O spoločnosti

Profil prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

1. januára 2013 došlo k zmene obchodného názvu spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., na Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť vstúpila na trh dňa 1. júla 2007 ako 100 % dcérska akciová spoločnosť Západoslovenskej energetiky, a.s., na základe požiadaviek európskej a slovenskej legislatívy, súvisiacej s liberalizáciou energetického trhu.

Spoločnosť zodpovedá za prevádzku distribučnej sústavy. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená dňa 20. apríla 2006 a zapísaná do obchodného registra dňa 20. mája 2006. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3879/B.

Spoločnosť bola založená z dôvodu zmien vyplývajúcich zo zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike podľa modelu unbundlingu, ktorý bol schválený orgánmi spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

  • Distribúcia elektriny
  • Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, mechanizmov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  • Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s nájmom

 

Ústredie

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Poštová adresa

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Kontakt

T 0850 333 999

Volania zo zahraničia:
T +421-(0)2-32 11 54 00

www.zsdis.sk
odberatel@zsdis.sk
dodavatel@zsdis.sk
vyrobca@zsdis.sk

Identifikačné údaje

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2626106826/1100
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826
BIC: TATRSKBX

IČO: 36361518
IČ DPH: SK2022189048

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3879/B