ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Zdroje do 100 kW

Uzatvorili ste Zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny? Zostavili sme pre vás 4 kroky, vďaka ktorým ho môžete uviesť do prevádzky

Vybudujte zariadenie na výrobu elektriny v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení a v súlade so schválenou  projektovou dokumentáciou. 

Žiadosť o vyjadrenie k akémukoľvek stupňu projektovej dokumentácie spolu s projektovou dokumentáciou (v tlačenej a tiež v elektronickej forme na CD alebo USB) pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle Štandardov projektovej dokumentácie a Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN/VN sietí zverejnených na tejto stránke.

Najneskôr 20 dní pred plánovaným termínom funkčnej skúšky nám doručte nasledovné doklady:

 1. Schválené miestne prevádzkové predpisy (len pre zdroje pripojené do napäťovej úrovne VN a VVN);
 2. Písomné potvrdenie, že výrobňa bude k dátumu funkčnej skúšky kompletná, zrealizovaná podľa platných technických noriem, technických podmienok pripojenia na základe schválenej, odsúhlasenej projektovej dokumentácie a schopná prevádzky, podpísané Žiadateľom a certifikovanou spoločnosťou;
 3. Oprávnenie na obsluhu vyhradeného technického zariadenia (ďalej len „VTZ“) pre zaistenie bezpečnej prevádzky v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. §15 – Odborná spôsobilosť;
 4. Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby vydané Technickou inšpekciou na:
  • Vyvedenie výkonu – transformačná stanica (ďalej len „TS“),
  • VN prípojka;
 5. Osvedčenie o úradnej skúške VTZ od pracoviska Technickej inšpekcie na:
  • Vyvedenie výkonu – TS,
  • VN prípojka;
 6. Správu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia na:
  • Vyvedenie výkonu – TS,
  • VN prípojka,
  • NN rozvody,
  • generátor,
  • bleskozvod;
 7. Certifikáty o overení prístrojových transformátorov prúdu a napätia pre fakturačné meranie platné na Slovensku;
 8. Fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (generátor, kogeneračná jednotka, striedač, fotovoltaické panely, kompenzačné zariadenia a pod.);
  • Pri fotovoltaickej elektrárni je potrebné predložiť aj skúšobné protokoly k očakávaným prúdom harmonických a medziharmonických striedačov,
 9. Kenotrónová skúška VN kábla (predkladá sa v prípade, že  výrobňa obsahuje káblové VN pripojenie);
 10. Kusovú skúšku transformátora;
 11. Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v členení:
  • Vyvedenie výkonu – TS,
  • VN prípojka,
  • NN rozvody;
 12. Porealizačné zameranie v digitálnej forme (súborový formát .dgn);
 13. Potvrdenie o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku, deklarujúce uzatvorenie Zmluvy na dodávku/odber elektriny s dodávateľom elektriny; Stiahnite si potrebné tlačivo;
 14. Protokol overení nastavenia parametrov súboru ochrán.

Doklady nám pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Plnenie technických podmienok pripojenia:

Upozornenie

Platnosť Zmluvy o pripojení je 36 mesiacov od dátumu obojstranného podpisu zmluvy (6 mesiacov od dátumu podpísania zmluvy našou spoločnosťou pre lokálny zdroj). Ak v uvedenej lehote nevybudujete zdroj v súlade s technickými podmienkami pripojenia uvedenými v Zmluve o pripojení, naša spoločnosť má právo od zmluvy odstúpiť.

Dôležité

Ak sa zdroj nachádza na mieste, ktoré nebolo nikdy pripojené do distribučnej sústavy, o montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto je nevyhnutné súčasne s doručením uvedených dokladov kontaktovať aj vybraného dodávateľa elektriny a uzatvoriť s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie.

Po doručení všetkých relevantných dokladov vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o prístupe je:

 • náš záväzok zabezpečiť prístup vášho zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy do výšky maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej v Zmluve o prístupe,
 • váš  záväzok neprekročiť maximálnu rezervovanú kapacitu,
 • váš záväzok riadne a včas uhrádzať platby za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity, odvod do Národného jadrového fondu a cenu za prístup do sústavy v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami.

Podpísanú Zmluvu o prístupe pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Vami podpísaná Zmluva o prístupe bude následne podpísaná z našej strany. Jeden výtlačok obojstranne podpísanej Zmluvy o prístupe doručíme na adresu uvedenú v Zmluve o prístupe.

Upozornenie

Vami podpísanú Zmluvu o prístupe nám doručte najneskôr do 15 kalendárnych dní od dátumu doručenia na vašu adresu. Ak nám z vašej strany podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká.

Bez podpisu Zmluvy o prístupe nie je možné pokračovať v nasledovných krokoch.

Výmenu/odpočet elektromera zabezpečíme najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu doručenia obojstranne podpísanej Zmluvy o prístupe na vašu adresu.

Upozornenie

Elektromer môže byť nainštalovaný iba na odberné/odovzdávacie miesto, ktoré spĺňa technické podmienky pripojenia stanovené v Zmluve o pripojení.

Po splnení všetkých relevantných krokov náš pracovník skontroluje splnenie technických podmienok pripojenia v teréne a v koordinácii s vami vykoná funkčnú skúšku zdroja, ktorej výsledkom bude vydanie Protokolu o vykonaní funkčnej skúšky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z.z.

Lokálny zdroj