Podanie hromadnej žiadosti o pripojenie

Máte vypracovanú finálnu projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v zmysle vyjadrenia k možnosti pripojenia, resp. vyjadrenia k územnému rozhodnutiu? Požiadajte nás o pripojenie viacerých odberných miest podaním jednej žiadosti.
  1. Podajte žiadosť o pripojenie hromadného charakteru:
  2. Žiadosť s prílohou pošlite na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
  3. Do 30 dní od doručenia vašej žiadosti vám zašleme návrh Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení (ďalej „Zmluva o pripojení“) na podpis.
TIP:

Nevyhnutnými podkladmi k vypracovaniu Zmluvy o pripojení sú:
– počet plánovaných odberných miest;
– hodnoty hlavných ističov (pred elektromermi) plánovaných odberných miest.

Upozornenie:

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre budované elektroenergetické zariadenia vám zašleme po podpise Zmluvy o pripojení a po zaplatení ceny za pripojenie.
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre pripájané objekty (bytové domy, polyfunkčné objekty alebo rodinné domy) vám zašleme na vyžiadanie po splnení podmienok spolupráce vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení.

Vami podpísaná Zmluva o pripojení nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou.
Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o pripojení.