Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy - STOP stav (18.12.2013)

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorým pozastavuje prijímanie žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny po 19.12.2013 (vrátane 19.12.2013)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy týmto oznamuje, že s účinnosťou odo dňa 19. decembra 2013 až do odvolania pozastavuje prijímanie:

  • žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "Žiadosti o pripojenie"),
  • žiadostí o poskytnutie územnotechnickej informácie k výstavbe energetického zariadenia na výrobu elektriny,
  • žiadostí o poskytnutie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny,

(ďalej spoločne len "Žiadosti").

Žiadosti doručené spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., odo dňa 19. decembra 2013 nebudú spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., prijaté na vybavenie a budú spolu so všetkými prílohami vrátené ich odosielateľovi.

Uvedené pozastavenie prijímania sa nevzťahuje na:

  • Žiadosti o pripojenie týkajúce sa zariadenia na výrobu elektriny, k výstavbe ktorého spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., poskytla žiadateľovi kladné stanovisko pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia pred dňom 19. decembra 2013,
  • Žiadosti o pripojenie doručené do podateľne spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., pred dňom 19. decembra 2013,
  • Žiadosti o pripojenie podané výlučne z dôvodu zníženia maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny,
  • prijímanie žiadostí o uzatvorenie zmluvy o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny z uzatvorených zmlúv o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy,
  • Žiadosti o pripojenie malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa § 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., si zároveň dovoľuje ubezpečiť, že povinnosti vyplývajúce z už uzatvorených zmlúv o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy bude plniť riadne a včas.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá je nositeľom zodpovednosti za bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktorá svojím charakterom zároveň ovplyvňuje prevádzku elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky, pristúpila k pozastaveniu prijímania Žiadostí z dôvodu nevyhnutnej a neodkladnej potreby odbornej analýzy vplyvu už pripojených zariadení na výrobu elektriny a plánovane pripojených zariadení na výrobu elektriny do jej regionálnej distribučnej sústavy na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania regionálnej distribučnej sústavy a na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania prenosovej sústavy ako nadradenej sústavy a následného nastavenia podmienok pre pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., pristúpi k obnoveniu prijímania Žiadostí bez zbytočného odkladu po tom, ako bude na základe vyššie uvedenej odbornej analýzy preukázané, že pripojením nových zariadení na výrobu elektriny nebude ohrozená bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania jej regionálnej distribučnej sústavy a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania prenosovej sústavy, a po tom, ako budú stanovené podmienky pre pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny.