Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy - pripájanie malých zdrojov (03.08.2015)

Aktualizácia procesu pripojenia výrobných zariadení (malých zdrojov)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), si týmto dovoľuje informovať o aktualizácii Procesu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 03.08.2015 Prevádzkovateľa (ďalej len „Proces pripojenia“) jeho doplnením o podmienky pripojenia malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „Podmienky pripojenia malých zdrojov“).

Podmienky pripojenia malých zdrojov reagujú na posledné zmeny zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o podpore“) plne rešpektujúc práva a povinnosti Prevádzkovateľa a výrobcov elektriny upravené v Zákone o podpore ako aj v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

V ďalšom texte je uvedený základný rámec a chronologická postupnosť krokov ktoré je potrebné rešpektovať v súvislosti s procesom pripojenia malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.

 1. Žiadateľ o pripojenie malého zdroja (ďalej len „Žiadateľ“) je povinný podať  žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave Prevádzkovateľa, na tlačive ktoré je zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk (ďalej len „Žiadosť o pripojenie“). V úvode Žiadosti je Žiadateľ povinný označiť krížikom pole „Žiadosť o vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Z. z. Upozorňujme, že pre správne posúdenie práv Žiadateľa podľa § 4a Zákona o podpore je potrebné vyplniť okrem iného aj bod 22 Žiadosti a predložiť potrebné prílohy, ktoré sú uvedené v závere Žiadosti.
 2. Prevádzkovateľ (miestne príslušný špecialista tímu správy VN, NN) Žiadosť o pripojenie posúdi a v prípade, ak je Žiadosť o pripojenie úplná a bez nedostatkov, Prevádzkovateľ na základe výpočtu pripojiteľnosti rozhodne, či je možné v požadovanom mieste pripojenia malý zdroj pripojiť do distribučnej sústavy. Ak je na základe výpočtu pripojiteľnosti možné v požadovanom mieste pripojenia malý zdroj pripojiť, Prevádzkovateľ  vypracuje a Žiadateľovi odošle na podpis návrh zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej ako „Zmluva o pripojení malého zdroja“), ktorej obsahom budú obchodné a technické podmienky pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy a rezervovanie kapacity v distribučnej sústave. Odo dňa uzatvorenia Zmluvy o pripojení malého zdroja Prevádzkovateľ pre Žiadateľa rezervuje maximálnu rezervovanú kapacitu v súlade a za podmienok uvedených v Zmluve o pripojení malého zdroja.
 3. Ak pripojenie malého zdroja vyžaduje zmenu technických podmienok pripojenia existujúceho odberného elektrického zariadenia (existujúceho odberného miesta, napr. potreba premiestnenie elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto), Prevádzkovateľ spolu s návrhom Zmluvy  o pripojení malého zdroja odošle Žiadateľovi návrh  zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (ďalej ako „Zmluva o pripojení odberného zariadenia“) s novými technickými podmienkami pripojenia. Platnosť Zmluvy o pripojení malého zdroja je podmienená platnosťou Zmluvy o pripojení odberného zariadenia. 
 4. Prevádzkovateľ sa vyjadrí k projektovým dokumentáciám týkajúcim sa pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy až po tom, ako bude platne uzatvorená Zmluva o pripojení malého zdroja. 
 5. Ak má Žiadateľ záujem o bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave v zmysle §4a ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, je povinný o to Prevádzkovateľa požiadať (zástupcu, osobu poverenú konať v technických veciach Zmluvy o pripojení malého zdroja – miestne príslušného špecialistu tímu správy VN, NN). Pod rozpínacím zariadením na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave sa rozumie stykač slúžiaci ako  hlavné rozpojovacie miesto (ďalej len „HRM“) podľa technických podmienok Prevádzkovateľa. Žiadosť o montáž musí obsahovať:
  • realizačnú projektovú dokumentáciu s jednopólovou schémou zapojenia HRM,
  • fotodokumentáciu predpripraveného rozvádzača s bezprostrednou kabelážou na inštaláciu HRM,
  • špecifikácia dotknutého odberného a odovzdávacieho miesta (adresa a EIC kód) a kontaktné údaje na Žiadateľa.
  Prevádzkovateľ následne kontaktuje Žiadateľa a dohodne s ním termín montáže HRM. Pre vylúčenie pochybností Prevádzkovateľ zabezpečuje výlučne montáž HRM. HRM (príslučný stykač a kabeláž) si Žiadateľ zabezpečuje sám a na vlastné náklady. 
 6. Za týmto účelom je Žiadateľ povinný najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy (ďalej len „DS“) predložiť Prevádzkovateľovi všetky nasledujúce doklady a uviesť predpokladaný termín uvedenia malého zdroja do prevádzky:
  • vyhlásenie o zhode na striedač a generátor;
  • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 zákona 309/2009;
  • projektovú dokumentáciu skutkového vyhotovenia;
  • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) malého zdroja;
  • potvrdenie Žiadateľa o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku/odber elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou na  tlačive zverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk v časti „Výrobcovia elektriny“
  Týmto nie sú dotknuté povinnosti Žiadateľa podľa §4a ods. 5 a 6 Zákona o podpore.

  Ak bola uzatvorená Zmluva o pripojení odberného zariadenia z dôvodu zmeny technických podmienok pripojenia,(viď. bod 3 vyššie) je Žiadateľ povinný uzatvoriť so svojim dodávateľom elektriny novú zmluvu o združenej dodávke elektriny, ktorá iniciuje výmenu elektromera na odbernom mieste. 
 7. Po úspešnej montáži/výmene elektromera a po pripojení malého zdroja do DS Prevádzkovateľ zašle Žiadateľovi „Oznámenie o pripojení malého zdroja do DS“ s uvedením termínu pripojenia malého zdroja do DS. 
 8. Po doručení „Oznámenia o pripojení malého zdroja do DS“ je Žiadateľ povinný uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu o prístupe malého zdroja do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ktorej návrh mu Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po podpise tejto zmluvy je výrobcovi elektriny umožnený prístup malého zdroja do distribučnej sústavy.