Vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia

Vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia hradí na základe §45 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ten, kto potrebu preložky vyvolal.

Postup vykonania preložky: 

 1. Žiadateľ podá Žiadosť o vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia, ktorá je zverejnená tu. Žiadosť je potrebné detailne vyplniť a popísať v nej rozsah prekladaného zariadenia. Žiadateľ ju môže poslať poštou, alebo osobne doručiť na podateľňu.
 2. K Žiadosti je potrebné priložiť kópiu snímky katastrálnej mapy s vyznačením   dotknutej oblasti, kde sa nachádzajú energetické zariadenia. Snímka katastrálnej mapy je napr. na stránke www.katasterportal.sk.
 3. Na základe Žiadosti spoločnosť Západoslovenská distribučná zašle žiadateľovi do 30 dní listom odpoveď, ktorá bude obsahovať návrh technického riešenia, rozsah prekladaného energetického zariadenie a odhad nákladov. Po jej obdržaní si môže dať žiadateľ vypracovať  projektovú dokumentáciu.
 4. Vypracovanú projektovú dokumentáciu preložky zašle žiadateľ poštou, alebo prinesie osobne na podateľňu. Na jej základe bude vypracovaná Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia, ktorá bude odoslaná na podpis žiadateľovi.

Po uzatvorení Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia a splnení technických a majetkoprávnych podmienok z nej vyplývajúcich, je možné pristúpiť k fyzickej realizácii preložky elektroenergetického zariadenia.

Kontaktné údaje:

Všetky informácie sa nachádzajú na tejto webovej stránke, resp. nás môžete kontaktovať na zákazníckej linke 0850 333 999.

Pravidlá na nájom energetického zariadenia

Nájom energetických zariadení (transformátora) cudzím subjektom

Nájom druhého napájacieho vedenia (rezervné napájanie), nájom rezervovanej kapacity, nájom energetických zariadení spoločnosťou od cudzích vlastníkov a nájom nehnuteľností a podperných bodov, nie sú predmetom tohto postupu.

Predmet nájmu
Predmetom nájmu môžu byť len energetické zariadenia vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Do nájmu sa môžu dávať len zariadenia z prevádzkových rezerv, ktoré nie sú potrebné k zabezpečeniu bezpečnej a bezporuchovej prevádzky siete a zároveň je zabezpečená dostatočná poruchová rezerva.

Použité skratky a vysvetlenia pojmov
DS – distribučná sústava
EZ – energetické zariadenie
ZSD – Západoslovenská distribučná, a.s. (Vlastník)
DTR – distribučný transformátor
TS – transformačná stanica
SEZ – správa energetických zariadení
IM - karta investičného majetku
NIS – network information system

Žiadateľ
Žiadateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podáva žiadosť na nájom transformátora, ďalej len Žiadateľ.

Vlastník/Prevádzkovateľ energetického zariadenia
Vlastníkom energetických zariadení je Západoslovenská distribučná, a.s., ďalej len Vlastník.

Správca energetického zariadenia (ďalej len Správca EZ)
Správcom je príslušná správa energetických zariadení Západoslovenskej energetiky, a.s., podľa regionálneho členenia ďalej len Správca EZ.

Cena za nájom transformátora
Cena za nájom distribučného transformátora je stanovená v Cenníku služieb distribúcie elektriny Vlastníka na tejto stránke.

Ceny sú aktualizované pribežne, zvyčajne raz ročne (po zverejnení Miery inflácie Štatistickým úradom SR) a pri následnej aktualizácii Cenníka služieb distribúcie elektriny.

Doba nájmu transformátora
Doba nájmu je stanovená v zmluve. 

Služby súvisiace s nájmom transformátora
Iné služby spojené s nájmom zariadenia (doprava prenajímaného zariadenia, montáž, pripojenie prenajímaného zariadenia a pod.) sú riešené individuálnou kalkuláciou, nie sú zahrnuté v Zmluve o nájme transformátora.

Adresa pre podávanie Žiadostí nájom EZ:
Západoslovenská energetika, a.s.
Úsek správy energetických zariadení
Čulenova 6,
816 47 Bratislava

Všeobecné pravidlá pre nájom transformátora

Pri riešení každého nájmu transformátora vo vlastníctve Západoslovenskej distribučnej, a.s., je potrebné postupovať v zmysle tohto postupu.

Žiadateľ, ktorý požaduje nájom transformátora, je povinný podať písomnú Žiadosť o preložku, ktorá je umiestnená na tu.

 1. Žiadateľ písomne vyplní Žiadosť o preložku a podá ju osobne, alebo ju pošle poštou na adresu:
  Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
  alebo ju podá osobne v sídle príslušného Správcu EZ.
 2. Správca EZ má povinnosť preveriť možnosť nájmu a vypracovať zmluvu na nájom do 30 dní od podania žiadosti.
  Vzor Zmluvy je umiestnený na tejto stránke v časti Dokumenty – Predpisy prevádzkovateľa – Pravidlá na nájom energetického zariadenia.
 3. Zmluvu na nájom transformátora ako prvý podpisuje Žiadateľ.
 4. Žiadateľ podpísanú zmluvu podá osobne alebo pošle poštou na adresu:
  Západoslovenská energetika, a.s.
  Čulenova 6, 816 47 Bratislava
  alebo podá osobne v sídle príslušného Správcu EZ.

Pre nájom transformátora je určený vzor Zmluvy na nájom transformátora.