Povinnosti

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vymedzuje osobitné požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného sektora, do právnych vzťahov.

Dovoľte, aby sme Vás pri tejto príležitosti informovali, že spoločnosť  Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (ďalej len „spoločnosť ZSD“) , ako aj spoločnosť ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, ktorá je spoločnosťou ZSD poverená výkupom elektriny na straty, sú subjektmi verejného sektora a každý subjekt, ktorý vstupuje s niektorou z týchto spoločností do právnych vzťahov, pričom prijíma finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100.000 € alebo ak ide o opakované plnenie prevyšujúce 250.000 € v kalendárnom roku, je partnerom verejného sektora a je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa bez ohľadu na vyššie uvedené finančné limity vzťahuje aj na držiteľov povolenia na podnikanie v energetike, t.j. aj tie osoby, ktoré vyrábajú a dodávajú elektrinu zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 1 MW.  V súvislosti s touto povinnosťou zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví osobitné upozornenie na svojom webovom sídle: http://www.urso.gov.sk/?q=node/504

Partner verejného sektora je povinný zabezpečiť si zápis v registri partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017. Ak bol partner verejného sektora zapísaný v registri konečných užívateľov výhod pred 1. februárom 2017, považuje sa za partnera verejného sektora a je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora na účely zosúladenia zápisu s novou právnou úpravou do 31. júla 2017. V tejto súvislosti považujeme za dôležité zdôrazniť, že za partnera verejného sektora s povinnosťou zabezpečiť zápis v registri partnerov verejného sektora sa v závislosti od hodnoty prijímaných finančných prostriedkov môžu považovať aj dodávatelia alebo subdodávatelia partnera verejného sektora.

Bližšie informácie o registri partnerov verejného sektora nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx

Nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže mať negatívne dôsledky v podobe ukončenia existujúcich zmluvných vzťahov a tiež nemožnosti uzatvoriť zmluvu, na základe ktorej sa prijímajú finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100.000 €, alebo ak by išlo o opakované plnenie prevyšujúce 250.000 € v kalendárnom roku. Podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za zmluvu považuje aj právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky.

Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť, že plnenie povinnosti byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora bude z našej strany pravidelne overované vo verejnom registri partnerov verejného sektora.

V prípade, že máte k vyššie uvedeným informáciám doplňujúce otázky, prosím, kontaktujte nás e-mailom na vyrobca@zsdis.sk 

Nahlasovanie sa uskutočňuje v súlade s Vyhláškou č. 24/2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14. januára 2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a podľa požiadaviek prevádzkovateľa prenosovej sústavy zverejnených v jeho prevádzkovom poriadku a novelou  zákona 423/2013.


Nahlasovanie údajov výrobcov elektrickej energie je vykonávané v MWh nasledovne:

§ 12 ods. 3: 
Výrobca elektriny podľa odseku § 12 ods. 1 odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca v členení podľa odseku 1 a v členení podľa primárneho zdroja energie. Ak výrobca elektriny podľa odseku 1 vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu podľa osobitného predpisu,18) odovzdáva údaje podľa odseku 1 prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny; ak je zariadenie na výrobu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, údaje podľa odseku 1 sa odovzdávajú aj prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy. 
§ 12 ods. 4:
Výrobca elektriny podľa odseku § 12 ods. 2 odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca v členení podľa odseku 2 a v členení podľa primárneho zdroja energie. Ak výrobca elektriny podľa odseku 2 vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu podľa osobitného predpisu,18) odovzdáva údaje podľa odseku 2 prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny; ak je zariadenie na výrobu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, údaje podľa odseku 2 sa odovzdávajú aj prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy.

Pre nahlasovanie údajov je potrebné vykonať nasledovné:

Najneskôr päť pracovných dní pred samotným nahlasovaním údajov je potrebné sa zaregistrovať. Pre registráciu je potrebné vložiť základné údaje.

  1. Registrácia

    Vyplňte registračný formulár a následne bude vaša požiadavka na registráciu postúpená zástupcovi prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý posúdi vašu žiadosť. V prípade, ak bude žiadosť úplná a správna, odblokuje konto pre používateľa. O výsledku bude používateľ informovaný.

  2. Nahlasovanie údajov

    Údaje sa nahlasujú cez webový formulár po zadaní mena a hesla.

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a výrobca elektriny, ktorý dodáva ním vyrobenú elektrinu priamym vedením (bez použitia regionálnej distribučnej sústavy) koncovým odberateľom elektriny, ak je takýto prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a výrobca elektriny pripojený do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa DS, odovzdá elektronickou poštou na e-mailovú adresu odvodnjf@zsdis.sk údaje potrebné na vyúčtovanie efektívnej sadzby Prevádzkovateľovi DS, a to najneskôr do siedmeho kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Takýto prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a výrobca elektriny je povinný uviesť pre potreby odvodu do Národného jadrového fondu nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/obchodné meno,
  • obdobie (mesiac),
  • EIC kód odberného miesta,
  • množstvo elektriny pre odvod do Národného jadrového fondu (kWh).

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy na základe takto nahlásených údajov vystaví faktúru.

Dňom 1. 2. 2013 nadobudla účinnosť vyhláška ÚRSO č. 24/2013. Vyhláška obsahuje ustanovenia, ktoré určujú rozsah výkonu práv a povinností účastníkov trhu s elektrinou, uložených zákonom č. 251/2012 Zb.z. o energetike. 

Výrobca elektriny je na základe uvedenej legislatívy povinný od 1. 7. 2013 odovzdávať údaje uvedené v tejto vyhláške do systému ISOM spoločnosti OKTE, a. s.  /Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou/. To znamená, že údaje potrebné pre fakturáciu poplatkov tarify za prevádzkovanie systému, systémové služby a odvodu do Národného jadrového fondu budú výrobcovia elektriny do 31. 12. 2013 nahlasovať tak ako doteraz – spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a zároveň aj OKTE, a.s. 

Pre bližšie informácie ohľadom nahlasovania dát do OKTE, a.s.,  odporúčame kontaktovať spoločnosť OKTE, a.s., na nižšie uvedených kontaktoch:

Webové sídlo spoločnosti OKTE, a.s.:
www.okte.sk 

Call centrum spoločnosti OKTE, a.s.:
isom@okte.sk 
+421 (0) 948 44 78 55
+421 (0) 948 44 78 56
+421 (0) 948 44 78 57
+421 (0) 948 44 78 58