Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy - pripájanie malých zdrojov (08.08.2016)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v nadväznosti na zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o podpore“) plne rešpektujúc práva a povinnosti Prevádzkovateľa a výrobcov elektriny upravené v Zákone o podpore ako aj v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich právnych predpisov, si týmto dovoľuje informovať o možnosti podávania Žiadostí o pripojenie malého zdroja do 10 kW aj pomocou elektronickej žiadosti. V ďalšom texte je uvedený základný rámec a chronologická postupnosť krokov ktoré je potrebné rešpektovať v súvislosti s pripojením malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.

 1. O pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa môžete požiadať nasledovnými spôsobmi:
  1. Elektronicky vyplňte Žiadosť o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „Žiadosť o pripojenie“) na stránkach  https://www.diportal.sk/zsdis-pri-vyroba-web/nova-ziadost.html.
  2. Vyplňte a vytlačte Žiadosť o pripojenie, na tlačive ktoré je zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa  www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny.
 2. Pripojte potrebné prílohy:
  • Fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (fotovoltaické panely, striedač, generátor, transformátor a pod.).
  • Prehľadný situačný plán, ortofotomapa, katastrálna mapa s vyznačením polohy objektu. V pláne musia byť zakreslené tiež všetky susediace objekty (Tu môžete využiť služby ponúkané aplikáciou Geoportál  http://www.zsdis.sk/sk/Geoportal).
  • Výpis z listu vlastníctva evidovanom v príslušnom katastri nehnuteľností na pozemok na ktorom je požadovaná výstavba zariadenia na výrobu elektriny.
  • Jednopólovú schému zapojenia vyvedenia výkonu od zariadenia na výrobu elektriny smerom k deliacemu miestu medzi žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., s uvedením typov a dĺžok uvažovaných vedení.
  • Úradne overený výpis z Obchodného registra SR alebo úradne overenú kópiu listiny o zriadení právnickej osoby, nie staršiu než tri mesiace (fyzické osoby, ktoré nemajú obchodnú firmu výpis neprikladajú).
 3. Doručte Prevádzkovateľovi kompletnú Žiadosť o pripojenie spolu s prílohami.
 4. Prevádzkovateľ Žiadosť o pripojenie posúdi a v prípade, ak je Žiadosť o pripojenie úplná a bez nedostatkov, Prevádzkovateľ na základe výpočtu pripojiteľnosti rozhodne, či je možné v požadovanom mieste malý zdroj pripojiť do distribučnej sústavy. Ak je na základe výpočtu pripojiteľnosti možné v požadovanom mieste malý zdroj pripojiť, Prevádzkovateľ  vypracuje a odošle Vám na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej ako „Zmluva o pripojení malého zdroja“), ktorej obsahom budú obchodné a technické podmienky pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy a rezervovanie kapacity v distribučnej sústave. Odo dňa uzatvorenia Zmluvy o pripojení malého zdroja Prevádzkovateľ pre Vás rezervuje maximálnu rezervovanú kapacitu v súlade a za podmienok uvedených v Zmluve o pripojení malého zdroja.
 5. Ak pripojenie malého zdroja vyžaduje zmenu technických podmienok pripojenia existujúceho odberného elektrického zariadenia (existujúceho odberného miesta), Prevádzkovateľ spolu s návrhom Zmluvy  o pripojení malého zdroja vám odošle návrh  Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (ďalej ako „Zmluva o pripojení odberného zariadenia“) s novými technickými podmienkami pripojenia. Platnosť Zmluvy o pripojení malého zdroja je podmienená platnosťou Zmluvy o pripojení odberného zariadenia. 
 6. Prevádzkovateľ sa vyjadrí k projektovým dokumentáciám týkajúcim sa pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy až po tom, ako bude platne uzatvorená Zmluva o pripojení malého zdroja. 
 7. Ak máte záujem o bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave v zmysle §4a ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, je povinný o to Prevádzkovateľa požiadať. Pod rozpínacím zariadením na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave sa rozumie stýkač slúžiaci ako  hlavné rozpojovacie miesto (ďalej len „HRM“) podľa technických podmienok Prevádzkovateľa. Žiadosť o montáž musí obsahovať:
  • realizačnú projektovú dokumentáciu s jednopólovou schémou zapojenia HRM,
  • fotodokumentáciu predpripraveného rozvádzača s bezprostrednou kabelážou na inštaláciu HRM,
  • špecifikácia dotknutého odberného a odovzdávacieho miesta (adresa a EIC kód) a vaše kontaktné údaje.
  • Prevádzkovateľ Vás následne kontaktuje a dohodne s Vami termín montáže HRM. Pre vylúčenie pochybností Prevádzkovateľ zabezpečuje výlučne montáž HRM. HRM (príslušný stýkač a kabeláž) si zabezpečujete vy a na vlastné náklady. 
 8. Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy (ďalej len „DS“) je nevyhnutné predložiť Prevádzkovateľovi všetky nasledujúce doklady a uviesť predpokladaný termín uvedenia malého zdroja do prevádzky:
  • vyhlásenie o zhode na striedač a generátor;
  • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 zákona 309/2009 spolu s fotokópiou osvedčenia;
  • projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia;
  • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) malého zdroja;
  • potvrdenie Žiadateľa deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku a prevzatie zodpovednosti za odchýlku elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou (s ľubovoľným dodávateľom) na  predpísanom tlačive zverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk v časti Výrobcovia elektriny.
  Ak bola uzatvorená nová Zmluva o pripojení odberného zariadenia z dôvodu zmeny technických podmienok pripojenia (viď. bod 3 vyššie), je nutné uzatvoriť so svojim dodávateľom elektriny novú zmluvu o združenej dodávke elektriny. 
 9. Po doručení kompletných dokladov pre uvedenie malého zdroja do prevádzky (doklady z bodu  8) je nutné uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ktorej návrh Vám Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po podpise tejto zmluvy Vám je umožnený prístup malého zdroja do distribučnej sústavy.
 10. Po úspešnej montáži/výmene elektromera a po pripojení malého zdroja do DS Vám Prevádzkovateľ zašle „Oznámenie o pripojení malého zdroja do DS“ s uvedením termínu pripojenia malého zdroja do DS.