Postup, ako sa pripojiť

Pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi, si vyžaduje zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy a žiadateľa nevyhnutné úkony a povinnosti. V tejto sekcii nájdete všetky potrebné dokumenty.

Posledné legislatívne zmeny v oblasti podmienok pripájania zdrojov do distribučnej sústavy a následného stanovenia výkupnej ceny vyvolávajú tlak najmä na termín pripojenia a uvedenie výrobných zariadení do prevádzky. Pre obojstranné zvládnutie cielených termínov sme pripravili nasledovný postup pri funkčných skúškach výrobných zariadení.

V tomto období nebudeme prideľovať jednotlivé termíny pre uvádzanie zdrojov pod napätie a konkrétne termíny funkčných skúšok vášho riadiaceho systému a súboru ochrán, tak ako to bolo v minulom roku.

Funkčné skúšky budú prebiehať v gescii niektorej z certifikovaných spoločností, ktoré Západoslovenská distribučná, a.s., certifikovala pre zabezpečenie činností súvisiacich s funkčnými skúškami výrobného zariadenia.

Zo strany žiadateľa o pripojenie zdroja je potrebné uzatvoriť zmluvu s certifikovanou spoločnosťou, ktorá bude vykonávať niektoré činnosti v nižšie uvedených krokoch.

Napriek tomu vecný postup jednotlivých krokov je podľa zverejneného Procesu pripájania zdrojov rovnaký a pre možnosť pripojenia je nutné dodržanie nasledujúcich časových nadväzností:

 1. Súbor elektroenergetických zariadení budovaných ZSE (prevádzkovateľom) v zmysle Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., musí byť pripravený pre spustenie a uvedenie do prevádzky. Nevyhnutnou podmienkou je naplnenie všetkých ustanovení zmluvy okrem iného a najmä majetko-právne ustanovenia zakotvené v časti X.4 Dohodnutý rozsah spolupráce.
 2. Pred plánovaným termínom začatia funkčných skúšok alebo uvedenia výrobne pod napätie pre vlastnú spotrebu a pre splnenie nižšie uvedeného bodu 3. je potrebné predložiť na schválenie Miestne prevádzkové predpisy (MPP) riadiacemu centru VN - dispečing (Ing. Lackovič, M 0905-340 463). MPP musia byť spracované v kvalite a v rozsahu podľa podmienok uvedených v bode 4. Uvedenie do prevádzky dokumentu Proces pripojenia zariadenia na výrobu elektriny.
 3. Najneskôr 20 dní pred plánovaným termínom začatia funkčných skúšok potrebných pre uvedenie zdroja do prevádzky alebo uvedenia výrobne pod napätie pre vlastnú spotrebu, požadujeme predložiť spolu so schválenými MPP aj doklady (v zmysle podmienok uvedených v bode 4. Uvedenie do prevádzky dokumentu Proces pripojenia zariadenia na výrobu elektriny) v jednom vyhotovení v tlačenej forme a 1-krát na CD nosiči. Uvedené dokumenty je potrebné doručiť tímu rozvoja DS (p. Kročka, Ing. Kalina, Ing. Leskovjanský) a príslušnému technikovi regionálnej správy zariadení:
  • odsúhlasené MPP riadiacim centrom VN,
  • písomné potvrdenie, že výrobňa elektriny bola zrealizovaná podľa platných technických noriem, technických podmienok pripojenia a na základe schválenej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie,
  • pri zdrojoch nad 1 MW v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. § 4 povolenie na podnikanie v energetike,
  • doklad o zaistení bezpečnej prevádzky technického zariadenia v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., § 9 Prevádzka technického zariadenia,
  • odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby vydané technickou inšpekciou,
  • osvedčenie o úradnej skúške VTZ od pracoviska technickej inšpekcie,
  • odborné stanovisko k prvej úradnej skúške VTZ od pracoviska Technickej inšpekcie,
  • správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia,
  • všetky prvé úradné skúšky zariadení,
  • certifikát o overení MTP a MTN platný pre SR,
  • fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (generátor, kusová skúška transformátora, striedač, kompenzačné zariadenie a pod.),
  • kenetrónová skuška VN kábla,
  • spôsob prevádzky zdroja, skúšobné protokoly, ako aj správa o typovej skúške transformátorov, statických striedačov s protokolom k očakávaným prúdom harmonických a medziharmonických, pri fotovoltických elektrárňach osvedčenie a skúšobný protokol k očakávaným spätným vplyvom (menovitý výkon, činiteľ flikra, kolísanie činného a jalového výkonu),
  • spracovanú projektovú dokumentáciu realizačného vyhotovenia (vo formáte pdf) vrátane zamerania v digitálnej forme (súborový formát .dgn, .dxf alebo .dwg).
 4. Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom začatia funkčných skúšok alebo uvedenia výrobne pod napätie pre vlastnú spotrebu je pre potreby budúcej montáže elektromera nevyhnutné na základe Zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., (odber elektrickej energie z DS) uzatvoriť Zmluvu o distribúcii a prístupe odberného zariadenia do distribučnej sústavy, prípadne Zmluvu o združenej dodávke elektriny so svojím dodávateľom elektriny (pre odber) v najbližšej obchodnej kancelárii.
 5. Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom začatia funkčných skúšok, opakovaných funkčných skúšok alebo uvedenia výrobne pod napätie pre vlastnú spotrebu je nutné predložiť príslušnému technikovi regionálnej správy zariadení, v oblasti kde je zdroj situovaný:
  • na schválenie podklady pre vecný časový program (VČP). VČP musí príslušný technik nahrať do systému, kde sa VČP spracováva a predkladá na schválenie. Termíny a rozsah prác uvedených vo VČP (termín zapnutia ÚO, termín kontroly nastavenia a skúšok eleketrickej ochrany, termín a rozsah skúšok prenosu dát a informácií zo zdroja na RC VN (dispečing) odporúčajeme spracovávať v úzkej spolupráci s certifikovanou spoločnosťou zabezpečujúcou funkčné skúšky.

