Služby pre zariadenia elektrických staníc vvn a vn

Majiteľom a prevádzkovateľom elektrických staníc poskytneme služby zabezpečenia prevádzky a servisu elektrických staníc zvn/vvn, vvn/vvn a vvn/vn. Kvalita služieb, ktoré poskytujeme, je garantovaná dlhoročnými skúsenosťami našich pracovníkov.

Služba je určená najmä pre tých majiteľov elektrických staníc, ktorí:

 • nemajú vlastnú obsluhu a servis týchto zariadení,
 • nemajú pracovníkov s potrebnou kvalifikáciou na obsluhu a servis elektroenergetických zariadení,
 • sa chcú zamerať na kľúčové aktivity vlastnej spoločnosti a prenechať sekundárne služby oprávneným organizáciám,
 • požadujú 24-hodinovú pohotovostnú službu 7 dní v týždni.

Druhy poskytovaných služieb

Prevádzkovanie zariadení elektrickej stanice sa vykonáva v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky (SR), najmä zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Dispečerského poriadku pre riadenie elektrizačnej sústavy SR a STN (slovenských technických noriem).

Realizácia služieb

Služby sú zabezpečované mobilnou obsluhou, ktorá je rozmiestnená v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Výstupy služieb

 • záznamy v prevádzkovej dokumentácii elektrickej stanice,
 • zaistené, resp. odistené pracovisko pre prácu na elektrickom zariadení,
 • vystavený, resp. ukončený príkaz „B“ pre prácu na elektrickom zariadení.

Obsah služby

Dohľad
pravidelné kontroly a vizuálne prehliadky zariadení v zmysle interného plánu kontrol Západoslovenskej energetiky, a. s., respektíve podľa požiadaviek odberateľa so záznamom do príslušnej prevádzkovej dokumentácie.
Spínanie
manipulačné úkony na ovládacích prvkoch zariadení s cieľom odstrániť poruchu alebo zmeniť zapojenie zariadenia odberateľa v zmysle požiadaviek príslušného dispečerského pracoviska alebo miestnych prevádzkových predpisov.
Zaistenie pracoviska na prácu
vykonanie technicko-organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti pri práci na elektrických zariadeniach zvn, vvn, vn alebo v ich blízkosti.
Dozor pri práci
trvalá prítomnosť osoby zodpovednej za dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri práci na elektrických zariadeniach zvn, vvn, vn alebo v ich blízkosti.
24-hodinová pohotovosť s operatívnym zásahom a zabezpečenie čo najrýchlejšej obnovy dodávky elektrickej energie
operatívne zásahy pre čo najrýchlejšie obnovenie dodávky elektrickej energie.

Zahŕňa diagnostiku, prehliadky a skúšky, údržbu a opravy zariadení elektrickej stanice v zmysle platnej legislatívy SR, najmä zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a STN (slovenských technických noriem). Taktiež zahŕňa overenie technických podmienok pripojenia k distribučnej sústave a prístupu do distribučnej sústavy stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy (diagnostika, prehliadky a skúšky).

Realizácia služieb diagnostických činností

Služby zabezpečujú servisné skupiny diagnostiky silových zariadení, ochrán, automatík a napájacej techniky, ktoré sú lokálne rozmiestnené v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji. Servisné skupiny sú k dispozícii 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Výstupy služieb diagnostických činností

 • záznam z vyhodnotenia diagnostickej skúšky (protokol, grafický výstup),
 • záruka kvality a dodržanie parametrov v záujme bezporuchovej prevádzky.

Prínos služieb diagnostických činností

 • zistenie nedostatkov a posúdenie stavu zariadenia na základe porovnania technických parametrov s požiadavkami výrobcu,
 • odporučenie spôsobu prevádzkovania zariadenia.

