Nahlasovanie údajov do Národného jadrového fondu

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a výrobca elektriny, ktorý dodáva ním vyrobenú elektrinu priamym vedením (bez použitia regionálnej distribučnej sústavy) koncovým odberateľom elektriny, ak je takýto prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a výrobca elektriny pripojený do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa DS, odovzdá elektronickou poštou na e-mailovú adresu odvodnjf@zsdis.sk údaje potrebné na vyúčtovanie efektívnej sadzby Prevádzkovateľovi DS, a to najneskôr do siedmeho kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Takýto prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a výrobca elektriny je povinný uviesť pre potreby odvodu do Národného jadrového fondu nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/obchodné meno,
  • obdobie (mesiac),
  • EIC kód odberného miesta,
  • množstvo elektriny pre odvod do Národného jadrového fondu (kWh).

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy na základe takto nahlásených údajov vystaví faktúru.