Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy - hybridné striedače (12.10.2015)

K podmienkam pripojenia zariadení na výrobu elektriny s hybridnými striedačovými systémami paralelne pracujúcimi s distribučnou sústavou spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. informuje o technických podmienkach pripojenia zariadení na výrobu elektriny (ďalej len „Zdroje“) s hybridným striedačovým systémom paralelne pracujúcimi s distribučnou sústavou spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Distribučná sústava“).

Technické podmienky pripojenia zariadení na výrobu elektriny (vrátane fotovoltických zdrojov) do Distribučnej sústavy sú upravené v dokumente Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Technické podmienky“) vypracovanom spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“), ktorý je podľa § 19 ods. 5 Zákona o energetike záväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.

Podľa článku 5 prílohy č. 4 Technických podmienok: „Pripojenie fotovoltických zdrojov so striedačmi riadenými vlastnou frekvenciou (samokomutačné napäťové invertory s riadením striedavého napätia, alebo hybridné systémy), ktoré sú schopné ostrovnej prevádzky, je zakázané paralelne pripájať s distribučnou sústavou z titulu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach v distribučnej sústave“.

V prípade striedačov riadených vlastnou frekvenciou - samokomutačné napäťové invertory s riadením striedavého napätia, alebo hybridné systémy - (ďalej len „Hybridné striedače“) ide o zariadenia schopné vyrábať elektrinu v spolupráci s batériovým systémom v ostrovnej prevádzke aj bez napätia z Distribučnej sústavy. Vo všeobecnosti nie je možné pri týchto zariadeniach konštatovať, že za žiadnych okolností nemôže dôjsť k vzniku a výrobe elektriny na kontaktoch Hybridného striedača, ktorými je Hybridný striedač pripojený paralelne s Distribučnou sústavou v čase, kedy v Distribučnej sústave nie je napätie.

Pre naplnenie požiadavky bezpečnej a spoľahlivej prevádzky Distribučnej sústavy musí Hybridný striedač konštrukčne (typovo predpripravene) spĺňať podmienku akéhokoľvek zamedzenia možnosti vzniku napätia na výstupných svorkách (pomocou ktorých je pripojený paralelne s Distribučnou sústavou) v čase, kedy v Distribučnej sústave nie je napätie (napríklad v prípade poruchy alebo plánovaného prerušenia distribúcie elektriny v Distribučnej sústave). Za typovo predpripravený Hybridný striedač je možné považovať taký Hybridný striedač, ktorého technické riešenie spĺňa uvedené požiadavky bez ďalších dodatočných technický zásahov, inštalácie prídavných externých zariadení a pod., pričom funkcionalitu nie je možné vypnúť zo strany prevádzkovateľa Zdroja.

Jedným z možných známych riešení je napríklad prevedenie samostatnými výstupnými AC kontaktmi pre pripojenie s Distribučnou sústavou a samostatnými AC kontaktmi pre napájanie AC záťaže, čím je možné vytvoriť podmienky jednoznačného zabezpečenia vyššie uvedenej požiadavky.

Ak je predpoklad, že príslušný Hybridný striedač spĺňa typovo predpripravenú požiadavku v zmysle vyššie uvedeného, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. požaduje, za účelom objektívneho preukázania jeho funkčnosti, vykonanie typového overenia a merania takéhoto Hybridného striedača uskutočnené na žiadosť a náklady výrobcu takéhoto Hybridného striedača nezávislou akreditovanou osobou (napr. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky).

Aktuálne typovo predpripravené Hybridné striedače spĺňajúce požiadavku bezpečnej a spoľahlivej prevádzky schválené spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. sú:

  • Schneider Electric Xantrex XW4548-230-50  230 V AC 50 Hz – akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 01/02/13/SLVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky dňa 04.03.2013;

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si záverom dovoľuje uviesť, že vzhľadom na technický pokrok / vývoj sa nebráni schváleniu ďalších typovo predpripravených Hybridných striedačov, pokiaľ ich technické prevedenie a vlastnosti zabezpečia úplné vylúčenie ich negatívnych vplyvov a táto skutočnosť bude potvrdená subjektom s príslušnou odbornosťou a akreditáciou.