Nahlasovanie údajov v zmysle pravidiel trhu s elektrinou

V dňoch 27. augusta až 2. septembra 2019 bude z dôvodu technickej údržby odstávka systému na nahlasovanie štatistických údajov prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav.

Týmto Vás chceme informovať o dočasnom náhradnom nahlasovaní štatistických údajov MDS formou emailu a excelovského formulára.

Vyplnený formulár nám počas doby technickej odstávky posielajte na emailovú adresu: nahlasovanie@zsdis.sk


Nahlasovanie údajov sa uskutočňuje v súlade s Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. zo dňa 14. januára 2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a podľa požiadaviek prevádzkovateľa prenosovej sústavy zverejnených v jeho prevádzkovom poriadku a novelou zákona 423/2013.

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, denne do 12.00 h súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deň o:

  1. množstve vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy pri distribúcii elektriny;
  2. ostatnej vlastnej spotrebe elektriny prevádzkovateľa sústavy;
  3. veľkosti strát elektriny v sústave;
  4. skutočnom množstve elektriny distribuovanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do jeho sústavy;
  5. skutočných cezhraničných tokoch elektriny distribučnou sústavou.

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, údaje v MWh s presnosťou na tri desatinné miesta na základe údajov z určených meradiel, hodnôt z typových diagramov odberu a hodnôt oznámených účastníkmi trhu s elektrinou.

Pre nahlasovanie údajov je potrebné vykonať registráciu

Najneskôr 5 pracovných dní pred samotným nahlasovaním údajov je potrebné sa zaregistrovať a zadať základné údaje prostredníctvom registračného formulára. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. posúdi správnosť a úplnosť údajov vašej registrácie, o výsledku vás budeme informovať (v prípade, že zadané údaje sú správne, sprístupníme vám používateľské konto).

Denné nahlasovanie údajov

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy poskytne denné a mesačné štatistické údaje prostredníctvom formulára určeného pre denné nahlasovanie.