ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Všeobecné zásady platné pre meranie odberu EE

Odber elektrickej energie zo zariadení pre verejný rozvod meria ZSD, a. s. spravidla na mieste, kde elektrická energia prechádza zo zariadenia DS do zariadenia odberateľa podľa údajov vlastného meracieho zariadenia.

Odberateľ elektriny je povinný podľa § 35 odsek 2 bod b) zákona 251/2012 Z. z. :

„umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k určenému meradlu."