Povinnosti

Nahlasovanie sa uskutočňuje v súlade s Vyhláškou č. 24/2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14. januára 2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a podľa požiadaviek prevádzkovateľa prenosovej sústavy zverejnených v jeho prevádzkovom poriadku a novelou  zákona 423/2013.


Nahlasovanie údajov výrobcov elektrickej energie je vykonávané v MWh nasledovne:

§ 12 ods. 3:
Výrobca elektriny podľa odseku § 12 ods. 1 odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca v členení podľa odseku 1 a v členení podľa primárneho zdroja energie. Ak výrobca elektriny podľa odseku 1 vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu podľa osobitného predpisu,18) odovzdáva údaje podľa odseku 1 prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny; ak je zariadenie na výrobu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, údaje podľa odseku 1 sa odovzdávajú aj prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy. 
§ 12 ods. 4:
Výrobca elektriny podľa odseku § 12 ods. 2 odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca v členení podľa odseku 2 a v členení podľa primárneho zdroja energie. Ak výrobca elektriny podľa odseku 2 vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu podľa osobitného predpisu,18) odovzdáva údaje podľa odseku 2 prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny; ak je zariadenie na výrobu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, údaje podľa odseku 2 sa odovzdávajú aj prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy.

Pre nahlasovanie údajov je potrebné vykonať nasledovné:

Najneskôr päť pracovných dní pred samotným nahlasovaním údajov je potrebné sa zaregistrovať. Pre registráciu je potrebné vložiť základné údaje.

  1. Registrácia

    Vyplňte registračný formulár a následne bude vaša požiadavka na registráciu postúpená zástupcovi prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý posúdi vašu žiadosť. V prípade, ak bude žiadosť úplná a správna, odblokuje konto pre používateľa. O výsledku bude používateľ informovaný.

  2. Nahlasovanie údajov

    Údaje sa nahlasujú cez webový formulár po zadaní mena a hesla.

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a výrobca elektriny, ktorý dodáva ním vyrobenú elektrinu priamym vedením (bez použitia regionálnej distribučnej sústavy) koncovým odberateľom elektriny, ak je takýto prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a výrobca elektriny pripojený do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa DS, odovzdá elektronickou poštou na e-mailovú adresu odvodnjf@zsdis.sk údaje potrebné na vyúčtovanie efektívnej sadzby Prevádzkovateľovi DS, a to najneskôr do siedmeho kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Takýto prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a výrobca elektriny je povinný uviesť pre potreby odvodu do Národného jadrového fondu nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/obchodné meno,
  • obdobie (mesiac),
  • EIC kód odberného miesta,
  • množstvo elektriny pre odvod do Národného jadrového fondu (kWh).

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy na základe takto nahlásených údajov vystaví faktúru.

Dňom 1. 2. 2013 nadobudla účinnosť vyhláška ÚRSO č. 24/2013. Vyhláška obsahuje ustanovenia, ktoré určujú rozsah výkonu práv a povinností účastníkov trhu s elektrinou, uložených zákonom č. 251/2012 Zb.z. o energetike.

Výrobca elektriny je na základe uvedenej legislatívy povinný od 1. 7. 2013 odovzdávať údaje uvedené v tejto vyhláške do systému ISOM spoločnosti OKTE, a. s.  /Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou/. To znamená, že údaje potrebné pre fakturáciu poplatkov tarify za prevádzkovanie systému, systémové služby a odvodu do Národného jadrového fondu budú výrobcovia elektriny do 31. 12. 2013 nahlasovať tak ako doteraz – spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a zároveň aj OKTE, a.s.

Pre bližšie informácie ohľadom nahlasovania dát do OKTE, a.s.,  odporúčame kontaktovať spoločnosť OKTE, a.s., na nižšie uvedených kontaktoch:

Webové sídlo spoločnosti OKTE, a.s.:
www.okte.sk

Call centrum spoločnosti OKTE, a.s.:
isom@okte.sk
+421 (0) 948 44 78 55
+421 (0) 948 44 78 56
+421 (0) 948 44 78 57
+421 (0) 948 44 78 58.