ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Inteligentné meracie systémy

Inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“) znamená elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej energie pomocou inteligentného meracieho prístroja, ktorý umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom a ďalším účastníkom trhu. Hovoríme o plne automatizovanom systéme, pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu.

Dôvodom realizácie IMS je predovšetkým posilnenie práv a ochrany spotrebiteľa na trhu s elektrinou a podpora aktívnej účasti všetkých účastníkov trhu a najmä odberateľov. Základný legislatívny rámec zavádzania IMS tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou z 13. júla 2009, ktorá ukladá všetkým členským štátom Európskej únie (ďalej len „EÚ“) povinnosti týkajúce sa zavádzania IMS do roku 2021.

Inštalácia IMS na území Slovenskej republiky sa vykonával v súlade s plnením povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy na vymedzenom území, uvedených v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a vyhlášky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike (ďalej len „Vyhláška“).

Na základe interného rozhodnutia spoločnosti ZSD sa naďalej vykonávajú výmeny elektromerov za inteligentný elektromer v súlade definovanej stratégie spoločnosti ZSD aj po uplynutí lehôt stanovených vyhláškou.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém do odberných miest koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh v súlade s Vyhláškou.

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z IMS o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meradlám je oveľa ľahšie sledovať v priebehu dňa, koľko elektrickej energie míňame v konkrétnom čase a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky, čo môže prispieť k úspore elektriny.

Pre registrovaného používateľa sú k dispozícii namerané údaje na Distribučnom portáli www.diportal.sk . Zaregistrovať sa je možné cez odkaz na úvodnej stránke – Registrácia - Nový používateľ.

Pri registrácii je nutné poznať svoje číslo obchodného partnera a číslo „Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy“.

V prípade, ak tieto požadované identifikačné údaje nemáte k dispozícii, je možné ich získať prostredníctvom chatu Potrebujete poradiť?“ na webovom sídle www.zsdis.sk alebo telefonicky na zákazníckej linke spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,  0850 333 999 počas pracovných dní v čase od 7.00 – 19.00 h.

Distribučný portál poskytuje komfortnú dostupnosť informácií pre všetkých zákazníkov a obchodných partnerov 24 hodín 365 dní v roku. Služba je poskytovaná všetkým používateľom zdarma. Namerané údaje sú poskytované s históriou podľa pravidiel platnej legislatívy v členení: história spotreby, intervalové dáta, registrové dáta. Odberné miesta vybavené inteligentným meracím zariadením umožňujú zákazníkovi denný prístup k nameraným hodnotám výkonu v konkrétnom čase.

  • Inštalácia inteligentného meracieho systému (ďalej len „IMS“) na odbernom mieste je plnenie povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy uvedených v § 31 ods. 3 písm. p) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a vyhlášky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike (ďalej len „Vyhláška“). Na základe interného rozhodnutia spoločnosti ZSD sa naďalej vykonávajú výmeny elektromerov za inteligentný elektromer v súlade definovanej stratégie spoločnosti ZSD aj po uplynutí lehôt stanovených vyhláškou.
  • Výmena elektromeru a aj inštalácia IMS je bezplatná.
  • Prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne informuje koncového odberateľa elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá Vyhlášky, o termíne inštalácie IMS v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny a informuje ho o rozsahu potrebnej súčinnosti pri inštalácii inteligentného meracieho systému najmenej 15 dní vopred.
  • Podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike výrobca elektriny alebo koncový odberateľ elektriny je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prístup k určenému meradlu a k odbernému elektrickému zariadeniu s cieľom vykonať kontrolu, výmenu, odobratie určeného meradla alebo zistenie odobratého množstva elektriny.
  • Pokiaľ je elektromer prístupný, vaša účasť pri výmene elektromera nie je nutná.
  • Pri montáži inteligentného meradla bude odovzdaný, resp. na odbernom mieste zanechaný návod na obsluhu.

