Výroba elektriny je považovaná za podnikanie v energetike podľa § 4 Zákona o energetike

Ak má výrobca elektriny záujem vyrábať elektrinu vo svojom zariadení na výrobu elektriny takým spôsobom, že takáto výroba elektriny bude v zmysle vyššie uvedeného považovaná za podnikanie v energetike, má právo na zachovanie Tarify pre domácnosti iba v prípade, ak jeho zariadenie na výrobu elektriny z distribučnej sústavy nebude oberať žiadnu elektrinu, a teda ako odberateľ elektriny v domácnosti bude odoberať elektrinu z distribučnej sústavy výlučne pre vlastnú spotrebu v domácnosti.

Z technického hľadiska je pri fotovoltických systémoch možné konštatovať, že zariadenie na výrobu elektriny spravidla neodoberá z distribučnej sústavy žiadnu elektrinu v prípade inštalácie striedačových systémov, ktoré na základe vyhodnocovania úrovne napätia na strane DC pripínajú a odopínajú celú striedavú časť zariadenia na výrobu elektriny. Striedač musí byť na takúto funkcionalitu typovo predpripravený, tzn. musí poskytovať na svojich svorkách kontakt, ktorým je možné ovládať stýkač umiestnený na vstupe do rozvádzača zariadenia na výrobu elektriny. Tento stýkač musí byť nainštalovaný v rozvádzači 230/400V AC zariadenia na výrobu elektriny na jeho vstupe hneď za hlavným ističom tak, aby zabezpečil odopnutie celého zariadenia na výrobu elektriny, vrátane určeného meradla pre meranie na svorkách zariadenia na výrobu elektriny, zvodičov prepätia, ochrán, hlavného rozpojovacieho miesta, pomocných obvodov ako aj samotného striedača. Zapnutie tohto stýkača je možné až vtedy, ak samotný striedač zariadenia na výrobu elektriny vyhodnotí úroveň DC napätia z fotovoltických panelov zariadenia na výrobu elektriny za dostatočnú na prifázovanie k distribučnej sústave a pre okamžitý tok výkonu smerom do distribučnej sústavy. Odopnutie tohto stýkača musí nastať okamžite v čase, kedy striedač nie je schopný udržať smer toku činného výkonu do distribučnej sústavy. Principiálna schéma zapojenia typovo schváleného striedačového systému neodoberajúceho elektrinu z distribučnej sústavy je k dispozícii na stiahnutie.

Skutočnosť, že zariadenie na výrobu elektriny nebude odberať z distribučnej sústavy žiadnu elektrinu je odberateľ elektriny v domácnosti povinný spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. preukázať, nakoľko iba tak je možné objektívne posúdiť oprávnenosť nároku na zachovanie Tarify pre domácnosti.

Ak zariadenie na výrobu elektriny bude mať nainštalované striedačové systémy v zmysle vyššie uvedeného, ktoré však nie sú typovo schválené, musí byť typové overenie správnej činnosti striedačového systému a  meranie preukazujúce, že zariadenie na výrobu elektriny neodoberá z distribučnej sústavy žiadnu elektrinu, po konzultácii a za súčinnosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., uskutočnené na žiadosť a náklady odberateľa elektriny nezávislou akreditovanou osobou (napr. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky). V prípade zariadení na výrobu elektriny, ktoré budú pripojené do distribučnej sústavy, bude overenie správnej činnosti konkrétneho striedačového systému, uskutočnené zároveň počas štandardných funkčných skúšok zariadenia na výrobu elektriny vykonaných pri uvádzaní zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky. 

Aktuálne typovo schválené striedačové systémy neodoberajúce elektrinu z distribučnej sústavy spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., sú:
•    FRONIUS IG PLUS
•    KACO Powador 6.0TL3
•    KACO Powador 7.8TL3
•    KACO Powador 9.0TL3
•    KACO Powador 10.0TL3
•   SUNNY TRIPOWER 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/9000TL