ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Fotovoltická poradňa

Ak máte záujem vyrábať elektrinu pre svoju vlastnú spotrebu, (s alebo bez ukladania prebytočnej elektriny do virtuálnej batérie), tu nájdete užitočné informácie.

Na stránke sa dozviete:

 • definície jednotlivých typov zdrojov,
 • širšie súvislosti – legislatívne aj technické,
 • na čo treba myslieť pred investovaním do konkrétneho zdroja,
 • o procese vybavovania pripojenia zdroja do distribučnej sústavy,
 • na čo máte nárok bezplatne.

Upozornenie

Ak chcete vybudovať zdroj do výkonu 10,8 kW (tzv. malý zdroj), celý proces (od podania žiadosti, až po uvedenie zdroja do prevádzky) nájdete na stránke  o malých zdrojoch. Ako prvé vám odporúčame pozrieť si toto video o pripájaní malých zdrojov.

Predtým, než sa pustíte do budovania akéhokoľvek zdroja, odporúčame vám prečítať si nasledujúce informácie. Nájdete tu odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa na nás zákazníci obracajú.

Čo je malý, lokálny a komerčný zdroj a na čo slúži zariadenie na uskladňovanie elektriny?

Malý zdroj - je určený najmä pre domácnosti a menšie firmy. Prebytky z vyrobenej elektriny môže dodávať napríklad do virtuálnej batérie. Pripojenie a prístup malého zdroja do distribučnej sústavy je bez poplatkov.

Lokálny zdroj - je definovaný ako obnoviteľný zdroj elektriny, ktorý vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta, do ktorého je pripojený. Prebytky elektriny z lokálneho zdroja je možné predávať. Pre domácnosti nie je výhodný, vyžaduje sa administratíva u Organizátora trhu.

Komerčný zdroj - je určený najmä na podnikanie v energetike a pre komerčnú výrobu elektriny určenej na predaj v zdrojoch s výkonom nad 10,8 kW.

Zariadenie na uskladňovanie elektriny - je zariadenie, v ktorom dochádza k uskladňovaniu elektrickej energie. Môže ísť napríklad o batériu alebo prečerpávaciu vodnú elektráreň. Uskladňovanie elektriny je odloženie spotreby elektriny na neskorší čas, ako bola vyrobená, alebo premena elektriny na takú formu energie, ktorú možno skladovať, jej uskladnenie a následná spätná premena na elektrinu v rámci jedného odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta.

Aký veľký zdroj môžem nainštalovať?

Na vašu strechu môžete nainštalovať akýkoľvek veľký zdroj. Pokiaľ však máte záujem o využitie podpornej schémy Zelená domácnostiam, inštalovaný výkon zdroja nesmie presiahnuť 10,8 kW. Bežné, v praxi overené inštalácie na rodinné domy, majú inštalovaný výkon od 2,5 kW do 8 kW.

Pri inštaláciách do výkonu 10,8 kW nie je potrebné žiadať ÚRSO o licenciu na výrobu elektriny a odpadajú rozsiahle povinnosti voči Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.

Aký výkon zdroja potrebujem?

Záleží to najmä od spotreby elektriny na vašom odbernom mieste, a tiež spôsobe a času spotrebovávania vyrobenej elektriny. Zdroj má byť navrhnutý tak, aby pokryl predpokladanú spotrebu vášho odberného miesta. Na to, aký výkonný zdroja potrebujete, má vplyv aj veľkosť a sklon vašej strechy, jej orientácia na svetovú stranu (ideálne na juh, ale existujú aj fungujúce konfigurácie orientované na východ či západ), a vaše finančné možnosti.

Vo všeobecnosti platí, že jeden kW (1 kW) výkonu zdroja na území západného Slovenska vyrobí asi 1000 kWh elektriny za rok. Množstvo vyrobenej elektriny závisí od mnohých faktorov, napr. od sklonu fotovoltických panelov, kvality panelov (t. j. účinnosti premeny slnečnej energie na elektrickú energiu), znečistenia povrchu panelov, výskytu hmly v danej lokalite a podobne.