Inteligentné meracie systémy


Ako odčítať digitálny elektromer?

Návod na odpočet digitálneho elektromera si môžete stiahnuť z tejto stránky.

Návod na odpočet digitálneho elektromera


Aké sú lehoty zavádzania IMS?

Lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny sú uvedené v § 7 vyhlášky 358/2013 Z. z.:

„Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentné meracie systémy pre najmenej 80 % odberných miest koncových odberateľov, ktorí najneskôr do
a) 31. decembra 2014 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, do 31. decembra 2015,
b) 31. decembra 2015 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 2 a 4, do 31. decembra 2016,
c) 31. decembra 2018 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 3, do 31. decembra 2021."


Aké straty v sieti sú dnes pri distribúcii elektriny? Kam sa s IMS posunieme?

Straty v sieti rozdeľujeme na technické (v distribučnej sústave pri transformácii a prenose elektriny) a netechnické straty (tzv. neoprávnené  odbery). Po zavedení IMS očakávame zníženie hlavne netechnických strát (zníženie strát z dôvodu nezákonnej spotreby a manipulácie s meracím prístrojom).


Aké povinnosti budú mať koncoví odberatelia? Na čo sa musia spotrebitelia pripraviť pri realizácii IMS?

V zmysle § 8 vyhlášky 358/2013 Z. z: „Koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá podľa § 3, umožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny.“


Kedy za začalo zavádzanie IMS na území spoločnosti Západoslovenská distribučná?

Zavádzanie IMS je kľúčovým krokom k budovaniu inteligentných sietí. K inštalácii inteligentných meracích systémov na vybraných odberných miestach vo svojom vymedzenom území začala spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., postupne v priebehu kalendárneho roka 2014, a to podľa naplánovaného harmonogramu počnúc mesiacom 8/2014.


Je potrebné pre IMS uzatvoriť nejakú zmluvu alebo dodatok k zmluve?

Nie.


Čo všetko je IMS schopný merať?

Základné, pokročilé aj špeciálne funkcionality IMS sú špecifikované vo vyhláške 358/2013 Z. z. v § 4.


Aké informácie sa budú odosielať a kam?

Podľa funkcionality konkrétneho typu inštalovaného IMS budú odosielané hodnoty do centrály príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdáva do informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou údaje namerané IMS, ako aj všetky údaje potrebné na zabezpečenie centrálneho zberu a správy údajov nameraných IMS a údaje potrebné  na ich poskytovanie a uchovávanie podľa zákona a osobitných predpisov (vyhláška č. 3/2013 Z. z. a vyhláška č. 24/2013 Z. z.) a podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).


Bude OM rýchlejšie pripojené po odpojení ako pri klasickom meradle?

Keďže výkon pripojenia bude realizovaný na diaľku, je možné, že pripojenie bude vykonané operatívnejšie, avšak v zmysle pravidiel trhu na znovupripojenie je lehota 1 deň.


Nebude mi samotný prístroj IMS spotrebovávať elektrinu, ktorú musím zaplatiť?

Vlastná spotreba inteligentného merača nie je zahrnutá v nameranej spotrebe.


Kde si nájdem namerané údaje z IMS?

Podľa § 6 vyhlášky č. 358/2013 Z. z.:

„Koncový odberateľ elektriny pristupuje k údajom nameraným inteligentným meracím systémom podľa zákona a osobitných predpisov (vyhláška č. 3/2013 Z. z. a vyhláška č. 24/2013 Z. z.) aj prostredníctvom webového sídla svojho dodávateľa elektriny, príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prostredníctvom webového sídla organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

Na tento účel dodávateľ elektriny, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vytvoria na základe žiadosti koncového odberateľa elektriny koncovému odberateľovi elektriny prístupový účet k danému webovému sídlu. Za žiadosť o vytvorenie prístupového účtu k danému webovému sídlu sa považuje aj elektronická forma žiadosti cez webové sídlo dodávateľa elektriny, príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., bude registrovanému užívateľovi pre odberné miesta vybavené IMS poskytovať namerané údaje prostredníctvom aplikácie www.diportal.sk.


