To, kedy nie je výroba elektriny považovaná za podnikanie v energetike je upravené v § 4 Zákona o energetike, a to konkrétne:

  • podľa § 4 ods. 2 Zákona o energetike podnikaním v energetike nie je výroba elektriny výlučne pre vlastnú spotrebu;
  • podľa § 4 ods. 4 Zákona o energetike podnikaním v energetike zároveň nie je ani výroba elektriny v malom zdroji výrobcom elektriny, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa elektriny v domácnosti, pričom pri nových odberných miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení.

Odberateľ elektriny v domácnosti vyrábajúci elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v spoločnom mieste pripojenia do distribučnej sústavy má právo na zachovanie Tarify pre domácnosti iba v prípade, ak:

a)    bude vyrábať elektrinu výlučne pre vlastnú spotrebu, t.j. nebude vyrobenú elektrinu alebo jej časť (napr. v domácnosti nespotrebované prebytky vyrobenej elektriny) ďalej za odplatu dodávať iným odberateľom elektriny/dodávateľom elektriny,

alebo

b)    bude vyrábať elektrinu v zariadení na výrobu elektriny, ktoré je malým zdrojom a budú kumulatívne, t.j. súčasne splnené obe nižšie uvedené podmienky:

  • nebude si uplatňovať podporu formou doplatku podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len Zákon o podpore) a súčasne
  • ročná výroba elektriny v jeho zariadení na výrobu elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby elektriny odberného miesta odberateľa elektriny prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa elektriny v domácnosti, pričom pri nových odberných miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení.

Podľa § 2 písm. b) bod 28 Zákona o energetike je malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW.


 


Výroba elektriny výlučne pre vlastnú spotrebu

Odberateľ elektriny v domácnosti vyrábajúci elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v spoločnom mieste pripojenia do distribučnej sústavy, ktorý bude vyrábať elektrinu výlučne pre vlastnú spotrebu, t.j. nebude vyrobenú elektrinu alebo jej časť (napr. v domácnosti nespotrebované prebytky vyrobenej elektriny) ďalej za odplatu dodávať iným odberateľom elektriny/dodávateľom elektriny, čestným vyhlásením vyhlási že v období, počas ktorého mu bude pre jeho odberné miesto uplatňovaná Tarifa pre domácnosti:

  • bude v zariadení na výrobu elektriny vyrábať elektrinu výlučne pre vlastnú spotrebu.

Odberateľ elektriny v domácnosti vyrábajúci elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v spoločnom mieste pripojenia do distribučnej sústavy a vyrába elektrinu výlučne pre vlastnú spotrebu, použije na preukázanie práva na zachovanie Tarify pre domácnosti Čestné vyhlásenie o výrobe elektriny pre vlastnú spotrebu.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že ak sa preukáže, že v období počas ktorého bola Odberateľovi elektriny v domácnosti pre Odberné miesto uplatňovaná Tarifa pre domácnosti, elektrinu nevyrábal výlučne pre vlastnú spotrebu, ale že elektrinu vyrobenú v zariadení na výrobu elektriny alebo jej časť (napr. v domácnosti nespotrebované prebytky vyrobenej elektriny) ďalej za odplatu dodával iným odberateľom elektriny/dodávateľom elektriny, odberateľ elektriny uhradí rozdiel medzi príslušnou Tarifou pre podnikateľov a Tarifou pre domácnosti, ktorá mu bola v príslušnom období neoprávnene priznaná.

Späť na začiatok


 


Výroba elektriny v zariadení na výrobu elektriny, ktoré je malým zdrojom

Odberateľ elektriny v domácnosti vyrábajúci elektrinu v zariadení na výrobu elektriny, ktorý je malým zdrojom, pripojenom v spoločnom mieste pripojenia do distribučnej sústavy čestným vyhlásením vyhlási, že v období, počas ktorého mu bude pre jeho odberné miesto uplatňovaná Tarifa pre domácnosti:

  • si nebude uplatňovať podporu formou doplatku podľa Zákona o podpore,
  • a súčasne ak ročná výroba elektriny v jeho zariadení na výrobu elektriny presiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby elektriny jeho odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa elektriny v domácnosti (pričom pri nových odberných miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení) nebude množstvo vyrobenej elektriny presahujúce 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby elektriny jeho odberného miesta ďalej za odplatu dodávať iným odberateľom elektriny/dodávateľom elektriny.

Toto vyhlásenie  je obsiahnuté v Žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,  v časti D.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že ak sa preukáže, že v období počas ktorého bola Odberateľovi elektriny v domácnosti pre odberné miesto uplatňovaná Tarifa pre domácnosti, si odberateľ elektriny v domácnosti uplatnil podporu formou doplatku podľa Zákona o podpore, alebo mal ročnú výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny, ktorá presiahla 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby elektriny odberného miesta a množstvo vyrobenej elektriny presahujúce 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby elektriny odberného miesta ďalej za odplatu dodával iným odberateľom elektriny/dodávateľom elektriny, odberateľ elektriny uhradí rozdiel medzi príslušnou Tarifou pre podnikateľov a Tarifou pre domácnosti, ktorá mu bola v príslušnom období neoprávnene priznaná.

Späť na začiatok