Konkrétne návrhy a kalkulácie vám poskytnú spoločnosti zaoberajúce sa poradenstvom a realizáciou zdrojov na kľúč.

Prečo je pripájanie zdrojov regulované?

Fotovoltické zdroje (ale aj veterné zdroje elektriny) sú tzv. nepredikovateľnými zdrojmi. Nikdy dopredu nevieme, ako intenzívne bude svietiť slnko (alebo fúkať vietor), teda koľko elektriny tieto zdroje vyrobia. Do distribučnej sústavy môžeme pripojiť len toľko zdrojov, koľko vieme okamžite nahradiť inými zdrojmi v prípade ich prirodzeného výpadku (tma, bezvetrie). V sústave musí platiť, že spotreba elektriny sa musí rovnať jej výrobe v tom istom čase. Inak by sme sa vystavovali riziku tzv. black-outu, teda rozsiahlych výpadkov elektriny. Toto zabezpečenie vyrovnanej bilancie medzi výrobou a spotrebou elektriny v reálnom čase sa nazýva flexibilita siete.

Okrem toho platia zložité fyzikálne zákonitosti pri prenose elektriny. Dôsledkom je, že distribučná sústava má limitovanú kapacitu - podobne ako vodovod, do ktorého nemôžete natlačiť priveľa vody, lebo by praskol. Inak povedané, do siete nemôžeme pripájať nové zdroje donekonečna, ale len do naplnenia jej kapacity (tzv. maximálnej rezervovanej kapacity – MRK).  Tomu hovoríme priepustnosť elektrickej siete.

Predovšetkým z týchto dvoch dôvodov musí byť množstvo a druh zdrojov elektriny vyvážený a kontrolovaný. Na to slúžia aj kapacitné limity stanovené zo strany SEPS a MH SR dostupná kapacita pre každé distribučné územie osobitne, t. j. v každej chvíli vieme koľko a akých zdrojov je možné pripojiť do elektrickej sústavy.

Je lepšie pripojiť zdroj jednofázovo alebo trojfázovo?

Z rýdzo technických dôvodov odporúčame pripájanie zdroj do troch fáz.

Trojfázové pripojenie umožňuje lepšie využívať kapacitu verejného distribučného rozvodu elektriny a umožní tak pripojenie väčšieho počtu iných zdrojov. Zároveň zlepšuje tzv. symetriu siete s pozitívnymi dopadmi pre vás ako výrobcu, aj pre odberateľa prebytku elektriny. Umožňuje efektívnejšie využitie sústavy.

Ak je bod pripojenia vášho zdroja príliš vzdialený od nášho najbližšieho transformátora, je pravdepodobné, že vami požadovaný výkon bude môcť byť pripojený výlučne trojfázovo. Navyše, pri jednofázovom pripojení by z technicko-fyzikálnych dôvodov mohol byť schválený výkon pre pripojenie vášho zdroja podstatne nižší ako požadujete. Jednofázovo je možné pripájať za ideálnych podmienok výkon maximálne do 4,6 kW.

Môže malý a lokálny zdroj dodávať elektrinu do distribučnej sústavy?

Ak zdroj splní technické a obchodné podmienky je to prípustné, no nie je to želané.

Z technického hľadiska ide predovšetkým o to, aby bol konkrétny zdroj schválený – teda bezpečný pre našu elektrickú sústavu.

Z obchodného hľadiska je potrebné mať zmluvne pokrytý výkup elektriny, ktorá sa nespotrebuje v mieste výroby, ale je dodaná do sústavy ako prebytok. Hovoríme tu o prebratí tzv. „zodpovednosti za odchýlku“ – pre tento účel je potrebné kontaktovať vášho alebo iného dodávateľa elektriny (ideálne po prijatí informácie o spracovaní návrhu Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy).

Aké sú pravidlá prideľovania kapacity?

Čím väčší zdroj, tým prísnejšie pravidlá. Ale aj naopak, malý zdroj (s výkonom do 10,8 kW) na streche domu je menej rizikový, a preto je ľahšie dosiahnuť jeho pripojenie. Jeho výkon by mal zodpovedať spotrebe objektu. Podobné je to aj s lokálnymi zdrojmi, ktoré všetku vyrobenú elektrinu použijú na spotrebu priamo v mieste jej výroby. Cieľom je vyrábať elektrinu na to, aby bola spotrebovaná na mieste výroby, nie na to, aby vstupovala do distribučnej sústavy a zaťažovala ju.

