Oznamy

Novinky

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., si týmto dovoľuje informovať o doplnení Procesu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Proces pripojenia“) ku dňu 08. 12. 2017.

V kapitole 6. Procesu pripojenia, ods. 6.4 Podmienky pripojenia malého zdroja do DS, sa dopĺňa nasledovný text:

...
Najneskôr do 10 pracovných dní po uvedení malého zdroja do prevádzky Žiadateľ zašle v zmysle §4a odsek 6 Zákona č.309/2009 Z.z.
Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky.
...

Celé znenie odseku 6.4 bude nasledovné:

6.4. Podmienky pripojenia malého zdroja do DS

Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom pripojenia malého zdroja do DS, je Žiadateľ povinný predložiť PDS (príslušnému špecialistovi, ktorý uzatváral ZoPz) všetky nasledujúce doklady a uviesť predpokladaný termín uvedenia malého zdroja do prevádzky:

 1. vyhlásenie o zhode na striedač a generátor,
 2. potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 zákona 309/2009 spolu s fotokópiou osvedčenia,
 3. projektovú dokumentáciu skutkového vyhotovenia,
 4. správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) malého zdroja,
 5. potvrdenie Žiadateľa o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku/odber elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou na osobitnom tlačive - Príloha č. 7.

Doklady je nutné dodať Prevádzkovateľovi DS naraz očíslované a zoradené v zmysle horeuvedeného zoznamu!

Žiadateľ je povinný, v prípade že bola uzatvorená Zmluva o pripojení odberného zariadenia - PRI, uzatvoriť novú Združenú zmluvu o dodávke elektriny u svojho obchodníka. Uzatvorenie novej Združenej zmluvy generuje požiadavku na montáž 4Q elektromera.

Po úspešnej montáži 4Q elektromera a po pripojení malého zdroja do DS Prevádzkovateľ DS (špecialista) zašle Žiadateľovi „Oznámenie o pripojení malého zdroja do DS“ (Príloha č. 11) s uvedením termínu pripojenia malého zdroja do DS.

Po doručení potrebných dokladov k pripojeniu malého zdroja do DS a pred fyzickým pripojením malého zdroja do DS je Žiadateľ povinný uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ktorej návrh mu Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po podpise tejto zmluvy je výrobcovi elektriny umožnený prístup malého zdroja do distribučnej sústavy.

Najneskôr do 10 pracovných dní po uvedení malého zdroja do prevádzky Žiadateľ zašle v zmysle §4a odsek 6 Zákona č.309/2009 Z.z. Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), si týmto dovoľuje informovať o aktualizácii Procesu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ku dňu 01.10.2016 (ďalej len „Proces pripojenia“) jeho rozšírením o možnosť podávania Žiadostí o pripojenie malého zdroja do 10 kW aj pomocou elektronickej žiadosti a s tým súvisiacimi úpravami na formulároch „Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.“ (ďalej len „Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny“) resp. „Žiadosť o pripojenie malého zdroja do 10kW do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Z. z.“ (ďalej len „Žiadosť o pripojenie malého zdroja“).

(Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny a Žiadosť o pripojenie malého zdroja ďalej spoločne len „Žiadosti o pripojenie“).

Pre úspešné pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa je Žiadateľ povinný zaslať vyplnený formulár Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny resp. Žiadosť o pripojenie malého zdroja spolu s povinnými prílohami na predpísaných tlačivách, uvedených na internetovej stránke www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny. Žiadosť o pripojenie malého zdroja je možné vyplniť aj elektronicky na stránkach https://www.diportal.sk/zsdis-pri-vyroba-web/nova-ziadost.html.

Formulárom Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny je možné požiadať o:

 • pripojenie nového paralelného  zariadenia na výrobu elektriny
 • zmenu typu alebo zvýšenie/zníženie maximálnej kapacity pripojeného existujúceho zariadenia na výrobu elektriny
 • zmenu výrobcu elektriny
 • nezáväznú územnotechnickú informáciu
 • vydanie stanoviska pre Osvedčenie v zmysle zákona č.251/2012 Z.z.

