Ako sa pripojiť

Pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi, si vyžaduje zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy a žiadateľa nevyhnutné úkony a povinnosti. V tejto sekcii nájdete všetky potrebné dokumenty.

Posledné legislatívne zmeny v oblasti podmienok pripájania zdrojov do distribučnej sústavy a následného stanovenia výkupnej ceny vyvolávajú tlak najmä na termín pripojenia a uvedenie výrobných zariadení do prevádzky. Pre obojstranné zvládnutie cielených termínov sme pripravili nasledovný postup pri funkčných skúškach výrobných zariadení.

V tomto období nebudeme prideľovať jednotlivé termíny pre uvádzanie zdrojov pod napätie a konkrétne termíny funkčných skúšok vášho riadiaceho systému a súboru ochrán, tak ako to bolo v minulom roku.

Funkčné skúšky budú prebiehať v gescii niektorej z certifikovaných spoločností, ktoré Západoslovenská distribučná, a.s., certifikovala pre zabezpečenie činností súvisiacich s funkčnými skúškami výrobného zariadenia.

Zo strany žiadateľa o pripojenie zdroja je potrebné uzatvoriť zmluvu s certifikovanou spoločnosťou, ktorá bude vykonávať niektoré činnosti v nižšie uvedených krokoch.

Napriek tomu vecný postup jednotlivých krokov je podľa zverejneného Procesu pripájania zdrojov rovnaký a pre možnosť pripojenia je nutné dodržanie nasledujúcich časových nadväzností:

 1. Súbor elektroenergetických zariadení budovaných ZSE (prevádzkovateľom) v zmysle Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., musí byť pripravený pre spustenie a uvedenie do prevádzky. Nevyhnutnou podmienkou je naplnenie všetkých ustanovení zmluvy okrem iného a najmä majetko-právne ustanovenia zakotvené v časti X.4 Dohodnutý rozsah spolupráce.
 2. Pred plánovaným termínom začatia funkčných skúšok alebo uvedenia výrobne pod napätie pre vlastnú spotrebu a pre splnenie nižšie uvedeného bodu 3. je potrebné predložiť na schválenie Miestne prevádzkové predpisy (MPP) riadiacemu centru VN - dispečing (Ing. Lackovič, M 0905-340 463). MPP musia byť spracované v kvalite a v rozsahu podľa podmienok uvedených v bode 4. Uvedenie do prevádzky dokumentu Proces pripojenia zariadenia na výrobu elektriny.
 3. Najneskôr 20 dní pred plánovaným termínom začatia funkčných skúšok potrebných pre uvedenie zdroja do prevádzky alebo uvedenia výrobne pod napätie pre vlastnú spotrebu, požadujeme predložiť spolu so schválenými MPP aj doklady (v zmysle podmienok uvedených v bode 4. Uvedenie do prevádzky dokumentu Proces pripojenia zariadenia na výrobu elektriny) v jednom vyhotovení v tlačenej forme a 1-krát na CD nosiči. Uvedené dokumenty je potrebné doručiť tímu rozvoja DS (p. Kročka, Ing. Kalina, Ing. Leskovjanský) a príslušnému technikovi regionálnej správy zariadení:
  • odsúhlasené MPP riadiacim centrom VN,
  • písomné potvrdenie, že výrobňa elektriny bola zrealizovaná podľa platných technických noriem, technických podmienok pripojenia a na základe schválenej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie,
  • pri zdrojoch nad 1 MW v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. § 4 povolenie na podnikanie v energetike,
  • doklad o zaistení bezpečnej prevádzky technického zariadenia v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., § 9 Prevádzka technického zariadenia,
  • odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby vydané technickou inšpekciou,
  • osvedčenie o úradnej skúške VTZ od pracoviska technickej inšpekcie,
  • odborné stanovisko k prvej úradnej skúške VTZ od pracoviska Technickej inšpekcie,
  • správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia,
  • všetky prvé úradné skúšky zariadení,
  • certifikát o overení MTP a MTN platný pre SR,
  • fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (generátor, kusová skúška transformátora, striedač, kompenzačné zariadenie a pod.),
  • kenetrónová skuška VN kábla,
  • spôsob prevádzky zdroja, skúšobné protokoly, ako aj správa o typovej skúške transformátorov, statických striedačov s protokolom k očakávaným prúdom harmonických a medziharmonických, pri fotovoltických elektrárňach osvedčenie a skúšobný protokol k očakávaným spätným vplyvom (menovitý výkon, činiteľ flikra, kolísanie činného a jalového výkonu),
  • spracovanú projektovú dokumentáciu realizačného vyhotovenia (vo formáte pdf) vrátane zamerania v digitálnej forme (súborový formát .dgn, .dxf alebo .dwg).
 4. Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom začatia funkčných skúšok alebo uvedenia výrobne pod napätie pre vlastnú spotrebu je pre potreby budúcej montáže elektromera nevyhnutné na základe Zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., (odber elektrickej energie z DS) uzatvoriť Zmluvu o distribúcii a prístupe odberného zariadenia do distribučnej sústavy, prípadne Zmluvu o združenej dodávke elektriny so svojím dodávateľom elektriny (pre odber) v najbližšej obchodnej kancelárii.
 5. Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom začatia funkčných skúšok, opakovaných funkčných skúšok alebo uvedenia výrobne pod napätie pre vlastnú spotrebu je nutné predložiť príslušnému technikovi regionálnej správy zariadení, v oblasti kde je zdroj situovaný:
  • na schválenie podklady pre vecný časový program (VČP). VČP musí príslušný technik nahrať do systému, kde sa VČP spracováva a predkladá na schválenie. Termíny a rozsah prác uvedených vo VČP (termín zapnutia ÚO, termín kontroly nastavenia a skúšok eleketrickej ochrany, termín a rozsah skúšok prenosu dát a informácií zo zdroja na RC VN (dispečing) odporúčajeme spracovávať v úzkej spolupráci s certifikovanou spoločnosťou zabezpečujúcou funkčné skúšky.

