárneho zdroja energie. Ak výrobca elektriny podľa odseku 1 vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu podľa osobitného predpisu,18) odovzdáva údaje podľa odseku 1 prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny; ak je zariadenie na výrobu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, údaje podľa odseku 1 sa odovzdávajú aj prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy. 
§ 12 ods. 4:
Výrobca elektriny podľa odseku § 12 ods. 2 odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca v členení podľa odseku 2 a v členení podľa primárneho zdroja energie. Ak výrobca elektriny podľa odseku 2 vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu podľa osobitného predpisu,18) odovzdáva údaje podľa odseku 2 prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny; ak je zariadenie na výrobu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, údaje podľa odseku 2 sa odovzdávajú aj prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy.

Pre nahlasovanie údajov je potrebné vykonať nasledovné:

Najneskôr päť pracovných dní pred samotným nahlasovaním údajov je potrebné sa zaregistrovať. Pre registráciu je potrebné vložiť základné údaje.

  1. Registrácia

    Vyplňte registračný formulár a následne bude vaša požiadavka na registráciu postúpená zástupcovi prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý posúdi vašu žiadosť. V prípade, ak bude žiadosť úplná a správna, odblokuje konto pre používateľa. O výsledku bude používateľ informovaný.

  2. Nahlasovanie údajov

    Údaje sa nahlasujú cez webový formulár po zadaní mena a hesla.