Výročné správy a účtovné závierky

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
k 31. decembru

Kľúčové údaje o spoločnosti podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo platných v Európskej únii:

V tis. EUR
20152014
Dlhodobý majetok
979 193 975 676
Krátkodobý majetok 32 352 24 521
Aktíva spolu 1 011 545 1 000 197
     
Vlastné imanie 135 607 134 267
Dlhodobé záväzky 794 090 794 418
Krátkodobé záväzky 81 848 71 512
Vlastné imanie a záväzky spolu 1 011 545 1 000 197
     
Tržby 454 116 432 944
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti)
82 076 79 721
EBITDA 155 890 153 923
     
Výnosy 474 402 453 766
Náklady 414 175 383 481
Zisk pred zdanením 60 227 70 285
Čistý zisk 44 298 53 108
Ostatný súhrnný zisk 375 -931
Súhrnný zisk spolu 44 673 52 177
     
Peňažné výdavky na investície 74 367 60 983
Priemerný počet zamestnancov (FTE) 1 247 1 271