Úlohu pri posudzovaní dostupnej kapacity v distribučnej sústave hrá aj fázovosť zdroja. Nespotrebovaná elektrina vyrobená z 1-fázového zdroja  (prebytok elektriny, ktorý sa musí vrátiť do sústavy) vo všeobecnosti viac zaťažuje elektrickú sústavu, než nespotrebovaná elektrina z 3-fázoveho zdroja.

Predtým, než vybudujete svoj zdroj, podajte žiadosť o pripojenie, aby sme mohli preveriť, akú kapacitu (v akej fáze) vám vieme na vašom odbernom mieste prideliť.

Je tiež dôležité, aby stanovené kapacitné limity boli k dispozícii spravodlivo. Aj tomu sú podriadené naše procesy (platí pre lokálne a komerčné zdroje). Napríklad zverejňovanie zoznamu žiadostí aj s časovou pečiatkou, aby bolo transparentne vidno, že bola kapacita pridelená spravodlivo aj nastavená časová postupnosť krokov, od predpísania technických podmienok pre pripojenie zdroja, cez uzavretie Zmluvy o pripojení a zaplatenie pripojovacieho poplatku. Predchádzame tak aj špekulatívnemu rezervovaniu, a tým aj blokovaniu kapacity v neprospech tých investorov, ktorí naozaj plánujú vyrábať elektrinu.

Čo je to ostrovný systém/ostrovná prevádzka (off-gridový systém)?

Ostrovné systémy sú zdroje fungujúce nezávisle od distribučnej siete. To znamená, že nie sú, neboli, ani nebudú pripojené do našej distribučnej siete.

Ostrovná prevádzka sa využíva najmä na odľahlých miestach, kam nevedie elektrické vedenie, alebo by zavedenie elektrickej prípojky bolo komplikované a ekonomicky náročné - náročnejšie, ako vybudovanie samotného zdroja. Je vhodné pre samoty, chalupy mimo dosahu elektrického vedenia, pre karavány, jachty, horské chaty a pod. Pre takéto systémy nedefinujeme pripojovacie podmienky, nevykonávame technickú obhliadku, ani funkčnú skúšku.

Čo sa stane so zdrojom pri výpadku siete?

Zdroj pripojený tzv. on-grid zostane vypnutý, kým sa distribúcia elektriny vo verejnom rozvode elektriny neobnoví, pretože jeho činnosť je závislá od distribučnej siete.

Hybridný zdroj (s pripojenou batériou, čiastočne zabezpečujúcou nezávislosť od siete pri jej výpadku) ďalej akumuluje energiu a pokračuje v činnosti aj bez pripojenia k distribučnej sieti. V závislosti od použitej technológie zdroja dokáže naďalej napájať spotrebiče v domácnosti. Toto potrvá dovtedy, pokiaľ bude dostatočný slnečný svit a kým sa nevybije energia z batérie. Činnosť a výroba v hybridného zdroja je nezávislá na distribučnej siete.

Ako pripraviť projekt a u koho si môžem objednať rozvádzač a prípojku pre zdroj?

Všeobecné technické podmienky pripájania do distribučnej sústavy ZSD sú uvedené v Technických podmienkach pripojenia zdrojov. Každú žiadosť o pripojenie zdroja posudzujeme osobitne, pričom stanovujeme technické podmienky pripojenia pre konkrétnu žiadosť.

Odporúčame vám obrátiť sa s požiadavkou na špecializované poradenské a realizačné firmy. Ich zoznam nájdete na internete. Naša spoločnosť neposkytuje poradenstvo ohľadom prípravy odborných projektov pre zdroje a ich prípojkové skrine.

Budem musieť vymeniť elektromer v súvislosti s pripojením zdroja?

Výmena elektromera je nutná v tých prípadoch, kde je nainštalovaný indukčný, prípadne statický elektromer – taký, ktorý všetku elektrinu, ktorá ním pretečie považuje za odobratú elektrinu.

