ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Zdroje do 100 kW

Plánujete pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do 100 kW? Pred samotným pripojením do distribučnej sústavy je s nami potrebné uzatvoriť zmluvný vzťah.

Oznam:

Pred podaním žiadosti si preverte, či je na pripojenie vášho zariadenia na výrobu elektriny voľná kapacita.

Podanie žiadosti Podpis Zmluvy o pripojení Podpis Zmluvy o pripojení Platba za pripojenie Splnenie technických podmienok Splnenie technických podmienok Podpis Zmluvy o prístupe Podpis Zmluvy o prístupe Montáž/Výmena elektromera Funkčná skúška

  • Vyplňte formulár žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy  (ako dôvod žiadosti uveďte „pripojenie nového paralelného zdroja“);
  • Priložte prílohy
  • Žiadosť spolu s prílohami pošlite na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o obchodných a technických podmienkach (napr. definovanie hlavného rozpojovacieho miesta, deliaceho miesta, nastavenie ochrany, ...), ktoré sú pre vás a aj pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie

Vami podpísanú Zmluvu o pripojení nám doručte najneskôr do 45 dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám z vašej strany podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Po doručení obojstranne podpísanej Zmluvy o pripojení vám obratom vystavíme faktúru na cenu za pripojenie.

Poplatok môžete uhradiť:

  • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
    • IBAN: SK38 0200 0000 0025 3803 3751
    • Variabilný symbol: Uveďte číslo zálohovej faktúry
  • načítaním QR kódu

Upozornenie

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od vystavenia zálohovej faktúry na úhradu pripojovacieho poplatku. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 14 kalendárnych dní, návrh zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.