Formulárom Žiadosť o pripojenie malého zdroja je možné požiadať o:

 • pripojenie nového malého zdroja
 • zmenu typu alebo zvýšenie/zníženie maximálnej kapacity pripojeného malého zdroja

V prípade, ak budú Prevádzkovateľovi doručené Žiadosti o pripojenie v rozpore s aktualizovaným Procesom pripojenia resp. Žiadosti o pripojenie nebudú obsahovať všetky požadované údaje alebo prílohy, nebudú takéto Žiadosti o pripojenie Prevádzkovateľom akceptované a budú vrátené Žiadateľovi.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v nadväznosti na zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o podpore“) plne rešpektujúc práva a povinnosti Prevádzkovateľa a výrobcov elektriny upravené v Zákone o podpore ako aj v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich právnych predpisov, si týmto dovoľuje informovať o možnosti podávania Žiadostí o pripojenie malého zdroja do 10 kW aj pomocou elektronickej žiadosti. V ďalšom texte je uvedený základný rámec a chronologická postupnosť krokov ktoré je potrebné rešpektovať v súvislosti s pripojením malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.

 1. O pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa môžete požiadať nasledovnými spôsobmi:
  1. Elektronicky vyplňte Žiadosť o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „Žiadosť o pripojenie“) na stránkach  https://www.diportal.sk/zsdis-pri-vyroba-web/nova-ziadost.html.
  2. Vyplňte a vytlačte Žiadosť o pripojenie, na tlačive ktoré je zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa  www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny.
 2. Pripojte potrebné prílohy:
  • Fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (fotovoltaické panely, striedač, generátor, transformátor a pod.).
  • Prehľadný situačný plán, ortofotomapa, katastrálna mapa s vyznačením polohy objektu. V pláne musia byť zakreslené tiež všetky susediace objekty (Tu môžete využiť služby ponúkané aplikáciou Geoportál  http://www.zsdis.sk/sk/Geoportal).
  • Výpis z listu vlastníctva evidovanom v príslušnom katastri nehnuteľností na pozemok na ktorom je požadovaná výstavba zariadenia na výrobu elektriny.
  • Jednopólovú schému zapojenia vyvedenia výkonu od zariadenia na výrobu elektriny smerom k deliacemu miestu medzi žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., s uvedením typov a dĺžok uvažovaných vedení.
  • Úradne overený výpis z Obchodného registra SR alebo úradne overenú kópiu listiny o zriadení právnickej osoby, nie staršiu než tri mesiace (fyzické osoby, ktoré nemajú obchodnú firmu výpis neprikladajú).
 3. Doručte Prevádzkovateľovi kompletnú Žiadosť o pripojenie spolu s prílohami.
 4. Prevádzkovateľ Žiadosť o pripojenie posúdi a v prípade, ak je Žiadosť o pripojenie úplná a bez nedostatkov, Prevádzkovateľ na základe výpočtu pripojiteľnosti rozhodne, či je možné v požadovanom mieste malý zdroj pripojiť do distribučnej sústavy. Ak je na základe výpočtu pripojiteľnosti možné v požadovanom mieste malý zdroj pripojiť, Prevádzkovateľ  vypracuje a odošle Vám na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej ako „Zmluva o pripojení malého zdroja“), ktorej obsahom budú obchodné a technické podmienky pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy a rezervovanie kapacity v distribučnej sústave. Odo dňa uzatvorenia Zmluvy o pripojení malého zdroja Prevádzkovateľ pre Vás rezervuje maximálnu rezervovanú kapacitu v súlade a za podmienok uvedených v Zmluve o pripojení malého zdroja.
 5. Ak pripojenie malého zdroja vyžaduje zmenu technických podmienok pripojenia existujúceho odberného elektrického zariadenia (existujúceho odberného miesta), Prevádzkovateľ spolu s návrhom Zmluvy  o pripojení malého zdroja vám odošle návrh  Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (ďalej ako „Zmluva o pripojení odberného zariadenia“) s novými technickými podmienkami pripojenia. Platnosť Zmluvy o pripojení malého zdroja je podmienená platnosťou Zmluvy o pripojení odberného zariadenia. 