Servis technologických zariadení elektrických staníc

Diagnostika, odborná prehliadka a odborná skúška
Vykonávame diagnostické činnosti na zariadeniach, t. j. overujeme technické parametre a funkčnosť zariadení v zmysle požiadaviek výrobcu stanovených v sprievodnej technickej dokumentácii. Predpísané odborné prehliadky a odborné skúšky vykonávame podľa bezpečnostno-technických požiadaviek výrobcu a platnej legislatívy.
Diagnostika vypínačov vvn, vn
V diagnostike vypínačov sa používajú najmodernejšie metódy, ktoré spĺňajú požiadavky výrobcov.
 • meranie časov a meranie pohybu kontaktov, hlavnej prúdovej dráhy,
 • meranie prechodových odporov statickou metódou,
 • meranie prechodových odporov dynamickou metódou,
 • meranie prúdu cievok a motorov pohonov,
 • meranie doby spínania pomocných kontaktov,
 • meranie tlmenia pohonu,
 • meranie izolačného stavu oleja,
 • diagnostika plynu SF6,
 • meranie percentuálneho zloženia plynu SF6,
 • meranie rosného bodu plynu SF6,
 • meranie acidity (kyslosti) plynu SF6,
 • tesnosť plynového priestoru.
Diagnostika transformátorov vvn/vn, vn/nn
 • meranie ohmických odporov vinutí,
 • meranie izolačných odporov,
 • meranie kapacity a stratového činiteľa,
 • meranie prevodov,
 • meranie magnetizačných prúdov,
 • zabezpečenie rozboru oleja podľa požiadaviek výrobcu a príslušných STN.
Diagnostika zvodičov prepätia vvn
 • meranie odporovej zložky zvodových prúdov ZnO zvodičov,
 • detekcia čiastočných výbojov.
Diagnostika prístrojových transformátorov prúdu a napätia vvn
 • meranie izolačných odporov,
 • meranie kapacity a stratového činiteľa,
 • zabezpečenie rozboru oleja podľa požiadaviek výrobcu a príslušných STN,
 • detekcia čiastočných výbojov.
Diagnostika ochrán a automatík
Rozsah výkonov je stanovený požiadavkami zákazníka, technickým stavom technologických zariadení, pokynov výrobcov na údržbu a platnými technickými normami (STN). Uvedený rozsah činností vykonávame na celkoch (rozvodňa, pole, kobka, skriňa).
 • kontrola nastavenia ochrán,
 • funkčné skúšky ochrán a meranie jednotlivých charakteristík,
 • funkčné skúšky obvodov ovládania, merania a signalizácie jednotlivých vývodov,
 • kontrola vonkajších obvodov ochrán a poruchovej signalizácie,
 • kontrola stavu upevnenia a izolácie vodičov a káblov,
 • kontrola izolačného stavu prúdových, napäťových, vypínacích obvodov,
 • kontrola a testovanie prístrojových transformátorov prúdu a napätia vvn a vn.
Diagnostika a nastavenie napájacej techniky
Služba je zameraná na poskytovanie diagnostiky napájacej techniky UPS (zdroje neprerušiteľného napájania) a usmerňovače – STATRON, AEG, NES a pod.
Obsah služby pre UPS
 • meranie, nastavenie parametrov a funkčná skúška režimov prevádzky UPS.
Obsah služby pre usmerňovače
 • meranie izolačného odporu vstupnej a výstupnej kabeláže,
 • meranie prechodového odporu uzemnenia,
 • kontrola a nastavenie režimov nabíjania a nabíjacej charakteristiky,
 • funkčné skúšky režimov nabíjania.
Diagnostika a údržba staničných batérií
Služba je zameraná na poskytovanie diagnostiky a údržby staničných batérií typu OPPECKE, VARTA, FIAMM, TAB Mežica a pod.
 • vykonávanie kapacitných skúšok na všetkých druhoch batérií s vybíjacím zariadením HOPPECKE.
Preventívna údržba na zariadeniach zvn, vvn, vn
Služba je zameraná na vykonanie úkonov pre zabezpečenie spoľahlivej bezporuchovej prevádzky a predĺženie životnosti zariadení. Rozsah výkonov je stanovený požiadavkami zákazníka, technickým stavom zariadení, pokynov výrobcov na údržbu a platnými technickými normami a na základe dlhoročných skúseností prevádzkovania technických zariadení elektrických staníc vvn, vn ZSE Distribúcia, a.s.
Obsah služby
Preventívna údržba na zariadeniach:
 • transformátory zvn/vvn, vvn/vvn, vvn/vn, vn/nn,
 • zhášacie tlmivky, reaktory,
 • výkonové vypínače,
 • odpojovače vvn a vn, odpínače, skratovače,
 • ovládacie skrine, rozvádzače,
 • prístrojové transformátory vvn a vn,
 • uzlové odporníky,
 • akumulátorové batérie,
 • kompresorové stanice,
 • ďalšie technologické zariadenia.
Realizácia služby
Služba je realizovaná servisnými skupinami diagnostiky a údržby silových zariadení, ochrán, automatík a napájacej techniky, ktoré sú lokálne rozmiestnené v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, pripravené zasiahnuť 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
Výstup služby
 • záznam o vykonaní preventívnej údržby,
 • záruka kvality a dodržanie parametrov v záujme bezporuchovej prevádzky.
Opravy zariadení
Služba je zameraná na odstraňovanie porúch a zistených chýb na zariadeniach elektrických staníc, ktoré sú vybavené rôznymi zariadeniami bez rozdielu napätia – zvn, vvn, vn, nn, mn.
Realizácia služby
Služba je realizovaná pohotovostnými pracovníkmi diagnostiky a údržby silových zariadení, ochrán, automatík a napájacej techniky, ktoré sú lokálne rozmiestnené v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, pripravené zasiahnuť 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
Výstup služby
 • záznam o vykonaní opravy.