Budem za inštaláciu IMS musieť zaplatiť nejaký poplatok?

Výmena elektromeru a rovnako aj inštalácia IMS je bezplatná.


Zmení sa niečo inštaláciou IMS?

Zmení sa rozsah údajov o spotrebe, ktoré bude mať odberateľ k dispozícii prostredníctvom distribučného portálu www.diportal.sk.


Mám už teraz nainštalované intervalové meranie, bude sa tento typ merania tiež nahrádzať IMS?

Ak je na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny zavedené do 14. novembra 2013 meranie typu A (intervalové meranie), prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje na takomto odbernom mieste inteligentný systém až pri výmene určeného meradla z dôvodu uplynutia  platnosti jeho overenia (vyhláška 358/2013 Z. z., § 9 bod (3)).


Koľkých zákazníkov podľa kategórií sa to týka?

Na vymedzenom území ZSD:

do kategórie 1 a 2 pripadá cca 20 000 OM,
do kategórie 3 pripadá cca 170 000 OM, 
do kategórie 4 pripadá cca 4 000 OM.


Ako sa vyberajú odberné miesta, na ktorých ZSD inštaluje, respektíve bude inštalovať IMS?

Pravidlá sú určené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., kde sú koncoví odberatelia rozdelení do 4 kategórií:

Kategória 1 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 15 MWh a MRK najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A.
Kategória 2 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a MRK najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A.
Kategória 3 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a MRK menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A.
Kategória 4 – odberatelia s pripojeným zariadením na výrobu elektriny, nabíjacie stanice pre elektromobily, odovzdávacie miesta, odberatelia, u ktorých budú zistené nepriaznivé spätné vplyvy.


Dajú sa IMS využiť na úsporu elektriny? Dokáže si spotrebiteľ optimalizovať pomocou IMS svoju spotrebu?

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z inteligentného meracieho systému o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa.

Vďaka inteligentným meračom je oveľa ľahšie sledovať nielen to, koľko elektrickej energie míňame, výhodou je tiež, že informácie sa dajú rozmeniť na drobné a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky domácnosti.


Nemôžu dáta z IMS byť zneužité? Ako sú zabezpečené namerané dáta?

Pri prevádzkovaní IMS sa kladie veľký dôraz na zabezpečenie ochrany a dôvernosti prenášaných údajov.

Pri IMS sú informácie prenášané v zabezpečenej forme.  Namerané dáta sú pre koncového odberateľa dostupné na  webovej stránke. Prístup k týmto dátam je iba pre ľudí, ktorí budú mať prístupové meno a heslo.


Vyžaduje si IMS špeciálnu údržbu?

Nevyžaduje.


Môžu sa IMS nainštalovať aj pre výrobné zariadenie?

Áno,  tieto  sú v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike, v  § 3 špecifikované ako koncový odberateľ kategórie 4, detailne uvedené v § 3  bod (5) predmetnej vyhlášky 358/2013 Z. z.:

Koncový odberateľ elektriny kategórie 4 je taký, ktorý má zariadenie na výrobu elektriny pripojené do distribučnej sústavy, koncový odberateľ elektriny, ktorý má v odbernom mieste pripojenú nabíjaciu stanicu pre elektromobily určené na prevádzku na pozemných komunikáciách, odovzdávacie miesta, v ktorých sú do distribučnej sústavy pripojené zariadenia na výrobu elektriny, koncový odberateľ, u ktorého budú prevádzkovateľom distribučnej sústavy zistené nepriaznivé spätné vplyvy jeho zariadení na sústavu, a koncový odberateľ, u ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe vyhodnotenia informácií, ktoré sú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy známe z jeho činnosti, rozhodne o sledovaní výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 4 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém so špeciálnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 4.