Ak sa na odbernom mieste už nachádza IMS (inteligentný elektromer), výmena elektromera nie je potrebná.

O výmene elektromera rozhodujeme a plne sa o ňu postaráme my po splnení zmluvných aj technických podmienok z vašej strany. 

Musia byť panely len na streche, či môžu byť aj na pozemku?

Umiestnenie panelov neposudzujeme ani nepredpisujeme. Umiestnenie panelov by malo vyhovovať platným právnym a bezpečnostným predpisom.

Aký je praktický rozdiel medzi 1 a 3-fázovým zapojením? Sú všetky tri fázy merané spoločne? Ak by sme napr. na fáze 1 do siete práve dodávali 2 kW, a na fáze 2 alebo 3 by sme si 2 kW brali, tak v elektromere sa anulujú?

Inteligentný elektromer vykonáva medzifázový zápočet dodanej a odobranej elektriny v reálnom čase. V uvedenom príklade by v danom okamihu elektromer nameral na odbere „nulu“, a nameraná nula bude aj v smere dodávka elektriny do distribučnej sústavy.

Zvažujem dať si na dom namontovať panely v systéme on-grid. Aký je spôsob merania v sústave ZSD? Meria sa spotreba po jednotlivých fázach alebo je meranie kumulatívne? Ak po jednej fáze dávam do siete prebytky a z druhej energiu odoberám, ako to bude elektromer započítavať?

Inteligentný elektromer započítava odber a dodávku v reálnom čase medzifázovo. Nezáleží, v ktorej fáze je prebytok elektriny dodávaný do distribučnej sústavy, a z ktorej inej fázy je elektrina z distribučnej sústavy odoberaná. Vzhľadom na fyzikálne podmienky prevádzky sústavy preferujeme dodržať maximálnu symetriu dodávky a odberu elektriny, teda rovnaké využitie všetkých troch fáz.

Aké sú požiadavky ZSD pre pripojenie hybridných systémov?

Naše podmienky pre pripojenie zdroja vždy zohľadňujú miestne pomery v zamýšľanom bode pripojenia zdroja k verejnému distribučnému rozvodu. Záleží aj na požadovanom inštalovanom výkone zdroja, ktorý sa bude pripájať, a na samotnej technológii hybridného systému. Vo všeobecnosti pripájame len certifikované hybridné systémy, ktorých zoznam nájdete tu.

Môžem vám poslať katalógový k list panelom/striedačom aj v inom jazyku ako slovenčina?

Áno, akceptujeme aj katalógové listy v českom a anglickom jazyku.

Čo znamená Wp?

Wp (Watt peak) je jednotkou nominálneho výkonu panelu: ide o výkon panelu pri štandardizovanom výkonnostnom teste (pri svite 1 000 W/m² a pri teplote 25 °C).

Po pripojení svojpomocne postaveného zdroja mi vzrástla spotreba. Čo mám robiť?

Štandardné elektromery na odberných miestach sú už z továrne výrobcom nastavené tak, že všetku elektrinu, ktorá nimi pretečie v akomkoľvek smere, počítajú ako odobratú elektrinu (teda ako spotrebu). Takže ak ste u seba vybudovali zdroj, ale nenahlásili ste nám túto skutočnosť, zdroj prevádzkujete nelegálne a všetka vami vyrobená elektrina sa vám započítava do spotreby.

Ak svoj výrobný zdroj neprevádzkujete legálne, nie sme schopní uvedenú skutočnosť ovplyvniť. V zmysle platnej legislatívy takéto meradlo meria správne, resp. stavy na číselníku sú určené správne.

Ilegálne pripojený zdroj, teda zdroj pripojený „načierno“ – taký, ktorý neprešiel našim riadnym odsúhlasením, nemá vymenený elektromer. Preto všetky prebytky zo zdroja dodané do distribučnej sústavy sú pripočítané do vašej spotreby.

Prevádzkovanie nelegálneho zdroja predstavuje zvýšené bezpečnostné riziko pre užívateľov sústavy, a možné ohrozenie života našich zamestnancov pri prevádzke a údržbe siete. Vlastník takéhoto zdroja je za jeho nelegálne prevádzkovanie trestnoprávne zodpovedný.

