Nové pripojenie odberného miesta

Ak vlastníte alebo staviate nehnuteľnosť, ktorá ešte nie je pripojená do elektrickej siete, zostavili sme pre vás 5 krokov, vďaka ktorým ju môžete pripojiť do distribučnej siete spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Žiadať môžete nasledovnými spôsobmi:

a) Vyplňte žiadosť elektronicky

b) V prípade domácnosti volajte na našu zákaznícku linku 0850 333 999

c) Kontaktujte vybraného dodávateľa elektrickej energie

d) Zašlite nám žiadosť nasledovným spôsobom:

1. Vyplňte a vytlačte žiadosť

 TIP: Podrobný návod ako na to nájdete v odkazoch v pravej časti stránky.
 TIP: Pri vypĺňaní Žiadosti môžete využiť nápovedu, ktorá sa zobrazuje pri umiestnení kurzora na konkrétne pole Žiadosti. Formulár Žiadosti otvorte až po jeho stiahnutí do vášho počítača.

2. Pripojte potrebné doklady

 • Kópia situačného plánu s vyznačením polohy objektu vrátane parcelného čísla pozemku s názvom ulíc (ulica, kde bude odberné miesto, prípadne ostatné ulice v okolí plánovaného odberného miesta). Ak je parcelných čísel pozemkov a samotných pozemkov viac, uveďte ich všetky.
 • Nové!: Nie je potrebné prikladať dokument preukazujúci vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, na ktorej bude alebo už je odberné elektrické zariadenie vybudované.
 TIP: Kópia situačného plánu nie je potrebná, ak sa budúci odber nachádza v existujúcom obytnom dome.

Situačný plán získate na Geoportáli, alebo na Katasterportáli.

3. Odošlite vyplnenú žiadosť

Odošlite nám vašu žiadosť.

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti, vám odošleme naspäť návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy na podpis.

Súčasťou zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach, ktoré sú pre vás aj pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy na našu poštovú adresu alebo elektronicky, záväzné (napr. potreba vybudovať rozvádzač elektromera).

Podpíšte a odošlite zmluvu o pripojení

na e-mailovú adresu odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na korešpondenčnú adresu spoločnosti:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1
 POZOR: Ak nám podpísanú zmluvu nedoručíte do 75 kalendárnych dní od dátumu podpísania zmluvy našou spoločnosťou, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Platba

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie. Cenu za pripojenie môžete uhradiť poštovou poukážkou priloženou k zmluve o pripojení, bankovým prevodom alebo prostredníctvom QR kódu.

 POZOR: Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu podpísania zmluvy o pripojení zákazníkom. Po prekročení lehoty 14 kalendárnych dní na uhradenie ceny za pripojenie návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Príprava

 1. Príprava odberného miesta
  V zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. S realizáciou vám pomôže váš elektrikár.
 2. Doručte nám doklady uvedené v Technických podmienkach pripojenia
  Ich zoznam nájdete v zmluve o pripojení v prílohe č. 1.
  Doklady doručte na poštovú adresu:
  Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292
  810 00 Bratislava 1

Čo ďalej...

 • Po zaplatení, príprave odberného miesta a doručení zmluvy na našu adresu, náš technik skontroluje splnenie technických podmienok pripojenia a v termíne uvedenom v zmluve o pripojení pripraví odberné miesto na distribúciu elektriny a dodávku elektriny. Celý proces sa vynasnažíme maximálne urýchliť.
 • Pokiaľ sú splnené všetky predošlé kroky, odošleme vám Oznámenie o splnení podmienok pripojenia zákazníkovi.

Výber dodávateľa

Vyberte si svojho dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa si môžete vybrať hneď akonáhle od nás dostanete Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

Montáž elektromera

Západoslovenská distribučná, a.s., vám následne namontuje elektromer na pripravené odberné miesto do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž elektromera. Túto požiadavku za vás vybaví váš dodávateľ elektriny.

 TIP: O montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto ak chcete montáž urýchliť, uistite sa, že váš dodávateľ nám žiadosť odošle čo najskôr.

V prípade podania elektronickej žiadosti o pripojenie môžete sledovať stav spracovania svojej žiadosti online.

Krátkodobý odber

Platí len pre firmy a organizácie, ktoré potrebujú pripojiť odber na nie dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie viackrát ako 4-krát počas kalendárneho roka na jednom odbernom mieste (napr. kolotoče, cirkusy, TV prenosy).

 

Proces pripojenia v týchto prípadoch podlieha špeciálnemu režimu a preto je potrebné vyplniť žiadosť o pripojenie a vyznačiť, že ide o krátkodobý odber.

Nové!: Nie je potrebné prikladať dokument preukazujúci vlastnícky vzťah k odbernému elektrickému zariadeniu alebo k odbernému elektroenergetickému zariadeniu.

Zmena pripojenia

Ak ste pripojení, no chcete zmeniť parametre vášho pripojenia.

Viac

Opätovné pripojenie

Ak už vaša nehnuteľnosť bola v minulosti pripojená a chcete sa opätovne pripojiť.

Viac

Zmena dodávateľa elektriny

Ak ste pripojení, no chcete zmeniť dodávateľa elektrickej energie.

Viac