Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy - Aktualizácia procesu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny (01.10.2016)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), si týmto dovoľuje informovať o aktualizácii Procesu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ku dňu 01.10.2016 (ďalej len „Proces pripojenia“) jeho rozšírením o možnosť podávania Žiadostí o pripojenie malého zdroja do 10 kW aj pomocou elektronickej žiadosti a s tým súvisiacimi úpravami na formulároch „Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.“ (ďalej len „Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny“) resp. „Žiadosť o pripojenie malého zdroja do 10kW do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Z. z.“ (ďalej len „Žiadosť o pripojenie malého zdroja“).

(Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny a Žiadosť o pripojenie malého zdroja ďalej spoločne len „Žiadosti o pripojenie“).

Pre úspešné pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa je Žiadateľ povinný zaslať vyplnený formulár Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny resp. Žiadosť o pripojenie malého zdroja spolu s povinnými prílohami na predpísaných tlačivách, uvedených na internetovej stránke www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny. Žiadosť o pripojenie malého zdroja je možné vyplniť aj elektronicky na stránkach https://www.diportal.sk/zsdis-pri-vyroba-web/nova-ziadost.html.

Formulárom Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny je možné požiadať o:

  • pripojenie nového paralelného  zariadenia na výrobu elektriny
  • zmenu typu alebo zvýšenie/zníženie maximálnej kapacity pripojeného existujúceho zariadenia na výrobu elektriny
  • zmenu výrobcu elektriny
  • nezáväznú územnotechnickú informáciu
  • vydanie stanoviska pre Osvedčenie v zmysle zákona č.251/2012 Z.z.

Formulárom Žiadosť o pripojenie malého zdroja je možné požiadať o:

  • pripojenie nového malého zdroja
  • zmenu typu alebo zvýšenie/zníženie maximálnej kapacity pripojeného malého zdroja

V prípade, ak budú Prevádzkovateľovi doručené Žiadosti o pripojenie v rozpore s aktualizovaným Procesom pripojenia resp. Žiadosti o pripojenie nebudú obsahovať všetky požadované údaje alebo prílohy, nebudú takéto Žiadosti o pripojenie Prevádzkovateľom akceptované a budú vrátené Žiadateľovi.