ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Oznámenie pre žiadateľov

Oznámenie pre žiadateľov o pripojenie zdroja do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., nad 10,8 kW s povinnosťou absolvovať funkčnú skúšku do 31. 12. 2023

Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka 2023 a snahu žiadateľov úspešne pripojiť zariadenia na výrobu a uskladňovanie elektriny (ďalej ako „zdroj“) do distribučnej sústavy (ďalej ako „DS“) v termíne do 31. 12. 2023, chceme pripomenúť žiadateľom o pripojenie zdroja nevyhnutné podmienky, ktorých splnenie musí predchádzať pripojeniu zdroja. Jedná sa o žiadateľov, na ktorých sa v zmysle platného legislatívneho rámca vzťahuje povinnosť absolvovania funkčnej skúšky zdroja, prípadne aj skúšky automatizovaného systému dispečerského riadenia.

Termín na vykonanie funkčnej skúšky je možné dohodnúť výhradne pre taký investičný zámer, ktorý:

  • má odsúhlasenú Realizačnú projektovú dokumentáciu (ďalej ako „PD“) ako aj odsúhlasenú PD automatizovaného systému dispečerského riadenia (pre zdroje nad 100 kW vrátane),
  • vybudovaný zdroj v celom rozsahu a v súlade so schválenou PD,
  • nám dodal všetky ostatné doklady potrebné k začatiu funkčných skúšok, respektíve skúšok automatizovaného systému dispečerského riadenia,
  • úspešne dokončené skúšky automatizovaného systému dispečerského riadenia (relevantné len pre zdroje nad 100 kW vrátane),
  • uzatvorenú Zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Informáciu o uzatvorení zmluvy nám pošle vybraný dodávateľ, s ktorým je táto zmluva uzatvorená,
  • má uzatvorenú Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy.

Uvedené požiadavky vám odporúčame splniť v čo najkratšom čase (ideálne do 20. 11. 2023), aby sme mohli pristúpiť k výmene/parametrizácii elektromera a vykonaniu funkčnej skúšky zdroja.

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že počet voľných termínov na vykonanie funkčných skúšok (ako aj skúšok automatizovaného systému dispečerského riadenia) je ohraničený kapacitnými možnosťami útvarov, ktoré sa predmetných skúšok zúčastňujú. Po vyčerpaní zostávajúcich voľných termínov pre kalendárny rok 2023 bude ďalším žiadateľom ponúknutý najbližší možný termín v roku 2024.