Jediným správnym riešením je takýto zdroj okamžite vypnúť!

Následne je potrebné zlegalizovať váš zdroj prostredníctvom podania Žiadosti o pripojenie zdroja, a absolvovania celého procesu pripojenia (ak ste to ešte nespravili).

Až keď je váš elektromer vymenený, a dostanete Oznámenie o pripojení zdroja do distribučnej sústavy, ste oprávnený uviesť zdroj do prevádzky (a využívať prebytky elektriny napríklad prostredníctvom ich uloženia do virtuálnej batérie).

Mám ako domácnosť povinnosť hradiť poplatok za prístup do distribučnej sústavy (tzv. G-komponent)?

Pri zdroji s výkonom primeraným odberu na odbernom mieste „domácnosť“ a uvedenom do prevádzky za G-komponent neplatíte. Rovnako je to aj pre malé firmy so zdrojom, ktoré sú pripojené do nízkonapäťovej (NN) distribučnej sústavy.

Tarifa za prístup (G-komponent) sa účtuje pre zdroje vyšších výkonov, primárne určené na predaj vyrobenej elektriny na trhu s elektrinou. Podrobnosti sú uvedené v cenovej vyhláške ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

Koľko budem platiť za pripojenie zdroja na streche rodinného domu?

Pripojenie „malého zdroja“ je bezodplatné. Za malý zdroj považujeme zdroj s výkonom do 10,8 kW.

Pre iné zdroje sa poplatok za pripojenie účtuje podľa cenníka pripojovacích poplatkov, výška ktorého je schválená URSO v zmysle regulačných pravidiel.

Koľko a ako mi ZSD bude platiť za prebytočnú elektrinu odvedenú do siete?

Naša spoločnosť je distribútorom elektriny, vlastní elektrické vedenia, káble, transformátory – prostredníctvom ktorých prepravuje prebytky elektriny, ktoré výrobca vyrobí a nespotrebuje v svojom odbernom mieste.

Ako distribútor zo zákona nemôžeme prebytky elektriny vykupovať.

To môže len dodávateľ elektriny, napríklad ten, ktorý vám posiela faktúry za odobranú elektrinu. Požiadajte ho o výkup elektriny, o prevzatie zodpovednosti za odchýlku, alebo o poskytnutie služby virtuálnej batérie – dodávateľ vás informuje, čo je z jeho hľadiska potrebné spraviť.

Ak sa s vaším dodávateľom nedohodnete na podmienkach výkupu elektriny, môžete osloviť iného dodávateľa. Môžete to spraviť bez toho, aby ste museli zmeniť vášho terajšieho dodávateľa elektriny, ktorý vám zabezpečuje dodávku elektriny pre spotrebu vašej domácnosti alebo firmy.

Kto vykupuje elektrinu?

Každý výrobca elektriny, ktorý dodáva elektrinu do sústavy, či už s cieľom podnikať v energetike, alebo ako „prebytok z výroby“, musí mať uzatvorenú zmluvu s obchodníkom s elektrinou. V zmluve je okrem ceny za vykúpenú elektrinu dohodnutá aj tzv. zodpovednosť za odchýlku. Odchýlka odzrkadľuje rozdiel medzi predpokladaným množstvom prebytočnej elektriny (dodanej do sústavy) a jej skutočným množstvom.

Naša spoločnosť (ZSD) elektrinu nikdy nevykupuje. Zo zákona na to nemá oprávnenie.

Rád/rada by som využil/a službu virtuálnej batérie, čo musím preto urobiť?

Naša spoločnosť ako distribútor elektriny nie je zo zákona oprávnená starať sa o prebytky elektriny napr. formou poskytovania služieb virtuálnej batérie (zariadenia na dočasné uloženie prebytočnej elektriny).

To môže len dodávateľ elektriny, napríklad ten, ktorý vám posiela faktúry za odobranú elektrinu. Ak váš dodávateľ neposkytuje služby virtuálnej batérie, môžete osloviť iného dodávateľa, ktorý takúto službu ponúka.