 6. Prevádzkovateľ sa vyjadrí k projektovým dokumentáciám týkajúcim sa pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy až po tom, ako bude platne uzatvorená Zmluva o pripojení malého zdroja. 
 7. Ak máte záujem o bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave v zmysle §4a ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, je povinný o to Prevádzkovateľa požiadať. Pod rozpínacím zariadením na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave sa rozumie stýkač slúžiaci ako  hlavné rozpojovacie miesto (ďalej len „HRM“) podľa technických podmienok Prevádzkovateľa. Žiadosť o montáž musí obsahovať:
  • realizačnú projektovú dokumentáciu s jednopólovou schémou zapojenia HRM,
  • fotodokumentáciu predpripraveného rozvádzača s bezprostrednou kabelážou na inštaláciu HRM,
  • špecifikácia dotknutého odberného a odovzdávacieho miesta (adresa a EIC kód) a vaše kontaktné údaje.
  • Prevádzkovateľ Vás následne kontaktuje a dohodne s Vami termín montáže HRM. Pre vylúčenie pochybností Prevádzkovateľ zabezpečuje výlučne montáž HRM. HRM (príslušný stýkač a kabeláž) si zabezpečujete vy a na vlastné náklady. 
 8. Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy (ďalej len „DS“) je nevyhnutné predložiť Prevádzkovateľovi všetky nasledujúce doklady a uviesť predpokladaný termín uvedenia malého zdroja do prevádzky:
  • vyhlásenie o zhode na striedač a generátor;
  • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 zákona 309/2009 spolu s fotokópiou osvedčenia;
  • projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia;
  • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) malého zdroja;
  • potvrdenie Žiadateľa deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku a prevzatie zodpovednosti za odchýlku elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou (s ľubovoľným dodávateľom) na  predpísanom tlačive zverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk v časti Výrobcovia elektriny.
  Ak bola uzatvorená nová Zmluva o pripojení odberného zariadenia z dôvodu zmeny technických podmienok pripojenia (viď. bod 3 vyššie), je nutné uzatvoriť so svojim dodávateľom elektriny novú zmluvu o združenej dodávke elektriny. 
 9. Po doručení kompletných dokladov pre uvedenie malého zdroja do prevádzky (doklady z bodu  8) je nutné uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ktorej návrh Vám Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po podpise tejto zmluvy Vám je umožnený prístup malého zdroja do distribučnej sústavy.
 10. Po úspešnej montáži/výmene elektromera a po pripojení malého zdroja do DS Vám Prevádzkovateľ zašle „Oznámenie o pripojení malého zdroja do DS“ s uvedením termínu pripojenia malého zdroja do DS.
Aktualizácia procesu pripojenia výrobných zariadení (malých zdrojov)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), si týmto dovoľuje informovať o aktualizácii Procesu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 03.08.2015 Prevádzkovateľa (ďalej len „Proces pripojenia“) jeho doplnením o podmienky pripojenia malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „Podmienky pripojenia malých zdrojov“).

Podmienky pripojenia malých zdrojov reagujú na posledné zmeny zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o podpore“) plne rešpektujúc práva a povinnosti Prevádzkovateľa a výrobcov elektriny upravené v Zákone o podpore ako aj v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

V ďalšom texte je uvedený základný rámec a chronologická postupnosť krokov ktoré je potrebné rešpektovať v súvislosti s procesom pripojenia malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.

