Koronavírus a služby distribútora elektriny

Naše mimoriadne opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) aktuálne vykonáva výlučne práce, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie nepretržitej dodávky elektrickej energie. Plánované odstávky, o ktorých boli občania vopred informovaní, sa až do odvolania rušia, s výnimkou prác na odstránenie havarijného stavu. Ak ste dostali informáciu o odstávke a chcete si preveriť, či bude realizovaná, môžete si aktuálny stav overiť 2-3 dni pred termínom avizovanej odstávky v tomto vyľadávači. V prípade prerušenia dodávky elektriny odporúčame zavolať na poruchovú linku: 0800 111 567. 

Zamestnanci v teréne, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi, sú vybavení respirátormi a sú poučení o prísnom dodržiavaní všeobecných pravidiel ochrany pred šírením nákazy. O dodržiavanie rovnakých pravidiel žiadame aj našich zákazníkov.

Zároveň zákazníkov upozorňujeme, že boli zrušené stránkové dni na regionálnych správach v mestách Bratislava, Trenčín, Trnava, Dunajská Streda a Nitra. Zákazníkom odporúčame všetku korešpondenciu posielať poštou na - Západoslovenská distribučná, a.s.; P.O. BOX 292; 810 00 Bratislava 1.

V špeciálnom režime prebieha aj každoročný odpočet elektrickej energie. Odpočtári robia odpočet stavu elektromera len na verejne dostupných miestach, kde neprídu do priameho kontaktu so zákazníkom. Ak zákazník nemá elektromer na verejne dostupnom mieste, je na jeho zvážení, či odpočtára pri dodržaní prísnych bezpečnostných opatrení na oboch stranách vpustí. Zákazník môže odpočet nahlásiť aj e-mailom alebo chatom na webovej stránke tak, že zašle fotku elektromera s viditeľným čiarovým kódom a stavom na elektromere. Odpočet môže zahlásiť aj na Zákazníckej linke (0850 333 999). Tu musí uviesť spolu s odpočtom stavu elektromera buď EIC kód odberného miesta, alebo presnú adresu odberného miesta.

V prípade, ak má zákazník vygenerovaný identifikačný údaj "číslo obchodného partnera distribúcie" a pozná EIC svojho odberného miesta, môže odpočet elektromera nahlásiť aj cez Distribučný portál.  Ak zákazník nevyužije ani jednu z týchto možností, bude mu periodická vyúčtovacia faktúra vystavená v zmysle platnej legislatívy na základe výpočtu pravdepodobnej spotreby podľa typového diagramu odberu a historickej spotreby.

Články s podrobnými informáciami

ZSD zriadila v rekordnom čase tretie dispečerské pracovisko

Odpočet elektrickej energie v čase mimoriadnej situácie

Koronavírus: odporúčania pre zákazníkov ZSD

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Podporíme iniciatívu #KtoPomozeSlovensku

Koronavírus a služby distribútora elektriny