Dokumentácia

Ako má byť dokumentácia uvedená v Technických podmienkach pripojenia vypracovaná a čo má obsahovať?

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonaná revíznym technikom a vyhotovená v zmysle platnej legislatívy (Vyhláška č. 508/2009, STN 33 1500 a STN 33 2000-6).

Ako má byť vypracovaná revízna správa a čo má obsahovať

Revízna správa musí byť vypracovaná na časť elektrického zariadenia definovaného v technických podmienkach pripojenia Zmluvy o pripojení. Zvyčajne je to od miesta pripojenia na distribučnú sústavu (deliace miesto) až po elektromerový rozvádzač vrátane.

Revízna správa musí obsahovať:

  • jednoznačný a presný rozsah revízie, teda nielen všeobecný predmet,
  • presný opis revidovaného zariadenia,
  • hodnotu hlavného ističa pred elektromerom a tarifikáciu merania (ak predmetom je NN prípojka),
  • podpis revízneho technika a prevádzkovateľa (žiadateľa o pripojenie).

Situačný plán skutočného vyhotovenia novobudovaných elektrických zariadení od miesta pripojenia na distribučnú sústavu až po elektromerový rozvádzač vrátane s vyznačením všetkých zmien oproti projektovanému stavu.

Ako má byť vypracovaný plán skutočného vyhotovenia a čo má obsahovať

Plán skutočného vyhotovenia musí obsahovať:

  • zakreslenie skutočnej trasy elektrického vedenia a polohu elektromerového rozvádzača do mapového podkladu (odporúčaná mierka je 1:500, je potrebné uviesť aj parcelné čísla a vyznačiť hranice parciel),
  • zakótovanie od najbližších pevných bodov,
  • typ, prierez a dĺžku elektrického vedenia,
  • potvrdenie zhotoviteľa (meno a podpis) a dátum realizácie.

Jednopólová schéma zapojenia meracej súpravy potvrdená zhotoviteľom s uvedeným dátumom realizácie.

Iná dokumentácia požadovaná v technických podmienkach pripojenia Zmluvy o pripojení, napr. súhlas od správcu resp. vlastníka spoločných priestorov.