ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Umiestnenie meracieho zariadenia

Montáž meracích zariadení 

Meracie zariadenia sa zásadne inštalujú do elektromerových rozvádzačov pre priame meranie a do USM skríň pre polopriame a nepriame meranie pri dodržaní bezpečnostných podmienok a v prevedení, ktoré vyhovuje prostrediu, v ktorom sú umiestnené. Je zakázané pripájať pre trvalé prípojky iné elektromerové rozvádzače ako vyrábané výrobcami s príslušným osvedčením schválenia typu a bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia.

Montáž meracích zariadení pre dočasné el. prípojky 

Pre stavebné a iné dočasné prípojky je zakázané používať provizórne rozvádzače, ktoré nevyhovujú platným normám. Prednostne je potrebné používať rozvádzače s možnosťou použitia pre trvalú prípojku.

Umiestnenie a spôsob inštalácie elektromerových rozvádzačov a USM

Elektromerové rozvádzače a USM je nutné inštalovať v zvislej polohe na miestach prístupných pre zamestnancov ZSD i v čase neprítomnosti odberateľa. Stredy číselníkov elektromerov musia byť vo výške 1 000 – 1 700 mm od úrovne terénu. V budovách, kde sú umiestnené elektromery v spoločnom rozvádzači, 700 – 1 700 mm od podlahy. Pred elektromerovým rozvádzačom musí byť voľný priestor minimálne 800 x 800 mm.

Centralizácia meracích zariadení

V budovách s viacerými bytmi, respektíve fakturačnými odbernými miestami, sa elektromerové rozvádzače umiestňujú centralizovane, na miestach prístupných pracovníkom ZSD v každú dennú a nočnú hodinu z verejného priestranstva jedným z nasledovných spôsobov:

  • v budovách do 6 nadzemných podlaží vrátane a s maximálne desiatimi bytmi na podlaží príslušnej stúpačky musia byť elektromery sústredené v jednom spoločnom elektromerovom rozvádzači, alebo v samostatnej miestnosti, prístupné pracovníkom ZSD z verejného priestranstva. Samostatná miestnosť musí byť vybavená dvoma vstupmi, kde jeden bude prístupný z verejného priestranstva osadený zámkom ZSD a bude slúžiť výlučne pre pracovníkov ZSD,
  • v budovách pre 7 nadzemných podlaží a viac, alebo s viac ako desiatimi bytmi na podlaží príslušnej stúpačky môžu byť elektromery umiestnené na jednotlivých podlažiach, pričom elektromery pre jedno podlažie musia byť sústredené v jednom spoločnom elektromerovom rozvádzači na miestach prístupných pracovníkom ZSD z verejného priestranstva ako sú neuzamykané schodištia a chodby medzi jednotlivými podlažiami,
  • v budovách, ktoré majú horizontálnu vzdialenosť bytov, resp. odberných miest od príslušnej stúpačky na podlaží väčšiu ako 30 metrov, môže byť umiestnený ďalší centralizovaný elektromerový rozvádzač na predmetnom podlaží, ak bude dodržaná podmienka voľnej prístupnosti z predchádzajúceho bodu.

Umiestňovanie meracích zariadení na rodinných domoch, rekreačných chatách, garážach 

V rodinných domoch, rekreačných chatách, garážach a pod. sa elektromerové rozvádzače umiestňujú výlučne na hranicu pozemku na fasáde, ak je na hranici pozemku. Za hranicu pozemku sa považuje hranica pozemku odberateľa/majiteľa nehnuteľnosti s pozemkom umiestneným na verejnoprístupnom mieste a je stanovená geodetickým zameraním tak, aby prípadné ďalšie stavebné aktivity odberateľa/majiteľa neobmedzili trvalý prístup prevádzkovateľa k meracím zariadeniam.

Umiestňovanie meracích zariadení v chatových a záhradkárskych osadách 

V chatových a záhradkárskych osadách sa meracie zariadenie spravidla zlučuje do skupín, vždy pre niekoľko samostatne meraných objektov (odberných miest) do jedného elektromerového rozvádzača, ktorý je prístupný bez prítomnosti odberateľa. Spoločný elektromerový rozvádzač musí byť umiestnený na hranici pozemku odberateľov/majiteľov, prípadne na verejnom priestranstve, na verejnoprístupnom mieste tak, aby prípadné ďalšie stavebné aktivity odberateľa/majiteľa neobmedzili trvalý prístup prevádzkovateľa k meracím zariadeniam.

Umiestňovanie meracích zariadení v transformačných staniciach 

Rozvádzače a USM sa umiestňujú prednostne v oddelených miestnostiach TS.

Umiestňovanie meracích zariadení pre podnikateľské subjekty 

Rozvádzače a USM sa umiestňujú na vonkajšej strane objektov, respektíve na verejne prístupnom mieste. Iné umiestnenie odsúhlasuje príslušná organizácia ZSD individuálne podľa charakteru odberného miesta so zreteľom na prístupnosť merania pre zamestnancov ZSD.