 1. Žiadateľ o pripojenie malého zdroja (ďalej len „Žiadateľ“) je povinný podať  žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave Prevádzkovateľa, na tlačive ktoré je zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk (ďalej len „Žiadosť o pripojenie“). V úvode Žiadosti je Žiadateľ povinný označiť krížikom pole „Žiadosť o vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Z. z. Upozorňujme, že pre správne posúdenie práv Žiadateľa podľa § 4a Zákona o podpore je potrebné vyplniť okrem iného aj bod 22 Žiadosti a predložiť potrebné prílohy, ktoré sú uvedené v závere Žiadosti.
 2. Prevádzkovateľ (miestne príslušný špecialista tímu správy VN, NN) Žiadosť o pripojenie posúdi a v prípade, ak je Žiadosť o pripojenie úplná a bez nedostatkov, Prevádzkovateľ na základe výpočtu pripojiteľnosti rozhodne, či je možné v požadovanom mieste pripojenia malý zdroj pripojiť do distribučnej sústavy. Ak je na základe výpočtu pripojiteľnosti možné v požadovanom mieste pripojenia malý zdroj pripojiť, Prevádzkovateľ  vypracuje a Žiadateľovi odošle na podpis návrh zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej ako „Zmluva o pripojení malého zdroja“), ktorej obsahom budú obchodné a technické podmienky pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy a rezervovanie kapacity v distribučnej sústave. Odo dňa uzatvorenia Zmluvy o pripojení malého zdroja Prevádzkovateľ pre Žiadateľa rezervuje maximálnu rezervovanú kapacitu v súlade a za podmienok uvedených v Zmluve o pripojení malého zdroja.
 3. Ak pripojenie malého zdroja vyžaduje zmenu technických podmienok pripojenia existujúceho odberného elektrického zariadenia (existujúceho odberného miesta, napr. potreba premiestnenie elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto), Prevádzkovateľ spolu s návrhom Zmluvy  o pripojení malého zdroja odošle Žiadateľovi návrh  zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (ďalej ako „Zmluva o pripojení odberného zariadenia“) s novými technickými podmienkami pripojenia. Platnosť Zmluvy o pripojení malého zdroja je podmienená platnosťou Zmluvy o pripojení odberného zariadenia. 
 4. Prevádzkovateľ sa vyjadrí k projektovým dokumentáciám týkajúcim sa pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy až po tom, ako bude platne uzatvorená Zmluva o pripojení malého zdroja. 
 5. Ak má Žiadateľ záujem o bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave v zmysle §4a ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, je povinný o to Prevádzkovateľa požiadať (zástupcu, osobu poverenú konať v technických veciach Zmluvy o pripojení malého zdroja – miestne príslušného špecialistu tímu správy VN, NN). Pod rozpínacím zariadením na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave sa rozumie stykač slúžiaci ako  hlavné rozpojovacie miesto (ďalej len „HRM“) podľa technických podmienok Prevádzkovateľa. Žiadosť o montáž musí obsahovať:
  • realizačnú projektovú dokumentáciu s jednopólovou schémou zapojenia HRM,
  • fotodokumentáciu predpripraveného rozvádzača s bezprostrednou kabelážou na inštaláciu HRM,
  • špecifikácia dotknutého odberného a odovzdávacieho miesta (adresa a EIC kód) a kontaktné údaje na Žiadateľa.
  Prevádzkovateľ následne kontaktuje Žiadateľa a dohodne s ním termín montáže HRM. Pre vylúčenie pochybností Prevádzkovateľ zabezpečuje výlučne montáž HRM. HRM (príslučný stykač a kabeláž) si Žiadateľ zabezpečuje sám a na vlastné náklady. 
 6. Za týmto účelom je Žiadateľ povinný najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy (ďalej len „DS“) predložiť Prevádzkovateľovi všetky nasledujúce doklady a uviesť predpokladaný termín uvedenia malého zdroja do prevádzky:
  • vyhlásenie o zhode na striedač a generátor;
  • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 zákona 309/2009;
  • projektovú dokumentáciu skutkového vyhotovenia;
  • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) malého zdroja;
  • potvrdenie Žiadateľa o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku/odber elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou na  tlačive zverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk v časti „Výrobcovia elektriny“
  Týmto nie sú dotknuté povinnosti Žiadateľa podľa §4a ods. 5 a 6 Zákona o podpore.