Ako dlho ho budem mať nainštalovaný?

Podľa platnej legislatívy môže byť určené meradlo nainštalované na OM maximálne 12 rokov.


Zlepší sa inštaláciou inteligentného meracieho systému kvalita elektriny?

Inštaláciou  inteligentného meracieho systému na odbernom mieste nie je ovplyvnená kvalita elektriny, inteligentné meracie systémy však disponujú funkcionalitou na sledovanie kvality distribučnej sústavy, podľa ktorých prevádzkovateľ distribučnej sústavy dokáže zistiť zmeny kvalitatívnych parametrov, poruchy a ich rozsah.


Môžem odmietnuť inštaláciu inteligentného meracieho systému?

Nie, v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike, sú v  § 3 presne špecifikované kategórie odberateľov elektriny, ktorým prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém, a v zmysle § 8 bod (1) koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá podľa § 3, umožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému vo svojom odbernom mieste.


Čo znamená výraz inteligentná sieť?

Inteligentné siete (Smart Grids) sú automatizované, spoľahlivé a efektívne riadené distribučné sústavy, ktoré podporujú obojsmernú komunikáciu medzi výrobnými zdrojmi, distribučnou sústavou a zákazníkmi. Na základe komunikácie sa zbierajú informácie o aktuálnych potrebách výroby a spotreby energie, ktoré sa ďalej využívajú na efektívne nakladanie s elektrickou energiou.


Čo znamená výraz inteligentný merací systém?

Znamená elektronický systém, ktorý je schopný merať spotrebu energie a pridávať k tomu viac informácií než konvenčné meradlo a ktorý je schopný vysielať a prijímať dáta s využitím niektorej formy elektronickej komunikácie. Hovoríme o plne automatizovanom systéme,  pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu.

Návrat na začiatok

Zákazník (koncový odberateľ elektriny), ktorého odberné miesto nespadá do určených kategórií koncových odberateľov elektriny s opodstatneným využitím inteligentných meracích systémov (IMS), môže o inštaláciu elektromera typu IMS požiadať.

Vyžiadaná inštalácia IMS je realizovaná na náklady žiadateľa podľa platného cenníka služieb distribúcie elektriny

Ak koncový odberateľ elektriny splní podmienky na inštaláciu inteligentného meracieho systému, sme ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť inštaláciu IMS do štyroch mesiacov od podania žiadosti.

Ako požiadať o inštaláciu IMS

Podať Žiadosť o inštaláciu IMS (ďalej len „Žiadosť“) môže iba koncový odberateľ (ďalej len „Žiadateľ“) prostredníctvom formulára:

Vyplnený formulár žiadosti o inštaláciu IMS pošlite jedným z nasledovných spôsobov (odporúčame elektronickú formu odoslania):

  • e-mailom priamo nám na odberatel@zsdis.sk; 
  • e-mailom prostredníctvom vášho dodávateľa elektriny na dodavatel@zsdis.sk; 
  • poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a. s., P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1;
  • alebo osobne cez podateľňu na adrese Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava.

Upozornenie

Požiadavka o inštaláciu IMS môže byť zamietnutá alebo nezrealizovaná, ak poplatok za službu nebol uhradený v požadovanej lehote, ktorú odosielame žiadateľovi, alebo z dôvodu nedostatočne kvalitného signálu v lokalite montáže IMS (ak bude pred montážou alebo po inštalácii IMS signál vyhodnotený ako nespoľahlivý, uhradený poplatok za službu bude žiadateľovi vrátený).

Prechod na inteligentný elektromer - Podnikatelia

Ak ste podnikateľ a dostali ste oznámenie o zmene vášho elektromera na inteligentný, prečítajte si odporúčania, ktoré vám môžu pomôcť optimalizovať vaše náklady na elektrinu po nainštalovaní nového typu elektromera.