Termínové plnenie navrhované vo Vecnom časovom programe (VČP) musí byť minimálne v tomto rozsahu:

deň D - uvedenie zdroja pod napätie (zopnutie VN prívodu, montáž elektromera) pre možnosť odskúšania a nastavenia riadiaceho systému vašim dodávateľom. Odporúčame vykonať testy riadiaceho systému a ochrán podľa testovacej dokumentácie, ktorú získa certifikovaná firma po uzatvorení zmluvy so žiadateľom (táto testovacia dokumentácia obsahuje postupy na odskúšanie splnenia podmienok podľa PI 755-2 v zmysle PI 755-3 systémom krok za krokom).

D + x dní - začatie funkčných skúšok. V tento deň sa začne vykonávať súbor funkčných skúšok riadiaceho systému a ochrán certifikovanou spoločnosťou za prítomnosti pracovníkov tímu ochrán a automatík ZSE. Koordináciu podmienok vykonania skúšok a s tým spojených činností, prítomnosti kompetentných odborných pracovníkov s príslušnou kvalifikáciou na skúškach, prizvanie pracovníkov tímu ochrán a automatík (Ing. František Jánoš, M 0905-718 124) zabezpečí žiadateľ o pripojenie zdroja na základe zmluvného vzťahu s certifikovanou spoločnosťou.

Certifikovaná spoločnosť bude za účelom preverenia funkčnosti a splnenia pripojovacích podmienok zdroja vykonávať činnosti v rozsahu definovanom spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. (podklady, pripravenosť a funkčnosť diela bude vyžadovať od žiadateľa o pripojenie výrobne), a to:

 1. kontrola kompletnosti a súladu realizačnej projektovej dokumentácie, databázy hlásení a povelov pre dispečerské riadiace systémy vyplývajúcej z PI755-2 a z projektovej dokumentácie riadiaceho systému zdroja a technických podmienok pripojenia,
 2. predloženie podkladov na zakreslenie do systémov prevádzkovateľa (SCADA, GIS),
 3. oživenie dátovej komunikácie medzi zdrojom výrobcu elektriny a dispečingom prevádzkovateľa - na strane výrobcu elektriny v spolupráci s dispečingom prevádzkovateľa (technikmi komunikácie RIS),
 4. vykonanie funkčných skúšok v zmysle technických podmienok pripojenia výrobcu elektriny a PI 755-2 a PI 755-3 podľa testovacej dokumentácie dodanej prevádzkovateľom pre vykonanie funkčných skúšok,
 5. prizvanie prevádzkovateľa (tím ochrán a automatík), ktorý bude vstupovať do overovania technológií častí ochrán vždy bezprostredne pred začiatkom komplexného chodu. Testy č.VI-27 a 28 budú verifikované za účasti prevádzkovateľa (tím ochrán a automatík). Zhotoviteľ preukáže a predvedie funkčnosť ochrán v zmysle Technických podmienok pripojenia výrobcu elektriny a Projektu nastavenia ochrán, ktorý je súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie. Termíny skúšok budú dohodnuté medzi certifikovanou spoločnosťou a prevádzkovateľom (tím ochrán a automatík). Podmienkou pre začatie komplexného chodu je vyhovujúci výsledok tohto testu. Tento výsledok bude zapísaný prevádzkovateľom (tím ochrán a automatík) priamo do testovacej dokumentácie príslušného objektu,
 6. začatie komplexného chodu a vypracovanie návrhu vyhodnotenia celých skúšok,
 7. odovzdanie výsledných protokolov prevádzkovateľovi (tímu SCADA a komunikácie),
 8. kontrola a odovzdanie dokumentácie skutkového stavu a dokladov prevádzkovateľovi (dotknutým tímom – príslušná regionálna správa sietí, tím rozvoja DS, tím ochrán a automatík, tím SCADA a komunikácie). Dokumentácia celého diela, revízne správy, skúšobné protokoly.

Certifikovaná spoločnosť v rámci tohto rozsahu činností bude odovzdávať spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nasledovné dokumenty (ktoré bude spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., požadovať, resp. podklady na ich vypracovanie bude požadovať od žiadateľa o pripojenie zdroja):

 1. protokol o overení projektovej dokumentácie a jej súladu s technickými podmienkami pripojenia výrobcu elektriny s PI 755-2 a 755-3 a s databázou hlásení a povelov v termíne minimálne 3 pracovné dni pred návrhom Vecného časového programu (VČP),
 2. podklady na zakreslenie objektu do systémov SCADA a GIS – jednopólovú schému celého objektu (VN aj NN), ktorá bude obsahovať všetky spínacie a istiace prvky, označenia, popisy zariadení, databázy hlásení a povelov, parametre pre nastavenie komunikačných rozhraní v termíne minimálne 3 pracovné dni pred návrhom VČP,
 3. podklady do VČP v zmysle PI 255-2/5 v termíne minimálne 7 pracovných dní pred navrhovaným termínom začiatku funkčných skúšok,
 4. oznámenie o začatí komplexného chodu – e-mailom na RIS_poruchy@zse.sk ihneď po ukončení funkčných skúšok,
 5. protokol o skúškach – riadne vyplnenú testovaciu dokumentáciu podpísanú oprávnenou, resp. certifikovanou osobou s pečiatkou v termíne do 2 pracovných dní od začatia komplexného chodu aj s návrhom vyhodnotenia funkčných skúšok,
 6. dokumentáciu skutkového vyhotovenia zdroja, revízne správy do termínu vyhodnotenia komplexného chodu.

Západoslovenská distribučná, a.s., na základe platného zmluvného vzťahu medzi žiadateľom o pripojenie zdroja a certifikovanou spoločnosťou odovzdá certifikovanej spoločnosti nasledovné podklady týkajúce sa konkrétneho zdroja, potrebné pre výkon uvedených činností:

 1. technické podmienky pripojenia výrobcu elektriny, s ktorým certifikovaná spoločnosť uzatvorila príslušnú zmluvu alebo potvrdila objednávku na zabezpečenie činností súvisiacich s funkčnými skúškami, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti certifikovanej spoločnosti,
 2. testovaciu dokumentáciu pre objekty s výrobou elektriny pri podpise tejto zmluvy, resp. prevádzkovateľ sprístupní testovaciu dokumentáciu pre objekty s výrobou elektriny na svojej internetovej stránke,
 3. protokol so záverečným vyhodnotením funkčných skúšok po ukončení komplexného chodu a vyhodnotení funkčných skúšok.