  Ak bola uzatvorená Zmluva o pripojení odberného zariadenia z dôvodu zmeny technických podmienok pripojenia,(viď. bod 3 vyššie) je Žiadateľ povinný uzatvoriť so svojim dodávateľom elektriny novú zmluvu o združenej dodávke elektriny, ktorá iniciuje výmenu elektromera na odbernom mieste. 
 7. Po úspešnej montáži/výmene elektromera a po pripojení malého zdroja do DS Prevádzkovateľ zašle Žiadateľovi „Oznámenie o pripojení malého zdroja do DS“ s uvedením termínu pripojenia malého zdroja do DS. 
 8. Po doručení „Oznámenia o pripojení malého zdroja do DS“ je Žiadateľ povinný uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu o prístupe malého zdroja do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ktorej návrh mu Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po podpise tejto zmluvy je výrobcovi elektriny umožnený prístup malého zdroja do distribučnej sústavy.

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorým pozastavuje prijímanie žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny po 19.12.2013 (vrátane 19.12.2013)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy týmto oznamuje, že s účinnosťou odo dňa 19. decembra 2013 až do odvolania pozastavuje prijímanie:

 • žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "Žiadosti o pripojenie"),
 • žiadostí o poskytnutie územnotechnickej informácie k výstavbe energetického zariadenia na výrobu elektriny,
 • žiadostí o poskytnutie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny,

(ďalej spoločne len "Žiadosti").

Žiadosti doručené spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., odo dňa 19. decembra 2013 nebudú spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., prijaté na vybavenie a budú spolu so všetkými prílohami vrátené ich odosielateľovi.

Uvedené pozastavenie prijímania sa nevzťahuje na:

 • Žiadosti o pripojenie týkajúce sa zariadenia na výrobu elektriny, k výstavbe ktorého spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., poskytla žiadateľovi kladné stanovisko pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia pred dňom 19. decembra 2013,
 • Žiadosti o pripojenie doručené do podateľne spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., pred dňom 19. decembra 2013,
 • Žiadosti o pripojenie podané výlučne z dôvodu zníženia maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny,
 • prijímanie žiadostí o uzatvorenie zmluvy o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny z uzatvorených zmlúv o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy,
 • Žiadosti o pripojenie malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa § 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., si zároveň dovoľuje ubezpečiť, že povinnosti vyplývajúce z už uzatvorených zmlúv o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy bude plniť riadne a včas.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá je nositeľom zodpovednosti za bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktorá svojím charakterom zároveň ovplyvňuje prevádzku elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky, pristúpila k pozastaveniu prijímania Žiadostí z dôvodu nevyhnutnej a neodkladnej potreby odbornej analýzy vplyvu už pripojených zariadení na výrobu elektriny a plánovane pripojených zariadení na výrobu elektriny do jej regionálnej distribučnej sústavy na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania regionálnej distribučnej sústavy a na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania prenosovej sústavy ako nadradenej sústavy a následného nastavenia podmienok pre pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., pristúpi k obnoveniu prijímania Žiadostí bez zbytočného odkladu po tom, ako bude na základe vyššie uvedenej odbornej analýzy preukázané, že pripojením nových zariadení na výrobu elektriny nebude ohrozená bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania jej regionálnej distribučnej sústavy a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania prenosovej sústavy, a po tom, ako budú stanovené podmienky pre pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny.

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s. (k 1. 5.2010)

ZSE Distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území západoslovenského kraja SR pozastavuje do odvolania uzatváranie zmlúv o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a vydávanie stanovísk k Osvedčeniu o súlade investičného zámeru pre MH SR pre zdroje na báze technológie využitia veternej energie nad 1 MW a pre zdroje na báze technológie využitia solárnej energie s výnimkou fotovoltaických panelov umiestnených na budovách s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kWs tým, že povinnosti vyplývajúce z už uzatvorených zmlúv si spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., bude náležite plniť a príjem žiadostí bude naďalej pokračovať.

Pozastavenie uzatvárania zmlúv o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy sa nevzťahuje na spracovanie žiadostí, v rámci ktorých prevádzkovateľ distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., už zaslal návrhy zmlúv o pripojenie alebo návrhy technických podmienok pripojenia.