Termínové plnenie navrhované vo Vecnom časovom programe (VČP) musí byť minimálne v tomto rozsahu:

deň D - uvedenie zdroja pod napätie (zopnutie VN prívodu, montáž elektromera) pre možnosť odskúšania a nastavenia riadiaceho systému vašim dodávateľom. Odporúčame vykonať testy riadiaceho systému a ochrán podľa testovacej dokumentácie, ktorú získa certifikovaná firma po uzatvorení zmluvy so žiadateľom (táto testovacia dokumentácia obsahuje postupy na odskúšanie splnenia podmienok podľa PI 755-2 v zmysle PI 755-3 systémom krok za krokom).

D + x dní - začatie funkčných skúšok. V tento deň sa začne vykonávať súbor funkčných skúšok riadiaceho systému a ochrán certifikovanou spoločnosťou za prítomnosti pracovníkov tímu ochrán a automatík ZSE. Koordináciu podmienok vykonania skúšok a s tým spojených činností, prítomnosti kompetentných odborných pracovníkov s príslušnou kvalifikáciou na skúškach, prizvanie pracovníkov tímu ochrán a automatík (Ing. František Jánoš, M 0905-718 124) zabezpečí žiadateľ o pripojenie zdroja na základe zmluvného vzťahu s certifikovanou spoločnosťou.

Certifikovaná spoločnosť bude za účelom preverenia funkčnosti a splnenia pripojovacích podmienok zdroja vykonávať činnosti v rozsahu definovanom spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. (podklady, pripravenosť a funkčnosť diela bude vyžadovať od žiadateľa o pripojenie výrobne), a to:

 1. kontrola kompletnosti a súladu realizačnej projektovej dokumentácie, databázy hlásení a povelov pre dispečerské riadiace systémy vyplývajúcej z PI755-2 a z projektovej dokumentácie riadiaceho systému zdroja a technických podmienok pripojenia,
 2. predloženie podkladov na zakreslenie do systémov prevádzkovateľa (SCADA, GIS),
 3. oživenie dátovej komunikácie medzi zdrojom výrobcu elektriny a dispečingom prevádzkovateľa - na strane výrobcu elektriny v spolupráci s dispečingom prevádzkovateľa (technikmi komunikácie RIS),
 4. vykonanie funkčných skúšok v zmysle technických podmienok pripojenia výrobcu elektriny a PI 755-2 a PI 755-3 podľa testovacej dokumentácie dodanej prevádzkovateľom pre vykonanie funkčných skúšok,
 5. prizvanie prevádzkovateľa (tím ochrán a automatík), ktorý bude vstupovať do overovania technológií častí ochrán vždy bezprostredne pred začiatkom komplexného chodu. Testy č.VI-27 a 28 budú verifikované za účasti prevádzkovateľa (tím ochrán a automatík). Zhotoviteľ preukáže a predvedie funkčnosť ochrán v zmysle Technických podmienok pripojenia výrobcu elektriny a Projektu nastavenia ochrán, ktorý je súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie. Termíny skúšok budú dohodnuté medzi certifikovanou spoločnosťou a prevádzkovateľom (tím ochrán a automatík). Podmienkou pre začatie komplexného chodu je vyhovujúci výsledok tohto testu. Tento výsledok bude zapísaný prevádzkovateľom (tím ochrán a automatík) priamo do testovacej dokumentácie príslušného objektu,
 6. začatie komplexného chodu a vypracovanie návrhu vyhodnotenia celých skúšok,
 7. odovzdanie výsledných protokolov prevádzkovateľovi (tímu SCADA a komunikácie),
 8. kontrola a odovzdanie dokumentácie skutkového stavu a dokladov prevádzkovateľovi (dotknutým tímom – príslušná regionálna správa sietí, tím rozvoja DS, tím ochrán a automatík, tím SCADA a komunikácie). Dokumentácia celého diela, revízne správy, skúšobné protokoly.

Certifikovaná spoločnosť v rámci tohto rozsahu činností bude odovzdávať spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nasledovné dokumenty (ktoré bude spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., požadovať, resp. podklady na ich vypracovanie bude požadovať od žiadateľa o pripojenie zdroja):

 1. protokol o overení projektovej dokumentácie a jej súladu s technickými podmienkami pripojenia výrobcu elektriny s PI 755-2 a 755-3 a s databázou hlásení a povelov v termíne minimálne 3 pracovné dni pred návrhom Vecného časového programu (VČP),
 2. podklady na zakreslenie objektu do systémov SCADA a GIS – jednopólovú schému celého objektu (VN aj NN), ktorá bude obsahovať všetky spínacie a istiace prvky, označenia, popisy zariadení, databázy hlásení a povelov, parametre pre nastavenie komunikačných rozhraní v termíne minimálne 3 pracovné dni pred návrhom VČP,
 3. podklady do VČP v zmysle PI 255-2/5 v termíne minimálne 7 pracovných dní pred navrhovaným termínom začiatku funkčných skúšok,
 4. oznámenie o začatí komplexného chodu – e-mailom na RIS_poruchy@zse.sk ihneď po ukončení funkčných skúšok,
 5. protokol o skúškach – riadne vyplnenú testovaciu dokumentáciu podpísanú oprávnenou, resp. certifikovanou osobou s pečiatkou v termíne do 2 pracovných dní od začatia komplexného chodu aj s návrhom vyhodnotenia funkčných skúšok,
 6. dokumentáciu skutkového vyhotovenia zdroja, revízne správy do termínu vyhodnotenia komplexného chodu.

Západoslovenská distribučná, a.s., na základe platného zmluvného vzťahu medzi žiadateľom o pripojenie zdroja a certifikovanou spoločnosťou odovzdá certifikovanej spoločnosti nasledovné podklady týkajúce sa konkrétneho zdroja, potrebné pre výkon uvedených činností:

 1. technické podmienky pripojenia výrobcu elektriny, s ktorým certifikovaná spoločnosť uzatvorila príslušnú zmluvu alebo potvrdila objednávku na zabezpečenie činností súvisiacich s funkčnými skúškami, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti certifikovanej spoločnosti,
 2. testovaciu dokumentáciu pre objekty s výrobou elektriny pri podpise tejto zmluvy, resp. prevádzkovateľ sprístupní testovaciu dokumentáciu pre objekty s výrobou elektriny na svojej internetovej stránke,
 3. protokol so záverečným vyhodnotením funkčných skúšok po ukončení komplexného chodu a vyhodnotení funkčných skúšok.

Vyhodnotenie:

Prevádzkovateľ (tím SCADA a komunikácie) po získaní všetkých požadovaných podkladov, úspešnom ukončení všetkých skúšok vrátane 72-hodinového komplexného chodu (bez závad) a následnom vyhodnotení vydá záverečný protokol o funkčných skúškach, na základe ktorého môže prebehnúť uvedenie zdroja do trvalej prevádzky tímom rozvoja DS v zmysle Protokolu o schválení výrobne do trvalej prevádzky a uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o pripojení výrobného zariadenia.

V prípade zistených nedostatkov počas funkčných skúšok alebo počas komplexného chodu bude testovacia dokumentácia vrátená certifikovanej spoločnosti za účelom vykonania opakovaných skúšok po odstránení nedostatkov. V takomto prípade bude nutné opakovane vypracovať Vecný časový plán v zmysle horeuvedeného bodu 5.

V zmysle platnej legislatívy, nad rámec funkčných skúšok, dávame do pozornosti:

Výrobca elektriny má v zmysle § 4 zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo požiadať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy o výkup elektriny pre účely krytia jeho strát. Výrobca svoje právo uplatňuje u príslušného prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy alebo ním poverenej osoby a v prípade, ak sú splnené všetky podmienky prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo strany výrobcu elektriny bude za týmto účelom uzatvorená zmluva o výkupe elektriny s účinnosťou od dátumu dodávky elektriny do regionálnej distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, resp. ním poverený subjekt, si v zmysle prevádzkového poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo výkupu elektriny pre účely krytia jeho strát až po uzatvorení zmluvy o takomto výkupe.

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy (11.04.2014)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), si týmto dovoľuje informovať o aktualizácii Procesu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 01.06.2012 Prevádzkovateľa (ďalej len „Proces pripojenia“) jeho doplnením o podmienky pripojenia malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „Podmienky pripojenia malých zdrojov“). Podmienky pripojenia malých zdrojov budú zapracované do Procesu pripojenia a budú tvoriť jeho neoddeliteľnú súčasť.

Podmienky pripojenia malých zdrojov reagujú na posledné zmeny zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o podpore“) plne rešpektujúc práva a povinnosti Prevádzkovateľa a výrobcov elektriny upravené v Zákone o podpore ako aj v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

V ďalšom texte je uvedený základný rámec a chronologická postupnosť krokov ktoré je potrebné rešpektovať v súvislosti s procesom pripojenia malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.

1.    Žiadateľ o pripojenie malého zdroja (ďalej len „Žiadateľ) je povinný podať  žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave Prevádzkovateľa, na tlačive ktoré je zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk (ďalej len „Žiadosť o pripojenie“). V úvode Žiadosti je Žiadateľ povinný označiť krížikom pole „Žiadosť o vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Z. z. Upozorňujme, že pre správne posúdenie práv Žiadateľa podľa § 4a Zákona o podpore je potrebné vyplniť okrem iného aj bod 22 Žiadosti a predložiť potrebné prílohy, ktoré sú uvedené v závere Žiadosti.

2.    Prevádzkovateľ (miestne príslušný špecialista tímu správy VN, NN) Žiadosť o pripojenie posúdi a v prípade, ak je Žiadosť o pripojenie úplná a bez nedostatkov, Prevádzkovateľ na základe výpočtu pripojiteľnosti rozhodne, či je možné v požadovanom mieste pripojenia malý zdroj pripojiť do distribučnej sústavy. Ak je na základe výpočtu pripojiteľnosti možné v požadovanom mieste pripojenia malý zdroj pripojiť, Prevádzkovateľ  vypracuje a Žiadateľovi odošle na podpis návrh zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej ako „Zmluva o pripojení malého zdroja“), ktorej obsahom budú obchodné a technické podmienky pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy a rezervovanie kapacity v distribučnej sústave. Odo dňa uzatvorenia Zmluvy o pripojení malého zdroja Prevádzkovateľ pre Žiadateľa rezervuje maximálnu rezervovanú kapacitu v súlade a za podmienok uvedených v Zmluve o pripojení malého zdroja.

3.    Ak pripojenie malého zdroja vyžaduje zmenu technických podmienok pripojenia existujúceho odberného elektrického zariadenia (existujúceho odberného miesta, napr. potreba premiestnenie elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto), Prevádzkovateľ spolu s návrhom Zmluvy  o pripojení malého zdroja odošle Žiadateľovi návrh  zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (ďalej ako „Zmluva o pripojení odberného zariadenia“) s novými technickými podmienkami pripojenia. Platnosť Zmluvy o pripojení malého zdroja je podmienená platnosťou Zmluvy o pripojení odberného zariadenia.

4.    Prevádzkovateľ sa vyjadrí k projektovým dokumentáciám týkajúcim sa pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy až po tom, ako bude platne uzatvorená Zmluva o pripojení malého zdroja.

5.    Ak má Žiadateľ záujem o bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave v zmysle §4a ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, je povinný o to Prevádzkovateľa požiadať (zástupcu, osobu poverenú konať v technických veciach Zmluvy o pripojení malého zdroja – miestne príslušného špecialistu tímu správy VN, NN). Pod rozpínacím zariadením na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave sa rozumie stykač slúžiaci ako  hlavné rozpojovacie miesto (ďalej len „HRM“) podľa technických podmienok Prevádzkovateľa. Žiadosť o montáž musí obsahovať:

 • realizačnú projektovú dokumentáciu s jednopólovou schémou zapojenia HRM,
 • fotodokumentáciu predpripraveného rozvádzača s bezprostrednou kabelážou na inštaláciu HRM,
 • špecifikácia dotknutého odberného a odovzdávacieho miesta (adresa a EIC kód) a kontaktné údaje na Žiadateľa.

Prevádzkovateľ následne kontaktuje Žiadateľa a dohodne s ním termín montáže HRM. Pre vylúčenie pochybností Prevádzkovateľ zabezpečuje výlučne montáž HRM. HRM (príslučný stykač a kabeláž) si Žiadateľ zabezpečuje sám a na vlastné náklady. 

6.    Za účelom vykonania funkčnej skúšky podľa §5 odsek 14 Zákona o podpore a fyzického pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy je Žiadateľ povinný 10 dní pred fyzickým pripojením malého zdroja do distribučnej sústavy Prevádzkovateľovi doručiť:

 • vyhlásenie o zhode na striedač a generátor
 • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 Zákona o podpore.
 • projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia malého zdroja.
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) malého zdroja.
 • potvrdenie Žiadateľa o režime zodpovednosti za odchýlku odovzdávacieho miesta malého zdroja na  tlačive zverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk v časti „Výrobcovia elektriny“

Týmto nie sú dotknuté povinnosti Žiadateľa podľa §4a ods. 5 a 6 Zákona o podpore.

Ak bola uzatvorená Zmluva o pripojení odberného zariadenia z dôvodu zmeny technických podmienok pripojenia,(viď. bod 3 vyššie) je Žiadateľ povinný uzatvoriť so svojim dodávateľom elektriny novú zmluvu o združenej dodávke elektriny, ktorá iniciuje výmenu elektromera na odbernom mieste.

7.    Po doručení potrebných dokladov k funkčnej skúške a pred vykonaním funkčnej skúšky je Žiadateľ povinný uzatvoriť s Prevádzkovateľom zmluvu o prístupe malého zdroja do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ktorej návrh mu Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po podpise tejto zmluvy je výrobcovi elektriny umožnený prístup malého zdroja do distribučnej sústavy.

8.    Po úspešnom vykonaní funkčne skúšky malého zdroja Prevádzkovateľ vydá Žiadateľovi doklad o vykonaní funkčnej skúšky - Protokol o vykonaní funkčnej skúšky podľa § 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z. z.  a schválení výrobne do prevádzky. Dňom pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy sa rozumie deň úspešného vykonania funkčnej skúšky.


Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy (18.12.2013)

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorým pozastavuje prijímanie žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny po 19.12.2013 (vrátane 19.12.2013).

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy týmto oznamuje, že s účinnosťou odo dňa 19. decembra 2013 až do odvolania pozastavuje prijímanie:

 • žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "Žiadosti o pripojenie"),
 • žiadostí o poskytnutie územnotechnickej informácie k výstavbe energetického zariadenia na výrobu elektriny,
 • žiadostí o poskytnutie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny,

(ďalej spoločne len "Žiadosti").

Žiadosti doručené spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., odo dňa 19. decembra 2013 nebudú spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., prijaté na vybavenie a budú spolu so všetkými prílohami vrátené ich odosielateľovi.

Uvedené pozastavenie prijímania sa nevzťahuje na:

 • Žiadosti o pripojenie týkajúce sa zariadenia na výrobu elektriny, k výstavbe ktorého spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., poskytla žiadateľovi kladné stanovisko pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia pred dňom 19. decembra 2013,
 • Žiadosti o pripojenie doručené do podateľne spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., pred dňom 19. decembra 2013,
 • Žiadosti o pripojenie podané výlučne z dôvodu zníženia maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny,
 • prijímanie žiadostí o uzatvorenie zmluvy o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny z uzatvorených zmlúv o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy,
 • Žiadosti o pripojenie malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa § 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., si zároveň dovoľuje ubezpečiť, že povinnosti vyplývajúce z už uzatvorených zmlúv o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy bude plniť riadne a včas.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá je nositeľom zodpovednosti za bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktorá svojím charakterom zároveň ovplyvňuje prevádzku elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky, pristúpila k pozastaveniu prijímania Žiadostí z dôvodu nevyhnutnej a neodkladnej potreby odbornej analýzy vplyvu už pripojených zariadení na výrobu elektriny a plánovane pripojených zariadení na výrobu elektriny do jej regionálnej distribučnej sústavy na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania regionálnej distribučnej sústavy a na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania prenosovej sústavy ako nadradenej sústavy a následného nastavenia podmienok pre pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., pristúpi k obnoveniu prijímania Žiadostí bez zbytočného odkladu po tom, ako bude na základe vyššie uvedenej odbornej analýzy preukázané, že pripojením nových zariadení na výrobu elektriny nebude ohrozená bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania jej regionálnej distribučnej sústavy a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania prenosovej sústavy, a po tom, ako budú stanovené podmienky pre pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny.


Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny (03.05.2010)

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s. (k 1. 5.2010)

ZSE Distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území západoslovenského kraja SR pozastavuje do odvolania uzatváranie zmlúv o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a vydávanie stanovísk k Osvedčeniu o súlade investičného zámeru pre MH SR pre zdroje na báze technológie využitia veternej energie nad 1 MW a pre zdroje na báze technológie využitia solárnej energie s výnimkou fotovoltaických panelov umiestnených na budovách s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kW s tým, že povinnosti vyplývajúce z už uzatvorených zmlúv si spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., bude náležite plniť a príjem žiadostí bude naďalej pokračovať.

Pozastavenie uzatvárania zmlúv o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy sa nevzťahuje na spracovanie žiadostí, v rámci ktorých prevádzkovateľ distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., už zaslal návrhy zmlúv o pripojenie alebo návrhy technických podmienok pripojenia.

Odvolanie uzatvárania zmlúv o pripojenie bude prehodnotené ihneď, ako sa preukáže, že pripojením nových zdrojov na báze veternej a solárnej energie (resp. zdrojov s veľkým výkyvom výkonu podľa definície prevádzkovateľa prenosovej sústavy) nedôjde k ohrozeniu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania elektrizačnej sústavy SR, za ktorú zodpovedá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a príslušný prevádzkovatelia distribučných sústav.


Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy (20.04.2010)

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy ohľadne pripájania výrobcov do distribučnej sústavy.

ZSE Distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území západoslovenského kraja SR, z hľadiska zachovania bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania DS oznamuje v zmysle Zákona 656/2004 Z.z. § 24 ods. 2 písm. j) a k) záujemcom o pripojenie nových paralelne pracujúcich zariadení na výrobu elektrickej energie s distribučnou sústavou (ďalej len DS):

 1. V nasledovných rozvodniach 110/22kV, resp. príslušných linkách vysokého napätia nie je možné pripojiť žiadneho žiadateľa o pripojenie nového výrobného zariadenia do DS:
  • Rz Topoľčany
 2. V nasledovných rozvodniach 110/22kV je možné pripojiť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania DS nové výrobné zariadenia len vzdušnými prípojkami (AlFe vedenia) :
  • Rz Bánovce nad Bebravou
  • Rz Dunajská Streda
  • Rz Hlohovec
  • Rz Hurbanovo
  • Rz Komárno
  • Rz Levice
  • Rz Myjava
  • Rz Nitra Čermáň
  • Rz Nitra Chrenová
  • Rz Nové Zámky
  • Rz Partizánske
  • Rz Pezinok
  • Rz Piešťany
  • Rz PP Levice
  • Rz PP Nitra Sever
  • Rz Senec
  • Rz Senica
  • Rz Sládkovičovo
  • Rz Štúrovo
  • Rz Šulekovo
  • Rz PP Trnava
  • Rz Topoľčany
  • Rz Trenčín juh
  • Rz Trnava Centrum
  • Rz Trnava Zavar
  • Rz Veľký Meder
  • Rz Želiezovce
 3. Údaje za predchádzajúce dva body sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.zse.sk. Pripojiteľný výkon vo vedeniach vysokého napätia a rozvodniach 110/22kV, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich dvoch bodoch, je závislý od stavu predmetných vedení resp. rozvodní a uvažovaného miesta pripojenia.
 • Vyvedenie výkonu do úrovne nízkeho napätia je závislé od stavu príslušných vedení nízkeho napätia resp. trafostaníc 22/0,4kV a uvažovaného miesta pripojenia. Naplnenie vedení nízkeho napätia sa kvôli rozsahu údajov nebude zverejňovať.
 • Je vytvorený zoznam žiadateľov, ktorým ZSE Distribúcia, a.s., nedala finálne stanovisko k ich žiadosti o pripojenie (tzn. podpísaná zmluva o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do DS obidvomi zmluvnými stranami, zamietnutie žiadosti o pripojenie alebo stanovisko k Osvedčeniu investičného zámeru pre MH SR) – títo žiadatelia sú bez ohľadu na typ zdroja a lokalitu zoradení termínovo a podľa tohto poradia budú aj vybavovaní. Zoznam je aktualizovaný podľa toho, aké nové žiadosti prišli a ktoré žiadosti o pripojenie boli vybavené. Tento zoznam žiadateľov je predmetom obchodného tajomstva a nebude kvôli ochrane informácií o žiadateľoch zverejnený.
 • Prijímanie žiadostí o pripojenie na výrobu elektriny a o stanovisko k Osvedčeniu investičného zámeru pre MH SR je možné výlučne cez podateľňu spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
 • Pri akejkoľvek zmene (nie doplnení) žiadosti o pripojenie na výrobu elektriny je potrebné podať novú žiadosť, ktorá bude zaradená do zoznamu žiadateľov podľa termínu doručenia novej žiadosti o pripojenie. Právne nástupníctvo pri náležitom zdokladovaní je síce tiež považované za zmenu žiadosti, ale nový žiadateľ (tzn. právny nástupca) si zachováva termínové poradie pôvodného žiadateľa (tzn. toho, kto postúpil práva a povinností vyplývajúce zo žiadosti na právneho nástupcu).

Právo odberateľa v domácnosti na zachovanie tarify pre domácnosti, ak bude zariadenie na výrobu elektriny pripájané v spoločnom mieste pripojenia s odberným elektrickým zariadením odberateľa elektriny v domácnosti.


Tarifa pre domácnosti je, ako už z jej samotného označenia vyplýva, tarifou určenou výlučne pre odberateľov elektriny v domácnosti, t.j. pre fyzické osoby, ktoré nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti. Tarifa pre domácnosti teda nie je určená pre osoby, ktoré nakupujú elektrinu aj pre iné účely ako je vlastná spotreba v domácnosti.

Ak odberateľ elektriny v domácnosti bude odoberať elektrinu z distribučnej sústavy aj na iný účel, ako je vlastná spotreba elektriny v domácnosti (napr. pre potreby prevádzkovania zariadenia na výrobu elektriny, výroba elektriny ktorým je podľa § 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) považovaná za podnikanie v energetike), môže stratiť nárok na Tarifu pre domácnosti.

Odberateľ elektriny v domácnosti vyrábajúci elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v spoločnom mieste pripojenia do distribučnej sústavy má právo na zachovanie Tarify pre domácnosti iba v prípade, ak:

1)    Jeho výroba elektriny nie je považovaná za podnikanie v energetike podľa § 4 Zákona o energetike,

alebo

2)    Jeho výroba elektriny je síce považovaná za podnikanie v energetike podľa § 4 Zákona o energetike, avšak jeho zariadenie na výrobu elektriny z distribučnej sústavy neodoberá žiadnu elektrinu, a teda ako odberateľ elektriny v domácnosti odoberá elektrinu z distribučnej sústavy výlučne pre vlastnú spotrebu v domácnosti.

Nastavenie vyššie uvedených predpokladov zachovania Tarify pre domácnosti je plne na rozhodnutí  odberateľa elektriny v domácnosti, ktorý má záujem vyrábať elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v spoločnom mieste pripojenia do distribučnej sústavy.

Vyššie uvedené predpoklady zachovania Tarify pre domácnosti a ich praktická aplikácia vychádzajú z platnej právnej úpravy (viď vyššie), ktorá je pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako účastníka trhu s elektrinou záväzná.


Na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie o výrobe elektriny pre vlastnú spotrebu