Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy - všeobecné možnosti pripájania zdrojov v podmienkach ZSE (20.04.2010)

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy ohľadne pripájania výrobcov do distribučnej sústavy

ZSE Distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území západoslovenského kraja SR, z hľadiska zachovania bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania DS oznamuje v zmysle Zákona 656/2004 Z.z. § 24 ods. 2 písm. j) a k) záujemcom o pripojenie nových paralelne pracujúcich zariadení na výrobu elektrickej energie s distribučnou sústavou (ďalej len DS):

 1. V nasledovných rozvodniach 110/22kV, resp. príslušných linkách vysokého napätia nie je možné pripojiť žiadneho žiadateľa o pripojenie nového výrobného zariadenia do DS:
  • Rz Topoľčany
 2. V nasledovných rozvodniach 110/22kV je možné pripojiť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania DS nové výrobné zariadenia len vzdušnými prípojkami (AlFe vedenia) :
  • Rz Bánovce nad Bebravou
  • Rz Dunajská Streda
  • Rz Hlohovec
  • Rz Hurbanovo
  • Rz Komárno
  • Rz Levice
  • Rz Myjava
  • Rz Nitra Čermáň
  • Rz Nitra Chrenová
  • Rz Nové Zámky
  • Rz Partizánske
  • Rz Pezinok
  • Rz Piešťany
  • Rz PP Levice
  • Rz PP Nitra Sever
  • Rz Senec
  • Rz Senica
  • Rz Sládkovičovo
  • Rz Štúrovo
  • Rz Šulekovo
  • Rz PP Trnava
  • Rz Topoľčany
  • Rz Trenčín juh
  • Rz Trnava Centrum
  • Rz Trnava Zavar
  • Rz Veľký Meder
  • Rz Želiezovce
 3. Údaje za predchádzajúce dva body sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.zse.sk. Pripojiteľný výkon vo vedeniach vysokého napätia a rozvodniach 110/22kV, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich dvoch bodoch, je závislý od stavu predmetných vedení resp. rozvodní a uvažovaného miesta pripojenia.
 • Vyvedenie výkonu do úrovne nízkeho napätia je závislé od stavu príslušných vedení nízkeho napätia resp. trafostaníc 22/0,4kV a uvažovaného miesta pripojenia. Naplnenie vedení nízkeho napätia sa kvôli rozsahu údajov nebude zverejňovať.
 • Je vytvorený zoznam žiadateľov, ktorým ZSE Distribúcia, a.s., nedala finálne stanovisko k ich žiadosti o pripojenie (tzn. podpísaná zmluva o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do DS obidvomi zmluvnými stranami, zamietnutie žiadosti o pripojenie alebo stanovisko k Osvedčeniu investičného zámeru pre MH SR) – títo žiadatelia sú bez ohľadu na typ zdroja a lokalitu zoradení termínovo a podľa tohto poradia budú aj vybavovaní. Zoznam je aktualizovaný podľa toho, aké nové žiadosti prišli a ktoré žiadosti o pripojenie boli vybavené. Tento zoznam žiadateľov je predmetom obchodného tajomstva a nebude kvôli ochrane informácií o žiadateľoch zverejnený.
 • Prijímanie žiadostí o pripojenie na výrobu elektriny a o stanovisko k Osvedčeniu investičného zámeru pre MH SR je možné výlučne cez podateľňu spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
 • Pri akejkoľvek zmene (nie doplnení) žiadosti o pripojenie na výrobu elektriny je potrebné podať novú žiadosť, ktorá bude zaradená do zoznamu žiadateľov podľa termínu doručenia novej žiadosti o pripojenie. Právne nástupníctvo pri náležitom zdokladovaní je síce tiež považované za zmenu žiadosti, ale nový žiadateľ (tzn. právny nástupca) si zachováva termínové poradie pôvodného žiadateľa (tzn. toho, kto postúpil práva a povinností vyplývajúce zo žiadosti na právneho nástupcu).