Vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia

Vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia hradí na základe §45 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ten, kto potrebu preložky vyvolal.

Postup vykonania preložky: 

  1. Žiadateľ podá Žiadosť o vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia, ktorá je zverejnená tu. Žiadosť je potrebné detailne vyplniť a popísať v nej rozsah prekladaného zariadenia. Žiadateľ ju môže poslať poštou, alebo osobne doručiť na podateľňu.
  2. K Žiadosti je potrebné priložiť kópiu snímky katastrálnej mapy s vyznačením   dotknutej oblasti, kde sa nachádzajú energetické zariadenia. Snímka katastrálnej mapy je napr. na stránke www.katasterportal.sk.
  3. Na základe Žiadosti spoločnosť Západoslovenská distribučná zašle žiadateľovi do 30 dní listom odpoveď, ktorá bude obsahovať návrh technického riešenia, rozsah prekladaného energetického zariadenie a odhad nákladov. Po jej obdržaní si môže dať žiadateľ vypracovať  projektovú dokumentáciu.
  4. Vypracovanú projektovú dokumentáciu preložky zašle žiadateľ poštou, alebo prinesie osobne na podateľňu. Na jej základe bude vypracovaná Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia, ktorá bude odoslaná na podpis žiadateľovi.

Po uzatvorení Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia a splnení technických a majetkoprávnych podmienok z nej vyplývajúcich, je možné pristúpiť k fyzickej realizácii preložky elektroenergetického zariadenia.

Kontaktné údaje:

Všetky informácie sa nachádzajú na tejto webovej stránke, resp. nás môžete kontaktovať na zákazníckej linke 0850 333 999.