Dodávateľov elektriny poskytujúcich služby virtuálnej batérie nájde na internete.

Mám záujem o inštaláciu panelov s možnosťou virtuálnej batérie. K tomu potrebujem aj elektromer. Ten má dodať distribútor - teda ZSD. Koľko ma to bude stáť a čo k tomu musím splniť?

Výmena elektromera je predpokladom na pripojenie zdroja do distribučnej sústavy. Elektromer vymieňame pre všetky zdroje (pokiaľ už na odbernom mieste nie je inteligentný elektromer) – teda bez ohľadu na to, či si budete ukladať prebytočnú elektrinu do virtuálnej batérie, alebo nie.

Výmena elektromera je bezodplatná. Predpokladom na výmenu elektromera je, že od vás evidujeme splnenie všetkých zmluvných a technických náležitostí.

Aké sú podmienky na to, aby som vám mohol/mohla predávať nadbytočnú elektrinu, ktorú okamžite nespotrebujem?

Každý výrobca elektriny, ktorý dodáva elektrinu do sústavy, či už ju vyrába s účelom predaja, alebo ju má ako „prebytok“, musí mať zmluvu s obchodníkom s elektrinou, ktorý od neho elektrinu odkúpi.

S požiadavkou na výkup prebytkov vyrobenej elektriny, alebo na poskytnutie služieb virtuálnej batérie vám odporúčame osloviť toho dodávateľa elektriny, ktorému platíte faktúry za odobranú elektrinu.

Naša spoločnosť (ZSD) elektrinu nevykupuje, zo zákona na to nemá oprávnenie

 

Zverte vybudovanie zdroja na výrobu elektriny do rúk odborníkom - špecializovaným poradenským a realizačným, resp. zhotoviteľským spoločnostiam. Sú zorientované v problematike realizácie zdrojov. Svojpomocné pripájanie zdrojov môže viesť k zvýšeným nákladom a predĺženiu doby pripojenia zdroja.

Čo všetko a kedy potrebujem vybaviť, keď chcem pripojiť zdroj do distribučnej sústavy?

Hlavnými bodmi procesu sú:

 • podať žiadosť,
 • podpísať Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy a Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy,
 • vybudovať zdroj v zmysle Technických podmienok pripojenia a informovať nás o tom,
 • následne vám vymeníme elektromer a informujeme vás o pripojení zdroja do sústavy,
 • a vy nám oznámite, že zdroj uvádzate do prevádzky (oznámenie je povinné).

Detaily procesu pripájania sú popísané na našom webe podľa kategórií:

Malý zdroj

Lokálny zdroj

Komerčný zdroj

Zariadenie na uskladňovanie elektriny 

Môžem si u ZSD rezervovať poukážku (na dotáciu od štátu pre domácnosti) na inštaláciu FVE?

Nie, naša spoločnosť neprijíma žiadosti (rezervácie) o finančný príspevok na panely. Sme zodpovední za distribúciu elektriny na západnom Slovensku, a nie sme zapísaní v zozname oprávnených zhotoviteľov pre projekt Zelená domácnostiam.

Kde môžem podať žiadosť na pripojenie nového zdroja?

Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky cez aplikáciu e-Žiadosti.

Pred podaním žiadosti sa môžete registrovať, v tom prípade viete sledovať postup vybavenia žiadosti aj proces pripojenia zdroja z vášho profilu. Ak podáte žiadosť bez registrácie, postup vybavenia žiadosti a proces pripojenia zdroja viete sledovať v aplikácii na sledovanie stavu žiadosti. Na overenie budete potrebovať identifikačné číslo podanej žiadosti. 

Podľa výkonu vášho zdroja zvoľte, či chcete pripojiť tzv. malý zdroj (výkon do 10,8 kW) lokálny alebo komerčný zdroj. Následne vás formulár na stránke bude navigovať celým procesom podania žiadosti. Proces jej spracovania až po uvedenie zdroja do prevádzky budete môcť sledovať v aplikácii na sledovanie stavu žiadosti.

Ako rýchlo dostanem vyjadrenie k žiadosti o pripojenie zdroja?

Pre zdroj do 10,8 kW je lehota 10 pracovných dní od zaevidovania úplnej žiadosti o pripojenie.

