Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy - pozastavenie uzatvárania zmlúv na nepredikovateľné OZE nad 100 kW (03.05.2010)

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s. (k 1. 5.2010)

ZSE Distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území západoslovenského kraja SR pozastavuje do odvolania uzatváranie zmlúv o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a vydávanie stanovísk k Osvedčeniu o súlade investičného zámeru pre MH SR pre zdroje na báze technológie využitia veternej energie nad 1 MW a pre zdroje na báze technológie využitia solárnej energie s výnimkou fotovoltaických panelov umiestnených na budovách s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kWs tým, že povinnosti vyplývajúce z už uzatvorených zmlúv si spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., bude náležite plniť a príjem žiadostí bude naďalej pokračovať.

Pozastavenie uzatvárania zmlúv o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy sa nevzťahuje na spracovanie žiadostí, v rámci ktorých prevádzkovateľ distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., už zaslal návrhy zmlúv o pripojenie alebo návrhy technických podmienok pripojenia.

Odvolanie uzatvárania zmlúv o pripojenie bude prehodnotené ihneď, ako sa preukáže, že pripojením nových zdrojov na báze veternej a solárnej energie (resp. zdrojov s veľkým výkyvom výkonu podľa definície prevádzkovateľa prenosovej sústavy) nedôjde k ohrozeniu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania elektrizačnej sústavy SR, za ktorú zodpovedá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a príslušný prevádzkovatelia distribučných sústav.