Služby sú realizované našimi odbornými technickými pracovníkmi, resp. zabezpečené dodávateľsky prostredníctvom odborných organizácií, podľa požiadaviek zákazníka. Rozsah služieb je stanovený požiadavkami zákazníka.

Poskytnutie signálu HDO (hromadného diaľkového ovládania) pre špeciálne úlohy
Systém hromadného diaľkového ovládania (HDO) umožňuje na základe odvysielaného telegramu z časovej tabuľky (na individuálnu žiadosť, na podnet externého vstupu, napr. fotobunka) ovládať v jednom čase hromadne prakticky neobmedzené množstvo prijímačov HDO, prípadne oslovovať jednotlivé prijímače individuálne.
Obsah služby – poskytnutie signálu HDO

zabezpečenie požadovaného ovládania zariadení prostredníctvom signálu HDO, napr. pre:

 • varovné systémy,
 • verejné osvetlenie,
 • diaľkové ovládanie zariadení.
Správa a vedenie dokumentácie
vedenie prevádzkových dokladov, sprievodnej technickej dokumentácie zariadení a dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach.
Tvorba a aktualizácia miestnych prevádzkových predpisov (MPP)
vykonáva sa v zmysle Dispečerského poriadku pre riadenie elektrizačnej sústavy SR.
Odborná činnosť a poradenstvo v oblasti ochrán
inžinierska činnosť a poradenstvo v oblasti nastavenia a prevádzkovania reléových a digitálnych ochrán.
Premiestňovanie transformátorov vvn/vn
zabezpečenie naloženia (nakládky), prepravy a umiestnenia transformátora vvn/vn na stanovište.

Prevádzkovanie zariadení elektrickej stanice v zmysle platnej legislatívy SR, najmä: zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Dispečerského poriadku pre riadenie elektrizačnej sústavy SR a STN.

Zabezpečenie komplexného elektroenergetického servisu elektrickej stanice od vedenia prevádzkovej dokumentácie cez obsluhu zariadení až po servis technologických zariadení elektrických staníc.

Obsluha zariadení elektrických staníc
 • dohľad,
 • spínanie,
 • zaistenie pracoviska na prácu,
 • dozor pri práci,
 • pohotovosť.
Servis technologických zariadení elektrických staníc
 • diagnostika, odborná prehliadka a odborná skúška,
 • preventívna údržba na zariadeniach zvn, vvn, vn,
 • opravy zariadení.
Špeciálna odborná činnosť a poradenstvo
 • poskytnutie signálov HDO pre špeciálne činnosti,
 • správa a vedenie dokumentácie,
 • tvorba a aktualizácia miestnych prevádzkových predpisov,
 • odborná činnosť a poradenstvo v oblasti ochrán,
 • premiestňovanie transformátorov vvn/vn.

Pre viac informácií týkajúcich sa služieb pre zariadenia elektrických staníc vvn a vn kontaktujte tím služieb pre správu vvn.

Západoslovenská energetika, a. s.
Divízia služieb pre distribúciu elektrickej energie
Čulenova 6
SK-816 47 Bratislava

Služby pre správu vvn
T +421-(0)2-50 61 22 08
F +421-(0)2-50 61 49 91