Pre zdroj nad 10,8 kW je lehota 30 kalendárnych dní od zaevidovania úplnej žiadosti o pripojenie.

Pre lokálny zdroj (v zmysle §4b zákona 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov) je lehota 15 pracovných dní od zaevidovania úplnej žiadosti o pripojenie.

Aké technické podmienky musím splniť, keď žiadam o pripojenie zdroja?

Nie je možné predpísať všeobecne platné technické podmienky pre pripojenie zdroja. Tie vždy závisia od:

 • miestnych pomerov v zamýšľanom bode pripojenia zdroja k verejnému distribučnému rozvodu požadovaného inštalovaného výkonu zdroja, ktorý sa bude pripájať,
 • počtu elektrických fáz pripojenia (1 fázové/3 fázové),
 • iných parametrov.

Aby sme vám mohli poskytnúť záväzné podmienky pre pripojenie konkrétneho zdroja, je potrebné podať žiadosť o pripojenie zdroja.

Ako dlho trvá pripojenie zdroja do distribučnej sústavy (po vybudovaní zdroja)?

Samotný proces fyzického pripojenia zdroja do distribučnej sústavy má zo zákona stanovenú lehotu 5 pracovných dní.

Lehota však začína plynúť až po splnení nami predpísaných technických a obchodných podmienok, teda od podpísania potrebných zmlúv (Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy, Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy) a preukázaní splnenia technických podmienok pre pripojenie zdroja.

Po splnení technických a zmluvných podmienok do 5 pracovných dní namontujeme elektromer. O tejto skutočnosti vás informuje zaslaním Oznámenia o pripojení zdroja do distribučnej sústavy. Až v tejto chvíli môžete uviesť svoj zdroj do prevádzky. 

Potrebujem podať žiadosť ak pripájame lokálny zdroj s výkonom menším ako 100 kW a ak nebudeme dodávať prebytky späť do siete?

Áno, žiadosť je potrebná aj pre lokálne zdroje do 100 kW, a to aj v prípade, že elektrina nebude dodávaná do sústavy, pretože len na základe štruktúrovaných údajov uvedených v žiadosti dokážeme vyhotoviť príslušné zmluvy.

 

Kde môžem podať žiadosť na zmenu podmienok už pripojeného zdroja?

O zmenu technických podmienok pripojenia (TPP) môže žiadať iba ten subjekt, ktorý už má pôvodný zdroj uvedený do prevádzky a túto skutočnosť nám oznámil.

Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky cez aplikáciu e-Žiadosti.

Pred podaním žiadosti sa môžete registrovať, v tom prípade viete sledovať postup vybavenia žiadosti aj proces pripojenia zdroja z vášho profilu. Ak podáte žiadosť bez registrácie, postup vybavenia žiadosti a proces pripojenia zdroja viete sledovať v aplikácii na sledovanie stavu žiadosti. Na overenie budete potrebovať identifikačné číslo podanej žiadosti. 

Podľa výkonu vášho zdroja zvoľte, či chcete riešiť zmenu podmienok tzv. malého zdroja (výkon do 10,8 kW) lokálneho alebo komerčného zdroja. Následne vás formulár na stránke bude navigovať celým procesom podania žiadosti. Proces jej spracovania až po uvedenie zdroja do prevádzky budete môcť sledovať v aplikácii na sledovanie stavu žiadosti.

Ak chcem zmeniť napr. výkon zdroja z 2,5 kW na 4,5 kW alebo zmeniť technológiu, ako mám postupovať?

Ide o zmenu technických podmienok pripojenia (Zmena TPP). Váš zámer nám musíte oznámiť a nechať si ho schváliť. Podajte žiadosť o zmenu technických podmienok pripojenia elektronicky cez aplikáciu e_Žiadosti

Ako požiadať o stanovisko k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia?

Žiadosť o stanovisko k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia môžete podať elektronicky cez aplikáciu e_Žiadosti v časti Pred pripojením. Podmienky, kedy podať žiadosť o stanovisko, nájdete popísané priamo vo formulári.

 

Fotovoltická poradňa Fotovoltická poradňa