ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Dokumentácia

Ako má byť dokumentácia uvedená v Technických podmienkach pripojenia vypracovaná a čo má obsahovať?

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonaná revíznym technikom a vyhotovená v zmysle platnej legislatívy (Vyhláška č. 508/2009, STN 33 1500 a STN 33 2000-6).

Ako má byť vypracovaná revízna správa a čo má obsahovať

Revízna správa musí byť vypracovaná na časť elektrického zariadenia definovaného v technických podmienkach pripojenia Zmluvy o pripojení. Zvyčajne je to od miesta pripojenia na distribučnú sústavu (deliace miesto) až po elektromerový rozvádzač vrátane.

Revízna správa musí obsahovať:

 • jednoznačný a presný rozsah revízie, teda nielen všeobecný predmet,
 • presný opis revidovaného zariadenia,
 • hodnotu hlavného ističa pred elektromerom a tarifikáciu merania (ak predmetom je NN prípojka),
 • podpis revízneho technika a prevádzkovateľa (žiadateľa o pripojenie).

Situačný plán skutočného vyhotovenia novobudovaných elektrických zariadení od miesta pripojenia na distribučnú sústavu až po elektromerový rozvádzač vrátane s vyznačením všetkých zmien oproti projektovanému stavu.

Ako má byť vypracovaný plán skutočného vyhotovenia a čo má obsahovať

Plán skutočného vyhotovenia musí obsahovať:

 • zakreslenie skutočnej trasy elektrického vedenia a polohu elektromerového rozvádzača do mapového podkladu (odporúčaná mierka je 1:500, je potrebné uviesť aj parcelné čísla a vyznačiť hranice parciel),
 • zakótovanie od najbližších pevných bodov,
 • typ, prierez a dĺžku elektrického vedenia,
 • potvrdenie zhotoviteľa (meno a podpis) a dátum realizácie.

Potvrdenie o overení meracích transformátorov prúdu (MTP) alebo meracích transformátorov napätia (MTN) pre polopriame alebo nepriame meranie vyhotovené autorizovaným metrologickým strediskom.

Jednopólová schéma zapojenia meracej súpravy potvrdená zhotoviteľom s uvedeným dátumom realizácie.

Ak v podmienkach Zmluvy o pripojení sú jedným z požadovaných dokumentov Miestne prevádzkové predpisy (ďalej MPP) trafostanice:

 • Vypracujte MPP, pričom pre ich vypracovanie použite vzorové MPP;
 • V MPP uveďte číslo trafostanice (povinný údaj), v prípade ak vám toto číslo nie je známe, kontaktujte nás na odberatel@zsdis.sk, alebo telefonicky na Zákazníckej linke 0850 333 999;
 • Pripravené MPP nám pošlite na pripomienkovanie prostredníctvom tohto formulára;
 • Naše stanovisko k predkladaným MPP vám zašleme na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári. V našom stanovisku zhodnotíme aktuálny stav MPP, v prípade potreby vás požiadame o prepracovanie, doplnenie a opravy MPP;
 • Po dosiahnutí obojstrannej zhody na výslednej verzii MPP nasleduje formálne schválenie papierových verzií MPP;
 • Vytlačené a podpísané 3 rovnopisy MPP (vrátane príloh) pošlite poštou na adresu našej spoločnosti:

  Západoslovenská distribučná a.s. 
  P. O. BOX 292 
  810 00 Bratislava

 • Po prijatí MPP a ich podpísaní z našej strany sú MPP schválené, 2 rovnopisy MPP vám zašleme poštou a zároveň vykonáme záznam o úspešnom schválení MPP v našich informačných systémoch.

Iná dokumentácia požadovaná v technických podmienkach pripojenia Zmluvy o pripojení, napr. súhlas od správcu resp. vlastníka spoločných priestorov.