Odvolanie uzatvárania zmlúv o pripojenie bude prehodnotené ihneď, ako sa preukáže, že pripojením nových zdrojov na báze veternej a solárnej energie (resp. zdrojov s veľkým výkyvom výkonu podľa definície prevádzkovateľa prenosovej sústavy) nedôjde k ohrozeniu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania elektrizačnej sústavy SR, za ktorú zodpovedá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a príslušný prevádzkovatelia distribučných sústav.

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy ohľadne pripájania výrobcov do distribučnej sústavy

ZSE Distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území západoslovenského kraja SR, z hľadiska zachovania bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania DS oznamuje v zmysle Zákona 656/2004 Z.z. § 24 ods. 2 písm. j) a k) záujemcom o pripojenie nových paralelne pracujúcich zariadení na výrobu elektrickej energie s distribučnou sústavou (ďalej len DS):

 1. V nasledovných rozvodniach 110/22kV, resp. príslušných linkách vysokého napätia nie je možné pripojiť žiadneho žiadateľa o pripojenie nového výrobného zariadenia do DS:
  • Rz Topoľčany
 2. V nasledovných rozvodniach 110/22kV je možné pripojiť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania DS nové výrobné zariadenia len vzdušnými prípojkami (AlFe vedenia) :
  • Rz Bánovce nad Bebravou
  • Rz Dunajská Streda
  • Rz Hlohovec
  • Rz Hurbanovo
  • Rz Komárno
  • Rz Levice
  • Rz Myjava
  • Rz Nitra Čermáň
  • Rz Nitra Chrenová
  • Rz Nové Zámky
  • Rz Partizánske
  • Rz Pezinok
  • Rz Piešťany
  • Rz PP Levice
  • Rz PP Nitra Sever
  • Rz Senec
  • Rz Senica
  • Rz Sládkovičovo
  • Rz Štúrovo
  • Rz Šulekovo
  • Rz PP Trnava
  • Rz Topoľčany
  • Rz Trenčín juh
  • Rz Trnava Centrum
  • Rz Trnava Zavar
  • Rz Veľký Meder
  • Rz Želiezovce
 3. Údaje za predchádzajúce dva body sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.zse.sk. Pripojiteľný výkon vo vedeniach vysokého napätia a rozvodniach 110/22kV, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich dvoch bodoch, je závislý od stavu predmetných vedení resp. rozvodní a uvažovaného miesta pripojenia.
 • Vyvedenie výkonu do úrovne nízkeho napätia je závislé od stavu príslušných vedení nízkeho napätia resp. trafostaníc 22/0,4kV a uvažovaného miesta pripojenia. Naplnenie vedení nízkeho napätia sa kvôli rozsahu údajov nebude zverejňovať.
 • Je vytvorený zoznam žiadateľov, ktorým ZSE Distribúcia, a.s., nedala finálne stanovisko k ich žiadosti o pripojenie (tzn. podpísaná zmluva o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do DS obidvomi zmluvnými stranami, zamietnutie žiadosti o pripojenie alebo stanovisko k Osvedčeniu investičného zámeru pre MH SR) – títo žiadatelia sú bez ohľadu na typ zdroja a lokalitu zoradení termínovo a podľa tohto poradia budú aj vybavovaní. Zoznam je aktualizovaný podľa toho, aké nové žiadosti prišli a ktoré žiadosti o pripojenie boli vybavené. Tento zoznam žiadateľov je predmetom obchodného tajomstva a nebude kvôli ochrane informácií o žiadateľoch zverejnený.
 • Prijímanie žiadostí o pripojenie na výrobu elektriny a o stanovisko k Osvedčeniu investičného zámeru pre MH SR je možné výlučne cez podateľňu spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
 • Pri akejkoľvek zmene (nie doplnení) žiadosti o pripojenie na výrobu elektriny je potrebné podať novú žiadosť, ktorá bude zaradená do zoznamu žiadateľov podľa termínu doručenia novej žiadosti o pripojenie. Právne nástupníctvo pri náležitom zdokladovaní je síce tiež považované za zmenu žiadosti, ale nový žiadateľ (tzn. právny nástupca) si zachováva termínové poradie pôvodného žiadateľa (tzn. toho, kto postúpil práva a povinností vyplývajúce zo žiadosti na právneho nástupcu).