Vyhodnotenie:

Prevádzkovateľ (tím SCADA a komunikácie) po získaní všetkých požadovaných podkladov, úspešnom ukončení všetkých skúšok vrátane 72-hodinového komplexného chodu (bez závad) a následnom vyhodnotení vydá záverečný protokol o funkčných skúškach, na základe ktorého môže prebehnúť uvedenie zdroja do trvalej prevádzky tímom rozvoja DS v zmysle Protokolu o schválení výrobne do trvalej prevádzky a uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o pripojení výrobného zariadenia.

V prípade zistených nedostatkov počas funkčných skúšok alebo počas komplexného chodu bude testovacia dokumentácia vrátená certifikovanej spoločnosti za účelom vykonania opakovaných skúšok po odstránení nedostatkov. V takomto prípade bude nutné opakovane vypracovať Vecný časový plán v zmysle horeuvedeného bodu 5.

V zmysle platnej legislatívy, nad rámec funkčných skúšok, dávame do pozornosti:

Výrobca elektriny má v zmysle § 4 zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo požiadať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy o výkup elektriny pre účely krytia jeho strát. Výrobca svoje právo uplatňuje u príslušného prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy alebo ním poverenej osoby a v prípade, ak sú splnené všetky podmienky prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo strany výrobcu elektriny bude za týmto účelom uzatvorená zmluva o výkupe elektriny s účinnosťou od dátumu dodávky elektriny do regionálnej distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, resp. ním poverený subjekt, si v zmysle prevádzkového poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo výkupu elektriny pre účely krytia jeho strát až po uzatvorení zmluvy o takomto výkupe.

Elektronický formulár

Potrebujete podať žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW, tzv. malého zdroja?

Teraz to môžete urobiť jednoducho a rýchlo pomocou elektronickej žiadosti o pripojenie malého zdroja.

Ak ste už takúto žiadosť podali, môžete si zistiť jej aktuálny stav.

Právo odberateľa v domácnosti na zachovanie tarify pre domácnosti, ak bude zariadenie na výrobu elektriny pripájané v spoločnom mieste pripojenia s odberným elektrickým zariadením odberateľa elektriny v domácnosti

Tarifa pre domácnosti je, ako už z jej samotného označenia vyplýva, tarifou určenou výlučne pre odberateľov elektriny v domácnosti, t.j. pre fyzické osoby, ktoré nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti. Tarifa pre domácnosti teda nie je určená pre osoby, ktoré nakupujú elektrinu aj pre iné účely ako je vlastná spotreba v domácnosti.

Ak odberateľ elektriny v domácnosti bude odoberať elektrinu z distribučnej sústavy aj na iný účel, ako je vlastná spotreba elektriny v domácnosti (napr. pre potreby prevádzkovania zariadenia na výrobu elektriny, výroba elektriny ktorým je podľa § 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) považovaná za podnikanie v energetike), môže stratiť nárok na Tarifu pre domácnosti. 

Odberateľ elektriny v domácnosti vyrábajúci elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v spoločnom mieste pripojenia do distribučnej sústavy má právo na zachovanie Tarify pre domácnosti iba v prípade, ak:

1)    Jeho výroba elektriny nie je považovaná za podnikanie v energetike podľa § 4 Zákona o energetike

alebo

2)   Jeho výroba elektriny je síce považovaná za podnikanie v energetike podľa § 4 Zákona o energetike, avšak jeho zariadenie na výrobu elektriny z distribučnej sústavy neodoberá žiadnu elektrinu, a teda ako odberateľ elektriny v domácnosti odoberá elektrinu z distribučnej sústavy výlučne pre vlastnú spotrebu v domácnosti. 

Nastavenie vyššie uvedených predpokladov zachovania Tarify pre domácnosti je plne na rozhodnutí  odberateľa elektriny v domácnosti, ktorý má záujem vyrábať elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v spoločnom mieste pripojenia do distribučnej sústavy.

Vyššie uvedené predpoklady zachovania Tarify pre domácnosti a ich praktická aplikácia vychádzajú z platnej právnej úpravy (viď vyššie), ktorá je pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako účastníka trhu s elektrinou záväzná.