Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy - postúpenie práv a povinností výrobcu elektriny (28.01.2016)

Aktualizácia procesu prevodu vlastníckych práv pre zariadenia na výrobu elektriny

V nadväznosti na Proces pripojenia zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 03.08.2015 si spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) týmto dovoľuje informovať o aktualizácii procesu prevodu vlastníckych práv zo Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZoPz“) a Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (ďalej len „ZoP“) na iného obchodného partnera.

Pre uskutočnenie úspešnej zmeny vlastníckych práv zariadenia na výrobu elektriny je nevyhnutné podpísanie Zmluvy o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny Postupcom (subjekt, ktorý disponuje platnou ZoPz), Postupníkom (subjekt, na ktorého bude prepísaná, resp. postúpená pôvodná ZoPz) a Prevádzkovateľom.

Pri zmene vlastníckych práv pri zariadení na výrobu elektriny, ktoré ešte nebolo Prevádzkovateľom uvedené do prevádzky, je potrebné rešpektovať nasledovný postup:

Doručiť Prevádzkovateľovi:

  • 3 x vyplnené tlačivo „Zmluva o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny_pred uvedením do prevádzky“, s notársky overenými podpismi Postupcu aj Postupníka, v presnej formulácii a forme na predpísaných tlačivách uverejnených na www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť,
  • novú „Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave“ na Postupníka. Tlačivo je zverejnené na www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť (platí iba v prípade, ak na odbernom mieste výrobne bola uzatvorená ZoP, verzia pre občanovverzia pre firmy),
  • Úradne overené výpisy Postupcu aj Postupníka z Obchodného registra SR alebo úradne overenú kópiu listiny o zriadení právnickej osoby, nie staršiu ako 3 mesiace (fyzické osoby, ktoré nemajú obchodnú firmu výpis neprikladajú).

Pri zmene vlastníckych práv pri zariadení na výrobu elektriny, ktoré už bolo Prevádzkovateľom uvedené do prevádzky, je potrebné rešpektovať nasledovný postup:

Doručiť Prevádzkovateľovi:

  • 3 x vyplnené tlačivo „Zmluva o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny_po uvedení do prevádzky“, s notársky overenými podpismi Postupcu aj Postupníka, v presnej formulácii a forme na predpísaných tlačivách uverejnených na www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť,
  • novú „Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave“ na Postupníka. Tlačivo je zverejnené na www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť (verzia pre občanovverzia pre firmy),
  • úradne overené výpisy Postupcu aj Postupníka z Obchodného registra SR alebo úradne overenú kópiu listiny o zriadení právnickej osoby, nie staršiu ako 3 mesiace (fyzické osoby, ktoré nemajú obchodnú firmu výpis neprikladajú),
  • potvrdenie Postupníka deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku a prevzatie zodpovednosti za odchýlku elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou (s ľubovoľným dodávateľom) na  predpísanom tlačive („Potvrdenie výrobcu o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku“) zverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť.