Ukončenie/odmietnutie zmluvy o pripojení

V ktorých prípadoch môžem odmietnuť návrh zmluvy o pripojení?

Návrh zmluvy o pripojení môžete odmietnuť, ak ste ešte nepodpísali a zároveň nám neodoslali návrh zmluvy o pripojení, ktorý ste od nás dostali (napríklad: nesúhlasíte s  návrhom zmluvy o pripojení, chcete podať novú žiadosť o pripojenie s inými technickými parametrami, uhradili ste cenu za pripojenie a nemáte záujem realizovať pripojenie/zmenu technických parametrov vášho odberného miesta, ...).

V akej lehote môžem odmietnuť návrh zmluvy o pripojení?

Návrh zmluvy o pripojení môžete odmietnuť v lehote 75 kalendárnych dní odo dňa jej podpísania spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. Po uplynutí tejto lehoty návrh zmluvy o pripojení automaticky zaniká a preto ho už nie je potrebné odmietať.

Ako mám postupovať, ak chcem odmietnuť návrh zmluvy o pripojení?

Ak nemáte záujem podpísať a odoslať nám nami zaslaný Návrh zmluvy o pripojení,  je potrebné odmietnuť Návrh zmluvy o pripojení písomne, vyplnením priloženého tlačiva.

Tlačivo na odmietnutie návrhu zmluvy o pripojení pre občanov (PDF, 676 kB)
Tlačivo na odmietnutie návrhu zmluvy o pripojení pre firmy (PDF, 679 kB)

Kam mám poslať vyplnené tlačivo odmietnutia návrhu zmluvy o pripojení?

Vyplnené a podpísané tlačivo nám pošlite elektronicky na e-mailovú adresu odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

V ktorých prípadoch môžem ukončiť zmluvu o pripojení dohodou?

Zmluvu o pripojení je možné ukončiť dohodou, ak ste už podpísali a zároveň nám doručili zmluvu o pripojení a nemáte záujem na plnení predmetu zmluvy o pripojení.

Ako mám postupovať, ak chcem ukončiť zmluvu o pripojení dohodou?

V prípade, že máte záujem ukončiť zmluvu o pripojení dohodou,  je potrebné urobiť to písomne, vyplnením priloženého tlačiva dohody o ukončení zmluvy o pripojení.

Dohoda o ukončení zmluvy o pripojení pre domácnosti (PDF, 772 kB)
Dohoda o ukončení zmluvy o pripojení pre podnikateľov (PDF, 776 kB)

Kam mám poslať vyplnené tlačivo dohody o ukončení zmluvy o pripojení?

Vyplnené a podpísané tlačivo dohody o ukončení zmluvy o pripojení nám pošlite elektronicky na e-mailovú adresu odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.